อบรมถ่ายภาพสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จัดอบรมถ่ายภาพสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยวิทยากร

  • อดุล ตัณฑโกศัย : การถ่ายภาพเชิงสารคดี
  • แพทย์หญิงอรอินทร์ เรืองวัฒนสุข : Street and Life Photography
  • วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ : เคล็ดลับการเพิ่มพลังให้กับภาพถ่าย

วันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีบริการล่ามภาษามือ เพื่อสื่อสารเรียนรู้