ประกาศผลโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558

โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 ดำเนินงานโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 28 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจำนวน 6 หัวข้อ ประกอบด้วย ไกลสุดกู่ ตัด บาน กลอน ดีด และกลัว โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 3,811 ภาพ จากช่างภาพ 1,835 คน

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้ววันนึงฉันจะพานายไป ภาพโดย นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองเกียรติยศ
กว้างไกลเมื่อน้ำลด ภาพโดย นายอนันต์ จิรมหาสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงินเกียรติยศ
ไปอีกไกล ภาพโดย นางสาวบุญฑิตา สุภัทรพันธุ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทองแดงเกียรติยศ

 • หนทางอีกยาวไกล ภาพโดย นายจอมพล มุสิกวงศ์
 • หนทางอีกแสนไกล แต่หัวใจจะไม่ท้อ  นายชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี
 • เหนือเมฆา ภาพโดย นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์
 • จินตนาการและความฝัน ภาพโดย นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ
 • ระหว่างใบ ภาพโดย นายเรืองกาญจน์ แก่นแก้ว
 • ตามตะวัน ภาพโดย นายวัชรกร โสฬส
 • ระยะของเวลา ภาพโดย นายศุภกัลป์ วงศ์คำปัน
 • ค้นหาเพื่อนไกลสุดกู่ภาพโดย นายสิปปกร แย้มกสิกร
 • กว่าจะถึงซึ่งอิสรภาพ ภาพโดย นายสุริยา ผลาหาญ
 • เมื่อไรจะถึง ภาพโดย นายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ตัดกิเลส ภาพโดย นางปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองเกียรติยศ
สิ่งผุพังที่งดงาม ภาพโดย นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงินเกียรติยศ
ตัดสายบัวแดง ภาพโดย นายยงยศ เทอดไทย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทองแดงเกียรติยศ

 • บ่อเดียวกัน ภาพโดย นายจิรวัฒน์ เพ็ชร์อำไพ
 • กระจาย ภาพโดย นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้
 • เวลาชีวิต ภาพโดย นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้
 • บัว ภาพโดย นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ
 • น้ำเลี้ยงจากยอดต้นข้าวที่ถูกตัด ภาพโดย นางสาวนารีรัตน์ กลิ่นหอม
 • ตัดผ้า ภาพโดย นางปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์
 • สีตัดกัน ภาพโดย นายพนม อาชาฤทธิ์
 • ตัดเพื่อต่อ ภาพโดย นายศุภกัลป์ วงศ์คำปัน

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สามหนุ่ม สามมุม ภาพโดย นายธนกร ตรีรัตนบุตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองเกียรติยศ
Open Art ภาพโดย นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงินเกียรติยศ
Blooming ภาพโดย นางวรรนธนี อภิวัฒนเสวี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทองแดงเกียรติยศ

 • พลุบานเต็มฟ้า ภาพโดย นายคธา หรั่งเล็ก
 • รอยยิ้มของดอกไม้ ภาพโดย นายวิรัตน์ กันฉลาด
 • เมืองไทยงดงาม ภาพโดย นายสัญชัย ลุงรุ่ง
 • เส้นทางแห่งความฝัน ภาพโดย นายสัญชัย ลุงรุ่ง
 • ทุ่งดอกไม้หลากสี ภาพโดย นางสาวสุนันท์ กิขุนทด

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กลอน ๒ ชั้น รูป-นาม แห่งผู้พิทักษ์ ภาพโดย นางสาวณัฐสุดา จันทระ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองเกียรติยศ
เฝ้า ภาพโดย นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงินเกียรติยศ
Everytime ภาพโดย นายยงยุทธ คงมหาพฤกษ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทองแดงเกียรติยศ

 • ช่างสงสัย “กลอนประตู” ภาพโดย นายกิตติศักดิ์ โอภาสยานนท์
 • กลอนไม้ โบสถ์เก่า ภาพโดย นายชนกานต์ นิพพิทา
 • อ่านกลอน  ภาพโดย นางสาวมาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์ 
 • เปิด ภาพโดย นายวิรัช สวัสดี
 • กลอนชีวิต ภาพโดย นางสาวศิริญทิพย์ พรมเสน

 

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ลูกคิด ภาพโดย นางวรรนธนี อภิวัฒนเสวี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองเกียรติยศ
ดีดสะบ้า เกมส์ของเด็กชาวเขา ภาพโดย  นายบุญมี ถนอมสุขสันต์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงินเกียรติยศ
ผสมผสาน ภาพโดย นายชัยพฤกษ์ เคลื่อนเพชร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทองแดงเกียรติยศ

 • เล่น ภาพโดย นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ 
 • จอมยุทธลูกแก้วสีน้ำเงิน  ภาพโดย นายทนงศักดิ์ หาระคุณโน
 • ดีดลูกคิด ภาพโดย นายธนโชค ภูมิศิริชโย 
 • Solo ภาพโดย นายวชิรวิทย์ เอี่ยมฤกษ์ชัย
 • เริ่มพิธี ภาพโดย นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ช่วยด้วย ภาพโดย นายสิทธิโชค เปี่ยมทองคำ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองเกียรติยศ
ขอทำใจก่อนนะ ภาพโดย นายณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงินเกียรติยศ
หมาหมู่ ภาพโดย นายเวชยันต์ ธราวิศิษฏ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทองแดงเกียรติยศ

 • ใคร ภาพโดย นายคีรีขันธ์ ไชยพร
 • พายุ ภาพโดย นายจามิกร ศรีคำ
 • วินาทีสุดท้าย ภาพโดย นายจิฑาวัฒน์ ชาญปราณีต
 • ตื่นตระหนก ภาพโดย นายสมเกียรติ ภูมิศิริไพบูลย์
 • ผจญภัยที่เขาใหญ่ ภาพโดย นายอนันต์ จิรมหาสุวรรณ