พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการ “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557”

 

Royal-Letter

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 27 ภายใต้โครงการ “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557” โดยผลงานชื่อ “เพื่อนรัก” โดย นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

สรุปผลรางวัลภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “แสงแดด”

เพื่อนรัก

เพื่อนรัก ผลงานของ จีรศักดิ์ ซุ่นไร้

ถ้วยพระราชทาน : นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้ ชื่อภาพ “เพื่อนรัก”

เหรียญทอง : นายคีรีขันธ์ ไชยพร ชื่อภาพ “จังหวะ”

เหรียญเงิน : นายสมพร ณ อุบล ชื่อภาพ “แสงเปลี่ยน”

เหรียญทองแดง :

 • นายกรศร ประกอบของ ชื่อภาพ “ตะเข็บแดด”
 • นายชนัตพล หวังเพิ่ม ชื่อภาพ “แสงสะท้อนของดวงอาทิตย์”
 • นายทนงศักดิ์ หาระคุณโน ชื่อภาพ “แสงแดดแห่งความหวัง”
 • นายสถิต ขาวผ่อง ชื่อภาพ “กระโดดรับแสงแดด”
 • นายอัครพัฒน์ กันธมาลา ชื่อภาพ “เงาแห่งฟ้า”

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ “ขยัน”

ขยันอย่างกับมด

ขยันอย่างกับมด ผลงานของ หรรษา ตั้งมั่นภูวดล

ถ้วยพระราชทาน : นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ชื่อภาพ “ขยันอย่างกับมด”

เหรียญทอง : นายเอกรัตน์ เฉยฉิน ชื่อภาพ “สู้ไม่ถอย”

เหรียญเงิน : นายภาณุวัฒน์ แน่นดี ชื่อภาพ “Big cleaning day”

เหรียญทองแดง :

 • นายโกสินทร์ สุขุม ชื่อภาพ “คนเอาถ่าน”
 • นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย ชื่อภาพ “ลงแขกนวดข้าว”
 • นายสัญชัย ลุงรุ่ง ชื่อภาพ “หากินพอเพียง”
 • นายอนุจักร์ ใจมุข ชื่อภาพ “ขยันเพื่อหาเลี้งชีพ”
 • นายสมโภช แตงไทย ชื่อภาพ “ช่างทำหุ่นตัวน้อย”

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในหัวข้อ “คลื่น”

พายุและคลื่น คลื่นและลม#1

พายุและคลื่น คลื่นและลม#1 ผลงานของ กรศร ประกอบของ

ถ้วยพระราชทาน :  นายกรศร ประกอบของ ชื่อภาพ “พายุและคลื่น คลื่นและลม # 1”

เหรียญทอง : นายนิติชัย พลศรี ชื่อภาพ “ระยิบระยับ”

เหรียญเงิน : นายคีรีขันธ์ ไชยพร ชื่อภาพ “บันทึกทะเล”

เหรียญทองแดง : 

 • นางสาวจิรฐา นรพิทยนารถ ชื่อภาพ “ลอยทะเล”
 • นายมนตรี คำศิริ ชื่อภาพ “Hope”
 • นายรณฤทธิ์ ประกิ่ง ชื่อภาพ “คลื่นกลางกรุง”
 • นายพนม อาชาฤทธิ์ ชื่อภาพ “คลื่นคน”
 • นายศุภกัลป์ วงศ์คำปัน ชื่อภาพ “ฝ่าคลื่น”

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “หนัก”

หนักแค่ไหนแม่ก็สู้ได้เพื่อลูก

หนักแค่ไหนแม่ก็สู้ได้เพื่อลูก ผลงานของ วัสสะ วัชรากร

ถ้วยพระราชทาน : นายวัสสะ วัชรากร ชื่อภาพ “หนักแค่ไหนแม่ก็สู้ได้เพื่อลูก”

เหรียญทอง : นายณัฐพงศ์ เพียรเชลงเอก ชื่อภาพ “หนักเพื่อชาติ”

เหรียญเงิน : นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ ชื่อภาพ “แสงเงาของความหนัก”

เหรียญทองแดง :

 • นายสุริยา ผลาหาญ ชื่อภาพ “หนักมาทั้งชีวิต”
 • นางสาวบุญฑิตา สุภัทรพันธุ์ ชื่อภาพ “แบบสบายๆ”
 • นายเอกรัฐ พงศ์ธนาพาณิช ชื่อภาพ “แบกอนาคตโลก”
 • นายกัมพล คุ้มวงษ์ ชื่อภาพ “งานหนัก”
 • นายพรเทพ กีรติไพศาล ชื่อภาพ “งานหนัก”

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ “บ้านของฉัน”

บ้านนกเค้า

บ้านนกเค้า ผลงานของ ประเสริฐ ไกรนุกูล

ถ้วยพระราชทาน : นายประเสริฐ ไกรนุกูล ชื่อภาพ “บ้านนกเค้า”

เหรียญทอง : นายเกียรติชัย หงษ์วิเศษ ชื่อภาพ “ความสุขใต้ร่มพระบารมี”

เหรียญเงิน : นายธนวัฒน์ ทองจันทร์ ชื่อภาพ “บ้านของอาชีพ”

เหรียญทองแดง :

 • นายทวีศักดิ์ บุทธรักษา ชื่อภาพ “บ้านน้อยบนดอยสูง”
 • นางสุรีย์ พึ่งฉ่ำ ชื่อภาพ “บ้านของเรา”
 • นายวิชัย ชัญญาสิริ ชื่อภาพ “บ้านเราแสนสุขใจ”
 • นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ ชื่อภาพ “บ้านของฉัน”
 • นายกฤษฎา ศึกษาศิลป์ ชื่อภาพ “บ้านของฉัน”

ถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในหัวข้อ “จ๊ะเอ๋”

เสร็จแน่

เสร็จแน่ ผลงานของ ณวรัญญ์ ศิริสุนทร

ถ้วยพระราชทาน : นายณวรัญญ์ ศิริสุนทร ชื่อภาพ “เสร็จแน่”

เหรียญทอง : นายโฆสิต จิตต์ไพโรจน์ ชื่อภาพ “Kiss of love”

เหรียญเงิน : นายชวนัส กัณธุลา ชื่อภาพ “สนุกแบบไม่มีอาย”

เหรียญทองแดง :

 • นายอำนาจ เกตุชื่น ชื่อภาพ “จ๊ะเอ๋ 2”
 • นายกัมพล คุ้มวงษ์ ชื่อภาพ “จ๊ะเอ๋”
 • นายเอกรัตน์ เฉยฉิน ชื่อภาพ “อยู่ทางนี้”
 • นางสาวสุนันท์ กิขุนทด ชื่อภาพ จ๊ะเอ๋…เพื่อนเกลอ
 • นายชวนัส กัณธุลา ชื่อภาพ “ขอเล่นด้วย”

สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่

โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ดำเนินงานโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยใน  พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 27  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจำนวน 6 หัวข้อ ประกอบด้วย แสงแดด ขยัน คลื่น หนัก บ้านของฉัน และ จ๊ะเอ๋  โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 5,969 ภาพ จากช่างภาพ 1,237 คน

นิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม
ในวันที่ 1-7 กันยายน 2557
เวลา 10.00-20.30 น.
ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน