โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ประจำปี 2564 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์  ชัชวาลทิพากร” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีดำริร่วมกันว่า อาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช 2552 และยังคงดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งขาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อให้ได้ร่วมกันถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศในภูมิภาคอาเซียนผ่านภาพถ่ายสี อันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนไว้ เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ถ้วยศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” พร้อมเงินสด 50,000 บาท
 2. รางวัลเกียรติยศ 10 รางวัล เกียรติบัตรสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเงินสดรางวัลละ 5,000 บาท

เปิดรับสมัครและส่งภาพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพ

เฉพาะสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้น

* สามารถสมัครสมาชิกสมาคม ฯ ได้ที่ : http://www.rpst.or.th/apply-rpst-member-benefits/

วิธีการส่งภาพและกำหนดการ (ต้องส่งทั้งภาพที่อัดขยายและอัพโหลดไฟล์ภาพทางออนไลน์)

 1. อัดขยายภาพสี ขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดลงบนกระดาษการ์ด หรือฟิวเจอร์บอร์ดสีดำหรือเทา เว้นขอบโดยรอบภาพถ่ายด้านละ 2 นิ้ว
 2. Download ใบสมัคร ที่นี่ กรอกข้อมูลให้ครับถ้วน และ ติดผนึกใบสมัครไว้บนกระดาษการ์ด หรือ แผ่นฟิจเจอร์บอร์ดด้านหลังของภาพ
 3. ส่งภาพทางไปรษณีย์เท่านั้นมายัง

  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เลขที่ 207 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

  โทรศัพท์ : 097 250 0058

 4. ลงทะเบียนและส่งไฟล์ภาพทาง Online (ขนาดด้านยาวสุดต้องไม่เกิน 4,000px และ ด้านสั้นสุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400px) ได้ที่ http://www.rpst.or.th/photocontest/aseanphotocontest6/

หมายเหตุ :

 1. ภาพต้องมาถึงสมาคม ฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางสมาคมฯ จึงเปิดให้ส่งภาพทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่เปิดให้นำภาพมาส่งด้วยตัวเอง
 3. ทางสมาคม ฯ มีนโยบายลดค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์บันทึกไฟล์ให้กับผู้เข้าประกวด (อัพเดตวันที่ 8 สิงหาคม 2564) จากเดิมที่กำหนดให้ต้องส่งไฟล์ภาพมาทาง CD หรือ Flash Drive จึงให้เปลี่ยนเป็น upload ไฟล์ภาพมาทางระบบออนไลน์แทนเท่านั้น สำหรับผู้ที่ส่งไฟล์ภาพมาแล้วทางอุปกรณ์บันทึกไฟล์พร้อมภาพอัดขยายมาแล้วก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์เข้าระบบมาอีก

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด

 1. ไม่จำกัดหัวข้อและเนื้อหาของภาพถ่าย รวมถึงไม่มีการจำกัดอายุของภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวด
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera และ Smartphone) หรือ กล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง  
 3. “ไม่” รับภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone
 4. ต้องเป็นภาพสีเท่านั้น
 5. สามารถปรับแต่งสีสัน และ ความคมชัดได้แต่ห้ามทำการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจคณะกรรมการ
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยเท่านั้น โดยต้องระบุหมายเลขสมาชิกลงในใบสมัครให้ถูกต้อง หากไม่ทราบสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่สมาคมในช่องทางสื่อสารต่างๆ ของสมาคม หากมิได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกและเมื่อได้รับเลขที่สมาชิกสามารถนำมาสมัครเพื่อส่งประกวดภาพได้ทันที
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลอย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กําหนดให้ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดถือข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร และติดผนึกใบสมัครไว้บนกระดาษการ์ด หรือ แผ่นฟิจเจอร์บอร์ดด้านหลังของภาพ
 8. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเองห้ามนําภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายและระบุชื่อสถานที่ถ่ายภาพ ประเทศ และเขียนคําอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 10. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ
 11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 12. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศหากเกิดกรณีฟ้องร้องต่อภาพถ่าย ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 13. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย หรือเป็นภาพที่ได้รับรางวัล สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 14. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 15. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนําไปจัดแสดงในที่ต่างๆและมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 16. ไฟล์ภาพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงานแต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย
 17. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเวลา 5 ปี ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอํานวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 18. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน
 19. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 20. ผู้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร ในอัตราร้อยละ 5 และ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ