ขอเชิญส่งภาพเข้าร่วมภายใต้กิจกรรม “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story”

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายภายใต้กิจกรรม “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story” ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมการปกครองและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสร้างสรรค์และนำเสนอมุมมองต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ของประเทศไทย ประจำปี 2564

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-12 สิงหาคม 2564

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ดังนี้

 • หัวข้อที่ 1 และ 2 สำหรับบุคลากรกรมการปกครองประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อส. และลูกจ้าง รวมถึงบุคลากรอื่นที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติงานเพื่อราชการของกรมการปกครอง
 • หัวข้อที่ 3 สำหรับประชาชนทั่วไป เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

ประเภท หัวข้อ และหลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าร่วมการประกวด

ประเภทบุคลากรของกรมการปกครอง

หัวข้อที่ 1  “เล่าเรื่องพิเศษของเมืองพิเศษ – Bring the Best Out of SEZ”

หลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวด ดังนี้

(1) เป็นภาพถ่ายที่นำเสนอเรื่องราวได้ตรงตามหัวข้อ “เล่าเรื่องพิเศษของเมืองพิเศษ – Bring the Best Out of SEZ”

(2) ผลงานสามารถสะท้อนบทบาทหรือภารกิจของฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ ตัวอย่างเช่น บทบาทของผู้นำในพื้นที่ต่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสร้างบรรยากาศในการลงทุน การให้ข้อมูล/การบริการที่ดีแก่นักลงทุน นักท่องเที่ยว และประชาชนในการมาติดต่อรับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  หรือเรื่องพิเศษอื่น ๆ ที่สามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ได้อย่างน่าสนใจตรงตามหัวข้อ

รางวัล

 • รางวัลที่   1        20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   2        15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   3        10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

============

หัวข้อที่ 2  สายสัมพันธ์เศรษฐกิจท้องถิ่นกับผู้คน – Connecting Local Economy and People”

หลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวด ดังนี้

(1) เป็นภาพถ่ายที่นำเสนอเรื่องราวได้ตรงตามหัวข้อ “สายสัมพันธ์เศรษฐกิจท้องถิ่นกับผู้คน – Connecting Local Economy and People”

(2) ผลงานสามารถสะท้อนวิถีชีวิตตามอัตลักษณ์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และ/หรือวัฒนธรรม ได้อย่างน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น การค้าขายชายแดนหรือระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าหรือเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกันของประชาชนและนักลงทุนในพื้นที่ ความสัมพันธ์อันดีของผู้คนตามแนวชายแดน วัฒนธรรม/ประเพณีอันดีงามที่ส่งเสริมให้นักลงทุน/นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษการส่งเสริมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำเสนอถึงจุดเด่นและความแตกต่างได้อย่างน่าสนใจ การดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่สะท้อนบรรยากาศของเมืองน่าอยู่ หรือประเด็นอื่น ๆ ที่สามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ได้อย่างน่าสนใจตรงตามหัวข้อ

รางวัล

 • รางวัลที่   1        20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   2        15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   3        10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

============

ประเภทประชาชนทั่วไป 

 หัวข้อที่ 3  “ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ SEZ – SEZ More Fun”

หลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวด ดังนี้

(1) เป็นภาพถ่ายที่นำเสนอเรื่องราวได้ตรงตามหัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ SEZ – SEZ More Fun”

(2) ผลงานสามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และการตลาดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ กล่าวคือ เป็นภาพถ่ายที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนเข้ามาลงทุนหรือทำธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมากขึ้น สะท้อนภาพความเป็นเมืองน่าอยู่และความพร้อมในการรองรับการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือเป็นภาพที่สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ ดึงดูดให้ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมากขึ้น อันนำไปสู่ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการบริหารจัดการพื้นที่ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

รางวัล

 • รางวัลที่   1        20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   2        15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   3        10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

============

เงื่อนไขการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดหัวข้อละไม่เกิน 1 ชุดผลงาน (1 ชุดผลงาน ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 3 ภาพ)
 2. การส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละหัวข้อ ผู้สมัครต้องส่งภาพถ่ายจำนวน 3 ภาพต่อ 1 ชุดผลงาน โดยระบุชื่อภาพทั้ง 3 ภาพและสถานที่ถ่ายภาพ พร้อมคำบรรยายภาพไม่เกิน 250 คำ ต่อ 1 ชุดผลงาน ที่สามารถเล่าเรื่องราวสะท้อนมุมมองของผู้ส่งผลงานได้อย่างสอดคล้องกัน ทั้ง 3 ภาพ กล่าวคือ ผู้ส่งผลงานสามารถนำเสนอเรื่องราวในชุดความคิดใดความคิดหนึ่ง เป็นภาพถ่ายที่มีความเหมือน แตกต่าง หรือเป็นภาพให้อารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายภายในหนึ่งชุดผลงานได้ แต่ผู้ส่งผลงานจะต้องสามารถนำเสนอเรื่องราวให้คณะกรรมการฯ รู้สึกถึงและเข้าใจในเรื่องราวนั้น รวมถึงเรื่องราวที่บรรยายต้องสอดคล้องไปกับภาพถ่ายในชุดผลงาน โดยนำเสนอได้ไม่จำกัดรูปแบบการเล่าเรื่องราว เช่น การเขียนบรรยาย การเขียนเป็นเรื่องเล่า การแต่งกาพย์-กลอน เป็นต้น สำหรับภาษาที่ใช้บรรยาย ได้แก่ ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยท้องถิ่น และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
 3. เป็นภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 เรื่องกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 เรื่องกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (10 จังหวัด 23 อำเภอ 90 ตำบล) ยกเว้นหัวข้อที่ 3 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงพิจารณาให้ อยู่ในขอบเขตภายในอำเภอเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น อำเภอเมืองกาญจนบุรี มีพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลแก่งเสี้ยน และตำบลบ้านเก่า แต่ผู้ส่งชุดผลงานภาพถ่ายสามารถถ่ายภาพได้ในพื้นที่ทุกตำบลของพื้นที่ในอำเภอเมืองกาญจนบุรี
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายตั้งแต่วันที่มีการประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครบ 10 จังหวัด 23 อำเภอ 90 ตำบล (24 เมษายน 2558) ถึงวันหมดเขตรับภาพ (วันที่ 12 สิงหาคม 2564)
 5. ไฟล์ภาพที่ต้องส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดที่สั้นที่สุดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่า 4,000 พิกเซล ในรูปแบบ .jpg เท่านั้นในกรณีที่ส่งไฟล์ภาพเป็นภาพพาโนรามา ด้านยาวที่สุดของภาพ ต้องไม่เกินกว่า 4,000 พิกเซล ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, และ  Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ไม่รับภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
 7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ (หากผิดกติกาข้อนี้ จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น)
 8. สามารถปรับแต่งได้ แต่ห้ามทำการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ มีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมการประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 12. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 13. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กรมการปกครองจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการปกครอง แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์กรมการปกครอง มีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด ไปใช้ในการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยไม่หวังผลทางการค้าได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 14. ผู้ปฏิบัติงานสังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดครั้งนี้
 15. กรมการปกครอง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

5.1 ผู้ที่สนใจจะส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดฯ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองที่ www.dopa.go.th และเว็บไซต์ http://www.rpst.or.th

5.2 ผู้ที่สนใจจะส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งภาพถ่ายที่ดำเนินการตามข้อ 4 แล้วให้ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://www.rpst.or.th  โดยผู้ส่งผลงานต้องลงทะเบียน (Register) ข้อมูลผู้สมัครให้เรียบร้อย สำหรับบุคลากรของกรมการปกครองให้ใส่ข้อมูลที่อยู่ตามหน่วยงานที่ท่านสังกัด เท่านั้น โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นสำคัญ

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน

6.1 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกภาพถ่าย จากความครบถ้วน ตามข้อ 1 รวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการถ่ายทอดเรื่องราว (ความน่าสนใจ/น่าติดตามของการนำเสนอ) โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อแข่งขันในรอบสุดท้ายและผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม2564 ทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองที่ www.dopa.go.th ดังนี้
(1) ผู้ที่ผ่านเข้ารอบการนำเสนอผลงานเพื่อแข่งขันในรอบสุดท้าย ทั้ง 3 หัวข้อ หัวข้อละ 3 ผลงาน รวมจำนวน 9 ผลงาน

(2) ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยทั้ง 3 หัวข้อ หัวข้อละ 2 รางวัล รวมจำนวน 6 ผลงานพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อสำรองของผู้เข้าแข่งขันประกวดภาพถ่าย

6.2 หากผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบการนำเสนอผลงาน ตามข้อ 6.1 (1) ไม่สามารถมานำเสนอผลงานด้วยตนเองได้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยตามข้อ 6.1 (2) มานำเสนอผลงานเพื่อแข่งขันในรอบสุดท้าย และเรียกผู้เข้าร่วมแข่งขันตามบัญชีรายชื่อสำรองขึ้นมาตามลำดับ

เงื่อนไขการได้รับรางวัล

7.1 ให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 9 ท่าน (3 ท่านที่ได้คะเเนนสูงสุดของแต่ละหัวข้อ) สามารถนำเสนอผลงานภาพถ่ายของตนเองกับกรรมการในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. “ผ่าน Application Zoom ทางออนไลน์” เพื่อตัดสินสินรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 *

7.2 ทางคณะผู้จัดจะแจ้งนัดหมายการรับรางวัลภายหลังจากทำการตัดสินเสร็จสิ้น

7.3 คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนการให้รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล กรณีดังต่อไปนี้

(1) ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเป็นภาพถ่ายที่ทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น องค์กรอื่น หรือหน่วยงานอื่น

(2) ไม่ดำเนินการฯ ตามข้อ 7.1

ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินงานและการนำเสนอผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกภาพถ่าย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยการพิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกภาพถ่ายนี้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ เป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการตัดสิน : 

 1. นายกกชัย ฉายรัศมีกุล, ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
 2. นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์, อุปนายกสมาคมถ่ายภาพฯ
 3. นายณภัชป์ รัตนศักดิ์, เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพฯ
 4. นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์, กรรมการสมาคมถ่ายภาพฯ
 5. นายอดุลย์ ตัณฑโกศัย, กรรมการสมาคมถ่ายภาพฯ
 6. นายสายสิทธิ์ ขุนศรี, หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
 7. นางสาวสุขุมาลย์ วิริโยธิน, หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
 8. นางสาวชลินทรา ปรางค์ทอง, นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

เจ้าหน้าที่กองอำนวยการตัดสิน

 • คุณศศิรินทร์ ภัทรเกียรติพานิ
 • คุณสรยา คงรักษา
 • คุณปทุม วิวัฒนาการ

เอกสารแนบ

ประกาศพื้นที่ที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  :

ประกาศโครงการ“เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ” :

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ :