เกี่ยวกับสมาคม ฯ
คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Executive Board  of The Royal Photographic Society of Thailand
วาระปี 2566-2568 (2023-2025)

 1. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคม
  Mr. Tul Hirunyalawan, President
 2. นายกนก สุริยสัตย์ อุปนายก
  Mr. Kanok Suriyasat, Vice President
 3. นายขจร พีรกิจ อุปนายก
  Mr. Kajorn Bhirakit, Vice President
 4. นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ อุปนายก
  Mr. Chulawit Santipong, Vice President
 5. นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ อุปนายกและเลขาธิการ
  Mr. Naphat Ratanasakdi, Vice President, Secretary
 6. นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ กรรมการบริหาร
  Mrs. Luckana Kunavichayanont, Board Committee
 7. นายอดุล ตัณฑโกศัย กรรมการและนายพัสดุ
  Mr. Adul Tanthakosai, Board Committee
 8. นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการและนายทะเบียน
  Mr. Wannapong Surarochprajak, Board Committee
 9. นายธีระฉัตร โพธิสิทธิ์ กรรมการบริหาร
  Mr. Theerachat Potisit, Board Committee
 10. นางสาวมนุรดา พรชนะรักษ์ กรรมการบริหาร
  Miss Manurada Pornchanarak, Board Committee
 11. นางสาวดรัลรัตน์ ทองเจือ กรรมการบริหาร
  Miss Drunrut Thongchua, Board Committee
 12. นางสาวรัมภาพร วรสีหะ กรรมการบริหาร
  Miss Rumpaporn Vorasiha, Board Committee
 13. นายเอกรัตน์ ปัญญะธารา กรรมการบริหาร
  Mr. Ekkarat Punyatara, Board Committee
 14. นางสาวปรารถนา เพิ่มสุข กรรมการและเหรัญญิก
  Miss Pratthana Phoemsuk, Treasurer