โครงการประกวดภาพถ่าย “Pride of ASEAN” ชิงรางวัลกว่า 50 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ใน ปี 2562 นี้ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญส่งภาพเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายครั้งสำคัญของประเทศ “Pride of ASEAN” ชิงรางวัลกว่า 50 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจระดับอาเซียนในการจัดทำหนังสือภาพและจัดแสดงภาพถ่ายในงานประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT 2019) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2562 นี้

หัวข้อการประกวด

Pride of ASEAN” หรือ “ความภาคภูมิใจแห่งอาเซียน” เป็นภาพที่แสดงถึงความงดงามของภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม หรือ แสดงออกถึงความร่วมมือกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างสมาชิกประชาคมอาเซียน

สามารถส่งภาพที่บันทึกจากกล้องทุกชนิด ทั้งกล้อง Digital และ กล้องบรรจุฟิล์ม รวมถึงกล้องจากสมาร์ทโฟน โดรน เป็นต้น โดยต้องเป็นภาพที่ถูกบันทึกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (อายุภาพไม่เกิน 10 ปี 3 เดือน) ณ ประเทศที่เป็น “สมาชิกประชาคมอาเซียน” ดังต่อไปนี้

 1. ประเทศไทย (Thailand)
 2. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
 3. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
 4. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
 5. ประเทศลาว (Laos)
 6. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
 7. ประเทศเมียนมา หรือ พม่า (Myanmar)
 8. ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)
 9. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
 10. ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

เปิดรับผลงาน

 • ระบบจะทำการเปิดรับผลงานตั้งแต่ วันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผ่านระบบรับภาพออนไลน์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ทาง Link http://www.rpst.or.th/pride-of-asean-photo-contest-thailand/
 • ปิดระบบรับภาพวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00น.
 • ตัดสินภาพภายในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 20 ภาพต่อ 1 คน

รางวัล ในรายการประกวดภาพถ่าย “Pride of ASEAN”

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 50 รางวัล

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 1. คุณ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (Mr. Waranun Chutchawantipakorn, National Artist, Hon. FRPST)
  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
 2. คุณ ดาว วาสิกศิริ (Mr. Dow Wasiksiri, Chairman of Panel of Judges)
  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. คุณ วินิจ รังผึ้ง (Mr. Vinid Rungpueng)
  ผู้อำนวยการกองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 4. คุณ อดุล ตัณฑโกศัย (Mr. Adul Tanthakosai)
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 5. คุณ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Mr. Wannapong Surarochprajak, Hon. FPVS)
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. ว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์  ฟักประไพ
  ผู้แทนจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (National News Bureau of Thailand)
 7. คุณ สุภาพร  ครุสารพิศิฐ
  ผู้แทนจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (National News Bureau of Thailand)
 8. คุณ อนุชา นาคฤทธิ์
  ผู้แทนจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (National News Bureau of Thailand)
 9. คุณ ภควัต พรหมเพ็ญ
  ผู้แทนจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (National News Bureau of Thailand)
 10. ดารัณ เจริญวงศ์
  ผู้แทนจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (National News Bureau of Thailand)

กติกาการประกวด

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย National ASEAN 2019 Photography Contest ภายใต้หัวข้อ “Pride of ASEAN” หรือ “ความภาคภูมิใจแห่งอาเซียน” เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการจัดงานประกวดจึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) หรือ กล้องบรรจุฟิล์ม โดยต้องแสดงถึงวิถีอาเซียน ความงดงามของภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ที่เกิดขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือ เป็นภาพที่แสดงออกถึงความร่วมมือกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างสมาชิกประชาคมอาเซียน
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (อายุภาพไม่เกิน 10 ปี 3 เดือน)
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ บนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
  • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg ทั้งนี้ขนาด File Size ของภาพถ่ายไม่ควรเกิน 8MB (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบหากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่)
  • ไฟล์ภาพจากกล้อง Drone, Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพ เท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg ทั้งนี้ขนาด File Size ของภาพถ่ายไม่ควรเกิน 8MB (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบหากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่)
  • ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels
  • ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
 6. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริงโดยเปิดรับผลงาน ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2562 (ปิดระบบรับภาพวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00น.)
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ สถานที่ถ่าย พร้อมระบุประเทศที่ถ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดมีข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำให้ภาพถ่ายนั้น ดูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ
 9. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ ไม่เกิน “20 ภาพต่อคน” และ มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 5 รางวัล
 10. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 11. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
 12. คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ และ คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 13. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด คณะผู้จัดการประกวดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด
 14. ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยังคงถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพถ่ายโดยสมบูรณ์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายใน เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพถ่าย และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพถ่ายทราบล่วงหน้า
 15. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกต้องเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ หากภาพที่ได้รับรางวัลเกิดขึ้นจากการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น จนนำไปสู่การร้องเรียน หรือ ฟ้องร้องทางกฎหมายจากภาครัฐ เอกชน หรือ บุคคลธรรมดาอันเป็นผลทำให้ไม่สามารถนำภาพที่มีปัญหาไปใช้งานได้ ทางคณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิ์ประกาศยกเลิกผลการตัดสินของภาพนั้นๆ รวมถึงมีสิทธิ์ในการเรียกรางวัลคืนจากผู้ที่ได้รับรางวัล แม้ว่าทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะได้ทำการตัดสินไปแล้วก็ตาม ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 16. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูล ไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาด หรืออื่น ๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 17. หลังจากมีการประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะเปิดให้มีการทักท้วงภาพภายใน 7-10 วัน หากมีผู้ทักท้วงและมีการตรวจสอบว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผิดกติกาในข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวดทันที
 18. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด