ประกาศผลการตัดสินรอบรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story”

ตามที่ กรมการปกครองได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story” และได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายภายใต้กิจกรรม “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story” เพื่อรับสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายฯ และขยายวันรับสมัครผลงาน รวมถึงเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอผลงานเป็นรูปแบบออนไลน์ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการตัดสินภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว

กรมการปกครองจึงมีประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายภายใต้กิจกรรม “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story” ดังนี้

สำหรับภาพที่ได้รับรางวัลชมเชยทุกประเภทสามารถดูได้จากที่นี่ :
http://www.rpst.or.th/sez-photo-contest-finalists/

ประเภทบุคลากรกรมการปกครอง หัวข้อ “เล่าเรื่องพิเศษของเมืองพิเศษ – Bring the Best Out of SEZ”

รางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท :
นายพชร ทองสุข, ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ชื่อชุด : ความมั่นคงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษริมฝั่งโขง

คำบรรยาย :
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย ตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่เป็นเขตพรมแดนติดกับประเทศ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นปราการธรรมชาติที่แบ่ง 2 ประเทศออกจากกันซึ่งในมิติของความมั่นคง จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างบรรยากาศของการลงทุน ทำให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ นำโดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมั่นคง

รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท :
นายศตวรรต ทรงลักษณ์, ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สังกัด ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท :
นายวชิรวิทย์ ศิริเทพ, ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ สังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท :
นางสาวธัญวิภา คีลาวงค์, ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

——————————————————–

ประเภทบุคลากรกรมการปกครอง หัวข้อที่ “สายสัมพันธ์เศรษฐกิจท้องถิ่นกับผู้คน – Connecting Local Economy and People”

รางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท :
นางสาวรักชนก มหาศักดิ์สวัสดิ์, ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ชื่อชุด : ขับเคลื่อน เชื่อมต่อ เติบโต เดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ เพื่อนพี่น้องสองแผ่นดิน

คำบรรยาย :
ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็กคือดินแดนปลายทางที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาไว้ด้วยกัน การส่งออกและการนำเข้าสินค้าผ่านตลาดแห่งนี้ จึงเป็นเส้นทางสำคัญที่สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศ

โดยปกติแล้ว ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็กจะเต็มไปด้วยนักเดินทางที่มาจากทั่วทุกสารทิศ ที่เดินทางมาเพื่อเลือกซื้อสินค้านานาชนิด รวมไปถึง การซึมซับบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของตลาดการค้าชายแดนแห่งนี้

ผู้คนที่อาศัยในบริเวณตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็ก มีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข เสมือนเป็นเพื่อนพี่น้องที่ผูกพันและเติบโตมาด้วยกัน

รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท :
นางสาวทิวาพร คล่องแคล่ว, ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน สังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท :
นางสาวภัทราวี พันธุ์พรหม, ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท :

 • นางสาวขวัญฤทัย ไตรพรมม ตำแหน่ง นายอำเภอบ่อเกลือ สังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 • นายศุภสันส์ ภูมิไชยา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

——————————————————–

ประเภทประชาชนทั่วไป หัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ SEZ – SEZ More Fun”

รางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท :
นายณรงค์ศักดิ์ สุริยาวรกุล

ชื่อชุด : คีรีเกรียงไกร อภิรมย์สมัย ทองอุไรอำพัน

คำบรรยาย :
ช่วงสายหรือช่วงเย็น เหมาะกับการไปชมถนนสายดอกทองอุไร ณ บ้านวังปริง ซึ่งบานสะพรั่งเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร  รอต้อนรับผู้มาเยือนตลอดสองข้างทาง ถนนสายนี้ยังเป็นถนนสายสุขภาพที่ใช้เป็นเส้นทางแข่งขันมินิมาราธอน ซึ่งเป็นรายการที่นักวิ่งชื่นชอบและบอกเล่าถึงความสวยงามแบบปากต่อปาก รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นของคนในชุมชน สะเดาจึงเป็นเมืองที่เที่ยวได้สนุกทุกเพศทุกวัย  ใครมาเยือนแล้วจะต้องหลงรักอย่างแน่นอน

สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ไฮไลท์อยู่ที่การขึ้นไปชมแสงแรกบนยอดเขาเล่ ซึ่งใช้เวลาเดินป่าขึ้นเขาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็จะพบจุดชมวิวที่ล้อมรอบด้วยทะเลหมอก 360 องศา  เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงามน่าประทับใจไม่รู้ลืม ช่วงสายหรือช่วงเย็น เหมาะกับการไปชมถนนสายดอกทองอุไร ณ บ้านวังปริง ซึ่งบานสะพรั่งเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร

Sadao, Variety City ‘สะเดา’ มีสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามและหลากหลาย เที่ยวได้ทั้งครอบครัว เพียงข้ามด่านชายแดนมานิดเดียว ก็ได้เจอพระพิฆเณศวร์องค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ประดิษฐานอยู่ท่ามกลางตึกน้อยใหญ่ของโรงแรมและสถานบันเทิงครบวงจรที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใส ที่นี่มีลานกิจกรรมสำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รวมถึงสนามเด็กเล่นที่เต็มไปด้วยกิมมิคเก๋ๆ ให้ถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลิน รองรับนักท่องเที่ยวสายราตรี สายบุญและสายสุขภาพไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท :
นายสัญชัย บัวทรง

รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท :
นายสรธร โพธิ์สีดา

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท :

 • นายคีรีขันธ์ ไชยพร
 • นายอนิรุตติ คำวันดี
 • นายดาราม เฮมสันเทียะ
 • นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์
 • นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้
 • นายสันติ เศษสิน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผ่นงาน กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการตัดสิน : 

 1. นายกกชัย ฉายรัศมีกุล, ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
 2. นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์, อุปนายกสมาคมถ่ายภาพฯ
 3. นายณภัชป์ รัตนศักดิ์, เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพฯ
 4. นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์, กรรมการสมาคมถ่ายภาพฯ
 5. นายอดุลย์ ตัณฑโกศัย, กรรมการสมาคมถ่ายภาพฯ
 6. นายสายสิทธิ์ ขุนศรี, หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
 7. นางสาวสุขุมาลย์ วิริโยธิน, หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
 8. นางสาวชลินทรา ปรางค์ทอง, นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

เจ้าหน้าที่กองอำนวยการตัดสิน

 • คุณศศิรินทร์ ภัทรเกียรติพานิช
 • คุณสรยา คงรักษา
 • คุณปทุม วิวัฒนาการ