การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ Phototech Together Workshop

การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ Phototech Together Workshop ณ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ในหัวข้อ Crenovation Space ซึ่งเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่ร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวเปิดงาน และ ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ กล่าวรายงาน ในบรรยากาศเป็นกันเอง บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อ.วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2552, อ. ดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ อ.วรรณี ชัชวาลทิพากร ศิลปินนักถ่ายภาพไทย นำทีมช่างภาพมืออาชีพที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และการสื่อความหมาย อีก 6 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอด แลกเปลี่ยน แนวคิด มุมมอง และเทคนิคการถ่ายภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านโครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” Theme: “นวัตกรรมการท่องเที่ยว : Traveltech Innovation” ซึ่งเป็นช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศที่มาจากทั่วทั้งประเทศไทย ที่รวมทุกเทคโนโลยีการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพ และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน 36 คน และผู้สังเกตการณ์ ตลอดจนทีมงาน รวมทั้งสิ้นกว่า 80 คน

และในครั้งนี้ ได้มีการจัดประกวดภาพจากการ Workshop ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และเงินรางวัลรวม 50,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รวม 15 รางวัล โดยมีผลการประกวด ดังนี้

ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังวัดสุโขทัย : นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้

รางวัลชนะเลิศ : นายชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : นายทวี แซ่อู๋

รางวัลชมเชย จำนวน 11 รางวัล :

  1. นายชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร
  2. นายก่อเกียรติ จำปา
  3. นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อําไพ
  4. นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
  5. นายเบนซิน จองสี
  6. นายวิรัตน์ กันฉลาด (2 รางวัล)
  7. นายประสบชัย จันดก (2 รางวัล)
  8. นายรัฐนคร ปิยะศิริโสฬส (2 รางวัล)

Click ดูผลการประกวดได้ที่นี่ VIEW GALLERY

กิจกรรมนี้ นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาควิชาการ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายนักถ่ายภาพไทยที่มีความสามารถเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไว้ได้มากที่สุด ชุมชนเกิดการตื่นตัว และมีส่วนร่วมในการนำเสนออัตลักษณ์ของท้องถิ่น ผลที่ได้จากการจัดงานถือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัด และมุมมองในการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นการยกระดับและการเสริมศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวและบริการแบบก้าวกระโดด (Transformational) ได้ ซึ่งเป็นการการบูรณาการ สร้างสรรค์ผลงานระหว่างความเป็นนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานศิลปะ ออกมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น โบราณสถาน ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต อันจะสร้างแรงดึงดูดให้กับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ และเรียนรู้ไปในคราวเดียวกัน นับได้ว่าเป็นการบูรณาการให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” Theme: “นวัตกรรมการท่องเที่ยว : Traveltech Innovation”

http://www.rpst.or.th/nia-innovation-thailand-photo-contest-2019-winners-announcement/