โครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์ 

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย รักษ์เอกรงค์” ประจําปี 2564 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีดําริร่วมกันว่า อาจารย์ ยรรยง โอฬาระชิน เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายประจําปีพุทธศักราช 2550 และ ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ ยรรยง โอฬาระชิน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ ยรรยง โอฬาระชิน” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวด ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อสร้างกําลังใจให้แก่กลุ่มช่างภาพที่สนใจและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลงานในการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดํารวมถึงการเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการล้างอัดภาพจากฟิล์มขาวดําเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา 

รางวัล 

 1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ถ้วยศิลปินแห่งชาติ ยรรยง โอฬาระชิน” พร้อมเงินสด 50,000 บาท  
 2. รางวัลเกียรติยศ 10 รางวัล  เกียรติบัตรสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเงินสดรางวัลละ 5,000 บาท

เปิดรับสมัครและส่งภาพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพ

เฉพาะสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้น

* สามารถสมัครสมาชิกสมาคม ฯ ได้ที่ : http://www.rpst.or.th/apply-rpst-member-benefits/

วิธีการส่งภาพและกำหนดการ (ต้องส่งทั้งภาพที่อัดขยายและอัพโหลดไฟล์ภาพทางออนไลน์)

 1. โปรดตรวจสอบว่า ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยกล้องบรรจุฟิล์มซึ่งต้องใช้ฟิล์มขาวดํา หรือ ฟิล์มอินฟราเรดขาวดํา ในการบันทึกภาพเท่านั้น
 2. อัดขยายภาพขาวดําโดยมีขนาดด้านยาวที่สุด 10 นิ้วเท่านั้น ติดลงบนกระดาษการ์ด หรือฟิวเจอร์บอร์ดสีดําหรือสีเทา เว้นขอบโดยรอบภาพถ่ายขนาดด้านละ 2 นิ้ว 
 3. Download ใบสมัคร ที่นี่ กรอกข้อมูลให้ครับถ้วน และ ติดผนึกใบสมัครไว้บนกระดาษการ์ด หรือ แผ่นฟิจเจอร์บอร์ดด้านหลังของภาพ 
 4. ส่งภาพทางไปรษณีย์เท่านั้นมายัง

  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เลขที่ 207 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

  โทรศัพท์ : 097 250 0058

 5. ลงทะเบียนและส่งไฟล์ภาพทาง Online (ขนาดด้านยาวสุดต้องไม่เกิน 4,000px และ ด้านสั้นสุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400px) ได้ที่ http://www.rpst.or.th/photocontest/aseanphotocontest6/

หมายเหตุ :

 1. ภาพต้องมาถึงสมาคม ฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางสมาคมฯ จึงเปิดให้ส่งภาพทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่เปิดให้นำภาพมาส่งด้วยตัวเอง
 3. ทางสมาคม ฯ มีนโยบายลดค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์บันทึกไฟล์ให้กับผู้เข้าประกวด (อัพเดตวันที่ 8 สิงหาคม 2564) จากเดิมที่กำหนดให้ต้องส่งไฟล์ภาพมาทาง CD หรือ Flash Drive จึงให้เปลี่ยนเป็น upload ไฟล์ภาพมาทางระบบออนไลน์แทนเท่านั้น สำหรับผู้ที่ส่งไฟล์ภาพมาแล้วทางอุปกรณ์บันทึกไฟล์พร้อมภาพอัดขยายมาแล้วก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์เข้าระบบมาอีก

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด 

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยกล้องบรรจุฟิล์มซึ่งต้องใช้ฟิล์มขาวดํา หรือ ฟิล์มอินฟราเรดขาวดํา ในการบันทึกภาพเท่านั้น
 2. ไม่จํากัดหัวข้อ และเนื้อหาของภาพถ่าย รวมถึงไม่มีการจํากัดอายุของภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวด (กรณีที่ได้รับรางวัลต้องส่งฟิลม์ขาวดํามาตรวจสอบ) 
 3. สามารถตกแต่งภาพได้แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการ) 
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เท่านั้นโดยต้องระบุหมายเลขสมาชิกลงในใบสมัครให้ถูกต้อง หากไม่ทราบสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่สมาคมในช่องทางสื่อสารต่างๆ ของสมาคม หากมิได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกและเมื่อได้รับเลขที่สมาชิกสามารถนำมาสมัครเพื่อส่งประกวดภาพได้ทันที 
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อนามสกุลจริง (ไทยอังกฤษที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลอย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กําหนดให้ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดถือข้อมูลการสะกดชื่อนามสกุล (ไทยอังกฤษตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร และ ติดผนึกใบสมัครไว้บนกระดาษการ์ด หรือ แผ่นฟิจเจอร์บอร์ดด้านหลังของภาพ 
 6. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเองห้ามนําภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายและระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จํากัดสถานที่และเขียนคําอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด 
 8. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน ภาพ 
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 
 10. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆหรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศหากเกิดกรณีฟ้องร้องต่อภาพถ่าย ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง  ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใด  ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  
 11. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยหรือเป็นภาพที่ได้รับรางวัล สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงฟิล์มต้นฉบับได้ 
 12. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายและคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้ 
 13. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนําไปจัดแสดงในที่ต่างๆและมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท 
 14. ภาพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงานแต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย 
 15. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเวลา ปี ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอํานวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี 
 16. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน
 17. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 18. ผู้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร ในอัตราร้อยละ 5 และ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ