พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 28

หนังสือทรงเลือกภาพรางวัลชนะเลิศweb

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 28 ภายใต้โครงการ “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558” โดยผลงานชื่อ “แล้ววันนึงฉันจะพานายไป” โดย นายวินนิวัตร  ไตรตรงธนรัตน์ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

สรุปผลรางวัลภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “ไกลสุดกู่”

ภาพโดย : นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

แล้ววันนึงฉันจะพานายไป ภาพโดย : นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

ถ้วยพระราชทาน : นายวินนิวัตร  ไตรตรงธนรัตน์ ชื่อภาพ แล้ววันนึงฉันจะพานายไป

เหรียญทอง : นายอนันต์ จิรมหาสุวรรณ ชื่อภาพ กว้างไกลเมื่อน้ำลด

เหรียญเงิน : นางสาวบุญฑิตา สุภัทรพันธุ์ ชื่อภาพ ไปอีกไกล

เหรียญทองแดง :

 • นายจอมพล มุสิกวงศ์ ชื่อภาพ หนทางอีกยาวไกล
 • นายชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี ชื่อภาพ หนทางอีกแสนไกล แต่หัวใจจะไม่ท้อ
 • นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์ ชื่อภาพ เหนือเมฆา
 • นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ ชื่อภาพ จินตนาการและความฝัน
 • นายเรืองกาญจน์ แก่นแก้ว ชื่อภาพ ระหว่างใบ
 • นายวัชรกร โสฬส ชื่อภาพ ตามตะวัน
 • นายศุภกัลป์ วงศ์คำปัน ชื่อภาพ ระยะของเวลา
 • นายสิปปกร แย้มกสิกร ชื่อภาพ ค้นหาเพื่อนไกลสุดกู่
 • นายสุริยา ผลาหาญ ชื่อภาพ กว่าจะถึงซึ่งอิสรภาพ
 • นายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์ ชื่อภาพ เมื่อไรจะถึง

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ “ตัด”

ภาพโดย : นางปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์

ตัดกิเลส ภาพโดย : นางปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์

ถ้วยพระราชทาน : นางปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์ ชื่อภาพ ตัดกิเลส

เหรียญทอง : นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ชื่อภาพ สิ่งผุพังที่งดงาม

เหรียญเงิน : นายยงยศ เทอดไทย ชื่อภาพ ตัดสายบัวแดง

เหรียญทองแดง :

 • นายจิรวัฒน์ เพ็ชร์อำไพ ชื่อภาพ บ่อเดียวกัน
 • นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้ ชื่อภาพ กระจาย
 • นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้ ชื่อภาพ เวลาชีวิต
 • นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ ชื่อภาพ บัว
 • นางสาวนารีรัตน์ กลิ่นหอม ชื่อภาพ น้ำเลี้ยงจากยอดต้นข้าวที่ถูกตัด
 • นางปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์ ชื่อภาพ ตัดผ้า
 • นายพนม อาชาฤทธิ์ ชื่อภาพ สีตัดกัน
 • นายศุภกัลป์ วงศ์คำปัน ชื่อภาพ ตัดเพื่อต่อ

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในหัวข้อ “บาน”

ภาพโดย : ธนกร ตรีรัตนบุตร

สามหนุ่ม สามมุม ภาพโดย : นายธนกร ตรีรัตนบุตร

ถ้วยพระราชทาน : นายธนกร ตรีรัตนบุตร ชื่อภาพ สามหนุ่ม สามมุม

เหรียญทอง : นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ ชื่อภาพ Open Art

เหรียญเงิน : นางวรรนธนี อภิวัฒนเสวี  ชื่อภาพ Blooming

เหรียญทองแดง :

 • นายคธา หรั่งเล็ก ชื่อภาพ พลุบานเต็มฟ้า
 • นายวิรัตน์ กันฉลาด ชื่อภาพ รอยยิ้มของดอกไม้
 • นายสัญชัย ลุงรุ่ง ชื่อภาพ เมืองไทยงดงาม
 • นายสัญชัย ลุงรุ่ง ชื่อภาพ เส้นทางแห่งความฝัน
 • นางสาวสุนันท์ กิขุนทด ชื่อภาพ ทุ่งดอกไม้หลากสี         

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพโดย : Natsuda Chantara

กลอน ๒ ชั้น รูป-นาม แห่งผู้พิทักษ์ ภาพโดย : นางสาวณัฐสุดา จันทระ

ถ้วยพระราชทาน : นางสาวณัฐสุดา จันทระ ชื่อภาพ กลอน ๒ ชั้น รูป-นาม แห่งผู้พิทักษ์

เหรียญทอง : นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ ชื่อภาพ เฝ้า

เหรียญเงิน : นายยงยุทธ คงมหาพฤกษ์ ชื่อภาพ Everytime

เหรียญทองแดง :

 • นายกิตติศักดิ์ โอภาสยานนท์ ชื่อภาพ ช่างสงสัย “กลอนประตู”
 • นายชนกานต์ นิพพิทา ชื่อภาพ กลอนไม้ โบสถ์เก่า
 • นางสาวมาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์ ชื่อภาพ อ่านกลอน   
 • นายวิรัช สวัสดี ชื่อภาพ เปิด
 • นางสาวศิริญทิพย์ พรมเสน ชื่อภาพ กลอนชีวิต    

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ภาพโดย : วรรนธนี อภิวัฒนเสวี

ลูกคิด ภาพโดย : นางวรรนธนี อภิวัฒนเสวี

ถ้วยพระราชทาน : นางวรรนธนี อภิวัฒนเสวี ชื่อภาพ ลูกคิด

เหรียญทอง : นายบุญมี ถนอมสุขสันต์ ชื่อภาพ ดีดสะบ้า เกมส์ของเด็กชาวเขา

เหรียญเงิน : นายชัยพฤกษ์ เคลื่อนเพชร ชื่อภาพ ผสมผสาน

เหรียญทองแดง :

 • นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ ชื่อภาพ เล่น
 • นายทนงศักดิ์ หาระคุณโน ชื่อภาพ จอมยุทธลูกแก้วสีน้ำเงิน 
 • นายธนโชค ภูมิศิริชโย ชื่อภาพ ดีดลูกคิด
 • นายวชิรวิทย์ เอี่ยมฤกษ์ชัย ชื่อภาพ Solo
 • นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ ชื่อภาพ เริ่มพิธี

ถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในหัวข้อ “กลัว”

ภาพโดย : สิทธิโชค เปี่ยมทองคำ

ช่วยด้วย ภาพโดย : นายสิทธิโชค เปี่ยมทองคำ

ถ้วยพระราชทาน : นายสิทธิโชค เปี่ยมทองคำ ชื่อภาพ ช่วยด้วย

เหรียญทอง : นายณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ ชื่อภาพ ขอทำใจก่อนนะ

เหรียญเงิน : นายเวชยันต์ ธราวิศิษฏ์ ชื่อภาพ หมาหมู่

เหรียญทองแดง :

 • นายคีรีขันธ์ ไชยพร ชื่อภาพ ใคร
 • นายจามิกร ศรีคำ ชื่อภาพ พายุ
 • นายจิฑาวัฒน์ ชาญปราณีต ชื่อภาพ วินาทีสุดท้าย
 • นายสมเกียรติ ภูมิศิริไพบูลย์ ชื่อภาพ ตื่นตระหนก
 • นายอนันต์ จิรมหาสุวรรณ ชื่อภาพ ผจญภัยที่เขาใหญ่

โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 

โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 ดำเนินงานโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยใน  พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 28  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจำนวน 6 หัวข้อ ประกอบด้วย ไกลสุดกู่ ตัด บาน กลอน ดีด และ กลัว

นิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม
ในวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2558
เวลา 10.00-20.30 น.
ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน