ประกาศผลการตัดสินภาพที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานเเละรางวัลชมเชยโครงการประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story”

ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายภายใต้กิจกรรม “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells A Story” เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งแบ่งประเภทเป็นบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองและบุคคลทั่วไป โดยกำหนดให้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ในระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชุดภาพถ่ายที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานเเละรางวัลชมเชยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การตัดสินการประกวด “รอบการนำเสนอผลงานภาพถ่าย” เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ

 1. ให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 3 หัวข้อ นำเสนอผลงานภาพถ่ายของตนเองคนละ 5-7 นาที ผ่านการสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (Zoom Meeting ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดใน วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ผ่านเข้ารอบและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 2. คณะกรรมการฯ จะตัดสินผลงานชุดภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ในแต่ละหัวข้อและจะประกาศผลการตัดสินให้ทราบภายในวันที่ 6 กันยายน 2564 ทางเว็บไซต์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ และ/หรือทางเว็บไซต์กรมการปกครอง

เงื่อนไขการได้รับรางวัลชมเชย

ให้ผู้ที่รับรางวัลชมเชยทั้ง 3 หัวข้อ ติดต่อส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง ทางหมายเลขโทรศัพท์  082-346-7736 หรือ Email : foreignaffairsdopa@gmail.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อขอรับเงินรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตร

รายละเอียดโครงการ ฯ : http://www.rpst.or.th/sez-photocontest2021

รางวัล

 • รางวัลที่   1        20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   2        15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   3        10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย รางวัลละ  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนการให้รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล กรณีดังต่อไปนี้

 1. ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเป็นภาพถ่ายที่ทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนหรือทั้งหมด หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น องค์กรอื่น หรือหน่วยงานอื่น
 2. ไม่ดำเนินการฯ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกภาพถ่าย

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ :

 1. มีชุดภาพที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกใน “หัวข้อที่ 1 – เล่าเรื่องพิเศษของเมืองพิเศษ” จำนวน 4 ชุด ซึ่งน้อยกว่าจำนวนรางวัลที่ตั้งไว้ 5 รางวัล
 2. เนื่องจากมีชุดภาพที่มีคะแนนเท่ากันและมีคุณภาพที่น่าประทับใจใน “หัวข้อที่ 3 – ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ SEZ” ทางคณะผู้จัดจึงได้ตัดสินใจเพิ่มรางวัลชมเชยจาก 2 รางวัล เป็น 6 รางวัล

คณะกรรมการตัดสิน : 

 1. นายกกชัย ฉายรัศมีกุล, ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
 2. นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์, อุปนายกสมาคมถ่ายภาพฯ
 3. นายณภัชป์ รัตนศักดิ์, เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพฯ
 4. นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์, กรรมการสมาคมถ่ายภาพฯ
 5. นายอดุลย์ ตัณฑโกศัย, กรรมการสมาคมถ่ายภาพฯ
 6. นายสายสิทธิ์ ขุนศรี, หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
 7. นางสาวสุขุมาลย์ วิริโยธิน, หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
 8. นางสาวชลินทรา ปรางค์ทอง, นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

เจ้าหน้าที่กองอำนวยการตัดสิน

 • คุณศศิรินทร์ ภัทรเกียรติพานิช
 • คุณสรยา คงรักษา
 • คุณปทุม วิวัฒนาการ

ประกาศผลการตัดสินภาพที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานเเละรางวัลชมเชยโครงการประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story” :

ประกาศโครงการ“เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ” :

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ :