เกี่ยวกับสมาคม ฯ
คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Executive Board  of The Royal Photographic Society of Thailand
วาระปี 2564-2566 (2021-2023)

 1. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคม
  Mr. Tul Hirunyalawan, President
 2. นายกนก สุริยสัตย์ อุปนายก
  Mr. Kanok Suriyasat, Vice President
 3. นายขจร พีรกิจ อุปนายก
  Mr. Kajorn Bhirakit, Vice President
 4. นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ อุปนายก
  Mr. Chulawit Santipong, Vice President
 5. นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ กรรมการบริหาร
  Mrs. Luckana Kunavichayanont, Board Committee
 6. นางสาวสิริมา ไชยปรีชาวิทย์ กรรมการบริหาร
  Miss Sirima Chaipreechawit, Board Committee
 7. นายทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ กรรมการบริหาร
  Mr. Tavepong Pratoomwong, Board Committee
 8. นายธีระฉัตร โพธิสิทธิ์ กรรมการบริหาร
  Mr. Theerachat Potisit, Board Committee
 9. นางสาวมนุรดา พรชนะรักษ์ กรรมการบริหาร
  Miss Manurada Pornchanarak, Board Committee
 10. นายธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข กรรมการบริหาร
  Mr. Teerapan Leelavansuk, Board Committee
 11. นายอดุล ตัณฑโกศัย กรรมการและนายพัสดุ
  Mr. Adul Tanthakosai, Board Committee
 12. นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการและนายทะเบียน
  Mr. Wannapong Surarochprajak, Board Committee
 13. นางสาวปรารถนา เพิ่มสุข กรรมการและเหรัญญิก
  Miss Pratthana Phoemsuk, Treasurer
 14. นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ กรรมการและเลขาธิการ
  Mr. Naphat Ratanasakdi, Secretary