ขอเชิญชม นิทรรศการภาพถ่าย “รุกขะ เทวะ (Rúkkhá Dhēvá)” โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ (Somsak Pattanapitoon)

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมผลงาน

“รุกขะ เทวะ (Rúkkhá Dhēvá)”  นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์

วันที่ 14 – 30 กันยายน 2561
เวลา 09:00 – 17:00 น. (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
จัดแสดง : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Artist Talk รุกขะ เทวะ กับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 14 กันยายน 2561 เวลา 15:00-17:00น.
โดย ศิลปินเจ้าของผลงานและตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่

พิธีเปิดวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรลักญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

Artist & Curator tour  15 กันยายน 2561 เวลา 14:00น.
โดย ภัณฑารักษ์ อลิซ วิชช์โชติ

“หลายคนคงมีโอกาสเห็นการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายขาวดำโดยการใช้ฟิล์มอินฟราเรด ของคุณสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ที่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ทั้ง 3 ชุดผลงาน และในปีนี้ “รุกขะ เทวะ (Rúkkhá Dhēvá)” เป็นอีกหนึ่งชุดผลงานภาพถ่ายที่ใช้เวลาในการบันทึกภาพกว่า 5 ปี ในสถานที่เดียว คือ ท่าปอม คลองสองน้ำ จ.กระบี่ โดยเริ่มบันทึกภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 -2561 ในแต่ละครั้งที่ได้ไปบันทึกภาพ คุณสมศักดิ์ได้มองลึกเข้าไปในธรรมชาติที่มีความแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงเป็นที่มาของการนำความเชื่อ ความรู้สึกและจินตนาการอันหลากหลายมาใช้ในการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานชุดนี้”

รุกขะ เทวะ (Rúkkhá Dhēvá)” แฝงเรื่องราวของ ความคิด ความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงและไม่เคยหยุดนิ่ง จากอดีตกาลที่เคยสงสัยและความไม่เข้าใจ ความเกรงกลัว เคารพ นับถือ จนเริ่มโยงใยพัฒนา ผสมผสาน กำเนิดความเชื่อ ประเพณี บริบททางวัฒนธรรมมากมาย

จวบจนปัจจุบัน เรามุ่งมั่นพัฒนาวิทยาการทุกๆด้าน เกิดความคิดและความเข้าใจว่าได้หยั่งรู้แท้จริงในสรรพสิ่ง แต่ขณะเดียวกันนั้น มนุษย์เองก็กำลังค่อยๆก้าวรุกล้ำ และสั่นคลอนศรัทธายำเกรงที่เคยมีมาช้านาน

เมื่อคติความเชื่อที่แฝงการ ”อนุรักษ์” อันเคยเป็นปราการคอยปกป้องถูกทำลายลง สมดุลแห่งธรรมชาติจะดีดุจดั่งเดิมนั้น ย่อมยากจะรักษาไว้เช่นกัน คติความเชื่อปัจจุบันใดเล่าที่จะมอบสมดุลกลับมาดีดังเดิม

You are invited to “Rúkkhá Dhēvá” the photography exhibition by Somsak Pattanapitoon.

Date: September 14th – 30th, 2018
Time: 09:00 AM – 05:00 PM (closed on Monday and official holidays)
Venue: Chiang Mai University Art Center, Chiang Mai

Artist Talk: “Rúkkhá Dhēvá and the environment conservation”
Date and Time: September 14th, 2018 at 3:00 PM – 5:00 PM
Speaker: The artist and the representative from Chiang Mai Environmental Conservation Organization

Opening Ceremony
by Assoc. Prof. Woralun Boonyasurat, Dean of the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Date and Time: September 14th, 2018 from 6:00 PM onwards

Artist and Curator tour
Curator Alizz Vichchou
Date and Time: September 15th, 2018 at 2:00 PM

“Many of you might have seen three previous works on black and white infrared film photography by Somsak Pattanapitoon. “Rúkkhá Dhēvá” is his another work using the same technique which recorded at Tha Pom Klong Song Nam, Krabi. He photographed on the same location more than five years, from 2013-2018.

While working, Somsak had to revisit this place many times. He had noticed and had been aware that the nature can change over time. After all, beliefs, emotions, and imaginations set out to these photographs.”

What lie behind “Rúkkhá Dhēvá” are thoughts and feelings, as a human-being, toward the nature never stops changing. Starting from doubts, fears, and respects in ancient times, which have been changing along with evolutions and blending into beliefs, traditions, and cultural contexts. Nowadays, humans are focus on developing technologies and believe that there is nothing beyond their comprehensions. However, they are slowly intrude, without knowing, the beliefs they have had at the same time. 

When those beliefs that also play another role as a natural “conservation” are destroyed, it’s not easy to preserve the balance of nature. What kind of beliefs in present can restoring the balance between humans and nature?