ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเพื่อร่วมแสดงในรูปแบบ Digital ภายในนิทรรศการ SX Expo 2022 X RPST

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวนสมาชิก ฯ ส่งผลงานภาพถ่ายเพื่อร่วมแสดงในรูปแบบ Digital ในนิทรรศการ SX 2022 x RPST ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ภายใต้งาน SUSTAINABILITY EXPO 2022 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ลักษณะผลงานภาพถ่ายที่ต้องการ :

 • ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในเมืองไทย
 • ความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจของคนไทย

 

เงื่อนไข

 1. ส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ – วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 12.00น.
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้น
 3. สมาชิก 1 ท่าน ส่งได้ 1 ผลงาน
 4. ไม่จำกัดเทคนิคการถ่าย
 5. เปิดรับทั้งภาพขาวดำ และ สี (หากส่งภาพแนวนอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. ส่งไฟล์ภาพในรูปแบบ .Jpeg หรือ .jpg
 7. ไฟล์ภาพโดยทั่วไป ด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 2,400 pixels” หากถ่ายด้วยกล้อง Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้
 8. ภาพที่ส่งเข้าร่วมโครงการ ฯ ต้องไม่มีการบันทึกลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ภาพที่ส่งเข้าร่วมโครงการ ฯ ต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานใดๆ รวมถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดโครงการจะไม่รับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้สมัครเจ้าของผลงาน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้ง คณะผู้จัดโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ฯ หากเกิดกรณีดังกล่าว
 10. คณะผู้จัดโครงการฯ  มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพ ที่ส่งเข้าร่วมโครงการ ฯ ไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ
 11. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ฯ ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 12. คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ

เกี่ยวกับงาน SUSTAINABILITY EXPO ประจำปี 2022

จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“พอเพียงเพื่อความยั่งยืน” มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ผนวกกับหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ (UNSDGs) งานจัดขึ้นเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายนถึง 2 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมกว่า 40,000 ตารางเมตรของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ (QSNCC) เป็นการรวมตัวของบริษัทจากทั้งต่างประเทศและในประเทศอย่างน้อย 50 แห่งและผู้บรรยาย 100 คนจากทั่วโลกเพื่อมาร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของพวกเขา