เกี่ยวกับสมาคม ฯ
คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
The executive board  of the Royal Photographic Society of Thailand
วาระปี 2562-2564

 1. ดาว วาสิกศิริ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Mr. Dow Wasiksiri, President
 2. นาย จุฬวิศว์ ศานติพงศ์, อุปนายก
  Mr. Chulawit Santipong, Vice President
 3. นาย วสันต์ ผึ่งประเสริฐ, อุปนายก
  Mr. Wasan Puengprasert, Vice President
 4. นาย ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, อุปนายก
  Mr. Tul Hirunyalawan, Vice President
 5. นาย ณภัชป์ รัตนศักดิ์, เลขาธิการ
  Mr. Naphat Ratanasakdi, Secretary
 6. นางสาว ปรารถนา เพิ่มสุข, กรรมการ และ เหรัญญิก
  Miss Pratthana Phoemsuk, Treasurer
 7. นาย วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์, กรรมการ และ นายทะเบียน
  Mr. Wannapong Surarochprajak, Board Committee
 8. นาย พยนต์ รัตนกุล, กรรมการ และ นายพัสดุ
  Mr. Phayon Rattanakul, Board Committee
 9. นางสาว อลิซ วิชช์โชติ, กรรมการ
  Miss Alizz Vichchou, Board Committee
 10. นาย พุฒิธร พรหมดวง, กรรมการ
  Mr. Puttithorn Promduang, Board Committee
 11. นาย อดุล ตัณฑโกศัย, กรรมการ
  Mr. Adul Tanthakosai, Board Committee
 12. นางสาว อรอินทร์ เรืองวัฒนสุข, กรรมการ
  Miss Ornin Ruangwattanasuk, Board Committee
 13. นาง สมฤดี ศรีพิพิธ, กรรมการ
  Mrs. Somruedee Sripipit, Board Committee
 14. นางสาว มณิภา ไชยวัณณ์, กรรมการ
  Miss Manipa Jayawan, Board Committee
 15. นางสาว สิริมา ไชยปรีชาวิทย์, กรรมการ
  Miss Sirima Chaipreechawit, Board Committee