ปรับปรุงกติกาโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558

RPST_Announcement

ด้วยมีผู้วิพากษ์วิจารณ์และทักท้วงมายังสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นจำนวนมากว่ากติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินในข้อที่ 13 มีข้อความที่สร้างความไม่สบายใจให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวด เนื่องจากเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทผู้สนับสนุนสามารถเอาเปรียบผู้ส่งภาพเข้าประกวดโดยการนำภาพไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้เจ้าของภาพนั้น สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอชี้แจงดังต่อไปนี้

  1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อยู่ในฐานะของเจ้าภาพผู้ร่วมจัดงานภาพถ่ายแห่งแผ่นดินร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน มิได้เพียงอยู่ในฐานะผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ของโครงการเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติของการประกวดถ่ายภาพที่องค์กรผู้จัดสามารถนำภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในกิจการประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้โดยถูกต้องและชอบธรรม
  2. ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ไม่เคยนำภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ขออนุญาตเจ้าของผลงานเลยแม้แต่ครั้งเดียว แต่เคยมีหลายกรณีที่บริษัทติดต่อขอใช้ผลงานจากเจ้าของภาพเพื่อการพาณิชย์ โดยการเสนอค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม และด้วยความเต็มใจของเจ้าของภาพ หากเจ้าของภาพไม่เต็มใจ บริษัทก็จะไม่ใช้ภาพนั้นเป็นอันขาด
  3. ลักษณะของการใช้ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัทที่เคยปฏิบัติมา มีเพียงกรณีนำมาใช้ประกอบหน้าโฆษณาในนิตยสารต่างๆ หรือในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งข้อความที่ประกอบภาพนั้น จะมีเพียงการลงภาพดังกล่าว พร้อมข้อมูลของภาพเช่นชื่อเจ้าของภาพ ชื่อภาพ และ รางวัลที่ได้รับ โดยกล่าวถึงการประกวดภาพในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินเท่านั้น ไม่เคยมีการสอดแทรกสินค้า หรือการชักชวนให้ซื้อสินค้าของบริษัทอยู่เลยแม้แต่ครั้งเดียว แต่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเผยแพร่กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนี้เป็นสำคัญ
  4. ในข้อความที่ปรากฏในกติกาที่ระบุไว้เช่นนั้น มีวัตถุประสงค์เพียงการป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีกับทั้งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในกรณีใดๆที่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวด เพราะหากไม่ประกาศเช่นนี้แล้ว ทั้งสมาคมฯ และ บริษัทฯ ก็จะไม่สามารถประกาศผลหรือเผยแพร่ภาพทั้งทางเวปไซท์หรือสื่ออื่นใด รวมไปถึงการจัดแสดงภาพในนิทรรศการใดๆได้เลย

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ทราบข้อวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯได้แจ้งมายังสมาคมฯว่าไม่ต้องการให้มีการแปรเจตนารมณ์ของบริษัทไปในทางที่ผิดว่าบริษัทจะมาตักตวงผลประโยชน์จากการนี้ จึงขอให้สมาคมนำชื่อบริษัทฯ ออกจากกติกาการประกวดข้อ 13 เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่ทุกฝ่าย ดังนั้น สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้เปลี่ยนแปลงข้อความในกติกาข้อ 13 ใหม่รวมทั้งปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนรัดกุมยิ่งขึ้น โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังต่อไปนี้

13. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสิทธิในการเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประกาศผลการตัดสินรอบแรก รวมไปถึงมีสิทธิ์จัดพิมพ์สูจิบัตรงานภาพถ่ายแห่งแผ่นดินเพื่อแจกจ่ายและจำหน่ายได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้สมาคมฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากสมาคมฯมีความประสงค์จะใช้ภาพใด สมาคมจะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนเป็นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ส่วนภาพที่จัดพิมพ์เพื่อแสดงนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

29 ธันวาคม 2557

 

รายละเอียดของโครงการ http://www.rpst.or.th/2015photokingdom/

เปิดให้ส่งภาพผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 5 มกราคม 2558