ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการ ประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ในชื่อโครงการ “พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์รังสรรค์ ตันติวงศ์ ซึ่งเป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึง 3 สมัย และยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมจนถึงปัจจุบัน และเพื่อมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

นางสาว พัชร์ชิยา วสิษฐ์วรพล

รางวัลดีเด่น

  • นาย ไมตรี ตังคโณบล
  • นาย สุชาติ เกื้อทาน
  • นาย ก่อเกียรติ จำปา
  • นางสาว ลักขณา เสวกสุริยวงศ์
  • นาย สมโภช แตงไทย
  • นาย สัญชัย บัวทรง
  • นาย หรรษา ตั้งมั่นภูวดล

รายนามคณะกรรมการตัดสิน

1. อาจารย์ รังสรรค์ ตันติวงศ์
2. อาจารย์ สวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ
3. คุณ ดาว วาสิกศิริ
4. คุณ นิติกร กรัยวิเชียร
5. คุณ กนก สุริยสัตย์
6. คุณ ขจร พีรกิจ
7. คุณ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์


รางวัลชนะเลิศ
ชื่อภาพ : Season Changed
ชื่อช่างภาพ : นางสาว พัชร์ชิยา วสิษฐ์วรพล


รางวัลดีเด่น