โครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน”

วัตถุประสงค์ 

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย รักษ์เอกรงค์” ประจําปี 2563 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีดําริร่วมกันว่า อาจารย์ ยรรยง โอฬาระชิน เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายประจําปีพุทธศักราช 2550 และ ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ ยรรยง โอฬาระชิน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ ยรรยง โอฬาระชิน” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวด ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อสร้างกําลังใจให้แก่กลุ่มช่างภาพที่สนใจและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลงานในการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดํารวมถึงการเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการล้างอัดภาพจากฟิล์มขาวดําเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา 

รางวัล 

 1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ถ้วยศิลปินแห่งชาติ ยรรยง โอฬาระชิน” พร้อมเงินสด 50,000 บาท  
 2. รางวัลเกียรติยศ 10 รางวัล  เกียรติบัตรสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเงินสดรางวัลละ 5,000 บาท

เปิดรับสมัครและส่งภาพตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563

** หมายเหตุ ภาพต้องส่งถึงที่ห้องทำการสมาคมฯ ก่อนวันปิดรับภาพ 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพ

 • เฉพาะสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

** สมัครสมาชิกสมาคม ฯ : http://www.rpst.or.th/apply-rpst-member-benefits/ **

วิธีการส่งภาพและกำหนดการ

 1. โปรดตรวจสอบว่า ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยกล้องบรรจุฟิล์มซึ่งต้องใช้ฟิล์มขาวดํา หรือ ฟิล์มอินฟราเรดขาวดํา ในการบันทึกภาพเท่านั้น
 2. อัดขยายภาพขาวดําโดยมีขนาดด้านยาวที่สุด 10 นิ้วเท่านั้น ติดลงบนกระดาษการ์ด หรือฟิวเจอร์บอร์ดสีดําหรือสีเทา เว้นขอบโดยรอบภาพถ่ายขนาดด้านละ 2 นิ้ว 
 3. Download ใบสมัคร ที่นี่ กรอกข้อมูลให้ครับถ้วน และ ติดผนึกใบสมัครไว้บนกระดาษการ์ด หรือ แผ่นฟิจเจอร์บอร์ดด้านหลังของภาพ 
 4. บันทึกไฟล์ภาพทั้งหมด (สามารถรวม 1-5 ภาพ) ลง CD, DVD หรือ USB Drive แนบมาด้วย (CD, DVD หรือ USB Drive ทางสมาคมฯ จะไม่คืนทุกกรณี)
 5. ส่งภาพได้ด้วยตัวเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มายัง

  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  เลขที่ 207 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330
  โทรศัพท์ : 097 250 0058
  เปิดทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)  เวลา 11.00 – 19.00 น.
  หมายเหตุ : ภาพต้องมาถึงสมาคม ฯ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น

คณะกรรมการตัดสิน (The Panel of Judges)

 1. อ. ยรรยง โอฬาระชิน (ศิลปินแห่งชาติ), Hon.F.RPST, E.FIAP
  Mr. Yanyong Olarachin (National Artist)
 2. อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (ศิลปินแห่งชาติ), Hon.F.RPST, F.RPS
  Mr. Waranun Chutchawantipakorn (National Artist)
 3. อ.ไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ, F.RPS
  Mr. Paiboon Silpangamlert
 4. คุณ จุฬวิศว์ ศานติพงศ์
  Mr. Chulawit Santipong
 5. คุณ พุฒิธร พรหมดวง
  Mr. Puttithorn Promduang

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด 

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยกล้องบรรจุฟิล์มซึ่งต้องใช้ฟิล์มขาวดํา หรือ ฟิล์มอินฟราเรดขาวดํา ในการบันทึกภาพเท่านั้น
 2. ไม่จํากัดหัวข้อ และเนื้อหาของภาพถ่าย รวมถึงไม่มีการจํากัดอายุของภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวด (กรณีที่ได้รับรางวัลต้องส่งฟิลม์ขาวดํามาตรวจสอบ) 
 3. สามารถตกแต่งภาพได้แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการ) 
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เท่านั้นโดยต้องระบุหมายเลขสมาชิกลงในใบสมัครให้ถูกต้อง หากไม่ทราบสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่สมาคมในช่องทางสื่อสารต่างๆ ของสมาคม หากมิได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกและเมื่อได้รับเลขที่สมาชิกสามารถนำมาสมัครเพื่อส่งประกวดภาพได้ทันที 
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อนามสกุลจริง (ไทยอังกฤษที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลอย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กําหนดให้ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดถือข้อมูลการสะกดชื่อนามสกุล (ไทยอังกฤษตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร และ ติดผนึกใบสมัครไว้บนกระดาษการ์ด หรือ แผ่นฟิจเจอร์บอร์ดด้านหลังของภาพ 
 6. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเองห้ามนําภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายและระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จํากัดสถานที่และเขียนคําอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด 
 8. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน ภาพ 
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 
 10. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆหรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศหากเกิดกรณีฟ้องร้องต่อภาพถ่าย ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง  ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใด  ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  
 11. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยหรือเป็นภาพที่ได้รับรางวัล สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงฟิล์มต้นฉบับได้ 
 12. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายและคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้ 
 13. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนําไปจัดแสดงในที่ต่างๆและมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท 
 14. ภาพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงานแต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย 
 15. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเวลา ปี ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอํานวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี 
 16. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน
 17. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 18. ผู้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร ในอัตราร้อยละ 5 และ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ