ขอเชิญร่วมส่งภาพเข้ารับการคัดเลือก เพื่อร่วมแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

*** Update : เนื่องจากมีการเลื่อนกำหนดเวลาเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ออกไปจากเดิมเป็นช่วง ธันวาคม ดังนั้นกำหนดการส่งภาพในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามอัพเดตประกาศจากสมาคม ฯ ***

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยส่งภาพเข้ารับการคัดเลือก เพื่อร่วมแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และ เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลอันทรงคุณค่า บันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป

กำหนดการจัดแสดงผลงาน

ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

โดยภาพที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกเป็นภาพที่บันทึกในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 • ภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทั้งการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่
 • ภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กำหนดส่งภาพ (มีสองช่วงเวลา)

สามารถส่งภาพทางออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท๊บเล็ต โดยผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้ารับการคัดเลือก ได้คนละไม่เกิน ๑๐ ผลงาน

*** Update : เนื่องจากมีการเลื่อนกำหนดเวลาเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ออกไปจากเดิมเป็นช่วง ธันวาคม ดังนั้นกำหนดการส่งภาพในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามอัพเดตประกาศจากสมาคม ฯ ***

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย
ไม่จำกัดเพศ และวัย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการคัดเลือก

 • นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ
 • นายธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ
 • นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • นางวรรณี ชัชวาลทิพากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายอดุล ตัณฑโกศัย กรรมการบริหาร สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหาร สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 • ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้ารับการคัดเลือก ได้คนละไม่เกิน ๑๐ ผลงาน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมแสดง สามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล ทุกประเภท รวมถึงสมาร์ทโฟนและกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกน เป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง
 • เป็นภาพที่บันทึกในช่วงเวลาการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เท่านั้น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมแสดง จะต้องไม่มีข้อความหรือเนื้อหาไม่สมควร และภาพถ่ายจะต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ หรือเป็นภาพถ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกวดภาพถ่าย ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จะทำการลบข้อมูลนั้นทันที โดยที่มิต้องแจ้งให้ทราบ
 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมแสดงจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น ๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
 • ไฟล์ภาพที่ส่ง จะต้องเป็นภาพสีหรือขาวดำ มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน ๔๘๐๐ pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมแสดง ขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้ารับการคัดเลือก
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ ในสื่อสารสนเทศทุกประเภท รวมไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือช่องทางขององค์กร สมาคม  หน่วยงานอื่น ๆ และมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมแสดงทุกภาพไปจัดแสดงนิทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานของกิจกรรม หรือส่งมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 • การคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งภาพประกวด

 • สามารถทำการอัพโหลดภาพได้ทันทีตาม Link ที่กำหนด
 • หลังจากสร้าง Username และ Password ผู้ส่งภาพถ่ายเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมแสดง จะต้องกรอกข้อมูลต่างๆในระบบ ให้ครบถ้วน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าร่วมแสดง

เกียรติบัตรที่จะได้รับ

ภาพการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๖๗ ภาพ และภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๓๓ ภาพ จะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมนิทรรศการฯ จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม