คำชี้แจงสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง กรณีการวิพากษ์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

คำชี้แจงสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง กรณีการวิพากษ์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สมาคมฯ”) ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมศิลปะการถ่ายภาพ สมาคมฯขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจต่อภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ในคราวนี้ สมาคมฯรับทราบถึงการวิพากษ์วิจารณ์ในวิจารณญาณของคณะกรรมการตัดสินต่อภาพที่ได้รับรางวัล ดังที่ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชนต่างๆ และในกลุ่มผู้สนใจในศิลปะการถ่ายภาพ เกี่ยวกับกรณีภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศภายใต้หัวข้อ “จะไม่มีใครต้องหิวโหย” ซึ่งถูกส่งเข้าประกวดโดยคุณจีรศักดิ์ ซุ่นไร้

สมาคมฯขอเรียนให้ทราบว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการ Sustainability Action Hero เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึง 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและเพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน ภายใต้กติกาสำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้ระบุไว้ดังนี้

“9. สามารถปรับแต่งได้ แต่ห้ามทำการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

11. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้”

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯได้ทำการเรียกภาพต้นฉบับ (RAW File) จากช่างภาพเพื่อตรวจสอบ และคณะกรรมการตัดสินไม่พบการตัดต่อภาพที่ผิดกติกาแต่อย่างใด

ภาพต้นฉบับ (RAW File) ของภาพชนะเลิศ

 คำอธิบายเพิ่มเติมของช่างภาพ

สำหรับการประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero  นอกจากไม่จำกัดแนวทางในการสร้างสรรค์ (ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกติกา) แล้วยังต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด ดังที่ระบุไว้ตอนต้นของกติกา กรณีการวิพากษ์ภาพถ่ายในเรื่องความสวยงามหรือเหมาะสม สมาคมฯขอเรียนให้ทราบว่า ภาพถ่ายทุกภาพได้รับการพิจารณาและตัดสินอย่างยุติธรรม แม้แต่เรื่องการวิพากษ์ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเช่นการเกี่ยวข้าวต้องไม่มีน้ำ กรรมการก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ ส่วนประเด็นเรื่องความสวยงามเป็นเพียงหัวข้อหนึ่งของการพิจารณาเท่านั้นในรายการนี้ และเรื่องพันธุ์ปลาอันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง สมาคมฯไม่ได้ให้น้ำหนักมากกว่าสิ่งที่ช่างภาพต้องการนำเสนอมากกว่าคือสำนวน “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ทั้งนี้ในระหว่างกรรมการด้วยกันเองก็อาจมีความเห็นที่แตกต่างกันได้ แต่ด้วยการพิจารณาถึงเกณฑ์โดยรวมแล้ว ภาพนี้จึงได้รางวัลชนะเลิศตามที่ได้ประกาศออกมาก่อนหน้านี้

สมาคมฯ สนับสนุนการให้ความเห็นอย่างให้เกียรติกันทั้งเจ้าของผลงานและผลการตัดสินที่ออกมา และ ขอให้กำลังใจช่างภาพไทยในการสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป

Download คำชี้แจงฯ ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์