โครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

โครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
(กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา 18 มหาวิทยาลัย)

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสนับสนุนนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการถ่ายภาพ
 2. เพื่อส่งเสริมโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้นำเสนอผลงานภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณชนมากขึ้น

สำหรับโครงการ RPST YOURS ในครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รูปแบบโครงการ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประชาสัมพันธ์ และให้อาจารย์แต่ละสถาบันคัดเลือกนักศึกษาจาก 18 สถาบันการศึกษา มาเข้าร่วมกิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแต่ละสถาบันจะได้รับสิทธิ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 2 คน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการอบรมและคำแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรผู้มี ประสบการณ์ทางการถ่ายภาพและช่างภาพมืออาชีพจากสมาคมฯ

ขั้นตอนดำเนินโครงการ

 1. จัดประชาสัมพันธ์และประกาศข่าวโครงการให้แต่ละสถานศึกษาโดยตรง
 2. ในแต่ละสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผลงานนักศึกษาในรอบแรกให้เหลือจำนวน 2 คน เพื่อส่งรายชื่อให้กับทางสมาคมฯ
 3. สมาคมฯ คัดเลือกผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 18 สถาบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการโดยแบ่งเป็นสถาบันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 12 สถาบัน และสถาบันจากต่างจังหวัด 6 สถาบัน
 4.  ประชาสัมพันธ์และประกาศชื่อตัวแทนนักศึกษา 36 คนจากสถาบันต่างๆ ทั้ง 18 สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ ทางเว็บไซต์ และ Facebook สมาคมฯ
 5. นักศึกษา 2 คนของแต่ละสถาบันที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ที่กรุงเทพมหานคร
 6. ในวันแรกของโครงการจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาทั้ง 18 สถาบัน โดยคุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 7. สมาคมฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ตลอดทั้ง 3 วันที่เข้าร่วมโครงการโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางการถ่ายภาพและช่างภาพมืออาชีพ โดยมีคุณทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ ช่างภาพแนวสตรีทโฟโต คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ช่างภาพแนวไฟน์อาร์ท และคุณวิริทธิพล วิธานเดชสิทธิ์ ช่างภาพแนวสารคดี
 8. ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อการประกวด ที่ทางสมาคมฯ กำหนดจำนวน 3 หัวข้อ และตัดสินการประกวดโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมฯ
 9. ในวันสุดท้ายจะมีการตัดสินภาพและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากทางสมาคมฯ
 10. จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งการแสดงผลงานผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสมาคมฯ
 11. จัดแสดงผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในโครงการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2561

การพิจารณาผลงานภาพถ่าย

สถาบันการศึกษาในแต่ละสถาบันจะเป็นผู้คัดเลือกผลงานนักศึกษา ให้เหลือจำนวน 2 คน เพื่อส่งรายชื่อให้กับทางสมาคมฯ เพื่อเข้าร่วม กิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ที่กรุงเทพมหานคร

กรอบระยะเวลาโครงการ

 1. เริ่มประกาศโครงการ วันที่ 3 มกราคม 2561
 2. ทุกมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อ วันที่ 19 มกราคม 2561
 3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 22 มกราคม 2561
 4. กิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2561
 5. นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2561

สถานที่ในการจัดงาน

โรงแรมคชา เบดเฮอริเทจ ถ.มหาชัย, โรงแรมมิราม่า โฮเทล บางกอก

ผู้จัดงาน

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ภ.ท.)

ผู้สนับสนุน

 • มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)