ขอเชิญส่งภาพเข้าร่วมภายใต้กิจกรรม “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story”

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายภายใต้กิจกรรม “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story” ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมการปกครองและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสร้างสรรค์และนำเสนอมุมมองต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ของประเทศไทย ประจำปี 2564

1. ประเภท หัวข้อ และหลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าร่วมการประกวด

1.1 ประเภทบุคลากรของกรมการปกครอง

หัวข้อที่ 1  “เล่าเรื่องพิเศษของเมืองพิเศษ – Bring the Best Out of SEZ 

หลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวด ดังนี้

(1) เป็นภาพถ่ายที่นำเสนอเรื่องราวได้ตรงตามหัวข้อ “เล่าเรื่องพิเศษของ
เมืองพิเศษ – Bring the Best Out of SEZ”

(2) ผลงานสามารถสะท้อนบทบาทหรือภารกิจของฝ่ายปกครอง
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ ตัวอย่างเช่น บทบาทของผู้นำในพื้นที่ต่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสร้างบรรยากาศในการลงทุน การให้ข้อมูล/การบริการที่ดีแก่นักลงทุน นักท่องเที่ยว และประชาชนในการมาติดต่อรับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  หรือเรื่องพิเศษอื่น ๆ ที่สามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ได้อย่างน่าสนใจตรงตามหัวข้อ

หัวข้อที่ 2  สายสัมพันธ์เศรษฐกิจท้องถิ่นกับผู้คน – Connecting Local Economy and People”

หลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวด ดังนี้

(1) เป็นภาพถ่ายที่นำเสนอเรื่องราวได้ตรงตามหัวข้อ “สายสัมพันธ์เศรษฐกิจท้องถิ่นกับผู้คน – Connecting Local Economy and People”

(2) ผลงานสามารถสะท้อนวิถีชีวิตตามอัตลักษณ์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และ/หรือวัฒนธรรม ได้อย่างน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น
การค้าขายชายแดนหรือระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าหรือเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกันของประชาชนและนักลงทุนในพื้นที่ ความสัมพันธ์อันดีของผู้คนตามแนวชายแดน วัฒนธรรม/ประเพณีอันดีงามที่ส่งเสริมให้นักลงทุน/นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การส่งเสริมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำเสนอถึงจุดเด่นและความแตกต่างได้อย่างน่าสนใจ การดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่สะท้อนบรรยากาศของเมืองน่าอยู่ หรือประเด็นอื่น ๆ ที่สามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ได้อย่างน่าสนใจตรงตามหัวข้อ

 1.2 ประเภทประชาชนทั่วไป 

 หัวข้อที่ 3  “ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ SEZ – SEZ More Fun”

หลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวด ดังนี้

(1) เป็นภาพถ่ายที่นำเสนอเรื่องราวได้ตรงตามหัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ SEZ – SEZ More Fun”

(2) ผลงานสามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และการตลาดในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ กล่าวคือ เป็นภาพถ่ายที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนเข้ามาลงทุนหรือทำธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมากขึ้น สะท้อนภาพความเป็นเมืองน่าอยู่และความพร้อมในการรองรับ
การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือเป็นภาพที่สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ ดึงดูดให้ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมากขึ้น อันนำไปสู่ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการบริหารจัดการพื้นที่ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19)

2. กลุ่มเป้าหมายที่สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ดังนี้

 • หัวข้อที่ 1 และ 2 สำหรับบุคลากรกรมการปกครองประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อส. และลูกจ้าง รวมถึงบุคลากรอื่นที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติงานเพื่อราชการของกรมการปกครอง
 • หัวข้อที่ 3 สำหรับประชาชนทั่วไป เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

3. รางวัล

ารประกวดภาพถ่ายในหัวข้อที่ 1
เล่าเรื่องพิเศษของเมืองพิเศษ – Bring the Best Out of SEZ”

 • รางวัลที่   1        20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   2        15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   3        10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อที่ 2
“สายสัมพันธ์เศรษฐกิจท้องถิ่นกับผู้คน – Connecting Local Economy and People”

 • รางวัลที่   1        20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   2        15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   3        10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อที่ 3
“ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ SEZ – SEZ More Fun”

 • รางวัลที่   1        20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   2        15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลที่   3        10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

4. เงื่อนไขการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดหัวข้อละไม่เกิน 1 ชุดผลงาน (1 ชุดผลงาน ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 3 ภาพ)
 2. การส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละหัวข้อ ผู้สมัครต้องส่งภาพถ่ายจำนวน 3 ภาพต่อ 1 ชุดผลงาน โดยระบุชื่อภาพทั้ง 3 ภาพและสถานที่ถ่ายภาพ พร้อมคำบรรยายภาพไม่เกิน 250 คำ ต่อ 1 ชุดผลงาน ที่สามารถเล่าเรื่องราวสะท้อนมุมมองของผู้ส่งผลงานได้อย่างสอดคล้องกัน ทั้ง 3 ภาพ กล่าวคือ ผู้ส่งผลงานสามารถนำเสนอเรื่องราวในชุดความคิดใดความคิดหนึ่ง เป็นภาพถ่ายที่มีความเหมือน แตกต่าง หรือเป็นภาพให้อารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายภายในหนึ่งชุดผลงานได้ แต่ผู้ส่งผลงานจะต้องสามารถนำเสนอเรื่องราวให้คณะกรรมการฯ รู้สึกถึงและเข้าใจในเรื่องราวนั้น รวมถึงเรื่องราวที่บรรยายต้องสอดคล้องไปกับภาพถ่ายในชุดผลงาน โดยนำเสนอได้ไม่จำกัดรูปแบบการเล่าเรื่องราว เช่น การเขียนบรรยาย การเขียนเป็นเรื่องเล่า การแต่งกาพย์-กลอน เป็นต้น สำหรับภาษาที่ใช้บรรยาย ได้แก่ ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยท้องถิ่น และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
 3. เป็นภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 เรื่องกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 เรื่องกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (10 จังหวัด 23 อำเภอ 90 ตำบล) ยกเว้นหัวข้อที่ 3 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงพิจารณาให้ อยู่ในขอบเขตภายในอำเภอเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น อำเภอเมืองกาญจนบุรี มีพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลแก่งเสี้ยน และตำบลบ้านเก่า แต่ผู้ส่งชุดผลงานภาพถ่ายสามารถถ่ายภาพได้ในพื้นที่ทุกตำบลของพื้นที่ในอำเภอเมืองกาญจนบุรี
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายตั้งแต่วันที่มีการประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครบ 10 จังหวัด 23 อำเภอ 90 ตำบล (24 เมษายน 2558) ถึงวันหมดเขตรับภาพ (วันที่ 8 สิงหาคม 2564)
 5. ไฟล์ภาพที่ต้องส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดที่สั้นที่สุดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่า 4,000 พิกเซล ในรูปแบบ .jpg เท่านั้นในกรณีที่ส่งไฟล์ภาพเป็นภาพพาโนรามา ด้านยาวที่สุดของภาพ ต้องไม่เกินกว่า 4,000 พิกเซล ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, และ  Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ไม่รับภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
 7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ (หากผิดกติกาข้อนี้ จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น)
 8. สามารถปรับแต่งได้ แต่ห้ามทำการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ มีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมการประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 12. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 13. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กรมการปกครองจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการปกครอง แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์กรมการปกครอง มีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด ไปใช้ในการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยไม่หวังผลทางการค้าได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 14. ผู้ปฏิบัติงานสังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดครั้งนี้
 15. กรมการปกครอง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

5.1 ผู้ที่สนใจจะส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดฯ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองที่ www.dopa.go.th และเว็บไซต์ http://www.rpst.or.th

5.2 ผู้ที่สนใจจะส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งภาพถ่ายที่ดำเนินการตามข้อ 4 แล้วให้ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://www.rpst.or.th  โดยผู้ส่งผลงานต้องลงทะเบียน (Register) ข้อมูลผู้สมัครให้เรียบร้อย สำหรับบุคลากรของกรมการปกครองให้ใส่ข้อมูลที่อยู่ตามหน่วยงานที่ท่านสังกัด เท่านั้น โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นสำคัญ

6. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน

6.1 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกภาพถ่าย จากความครบถ้วน ตามข้อ 1 รวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการถ่ายทอดเรื่องราว (ความน่าสนใจ/น่าติดตามของการนำเสนอ) โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อแข่งขันในรอบสุดท้ายและผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม2564 ทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองที่ www.dopa.go.th ดังนี้
(1) ผู้ที่ผ่านเข้ารอบการนำเสนอผลงานเพื่อแข่งขันในรอบสุดท้าย ทั้ง 3 หัวข้อ หัวข้อละ 3 ผลงาน รวมจำนวน 9 ผลงาน

(2) ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยทั้ง 3 หัวข้อ หัวข้อละ 2 รางวัล รวมจำนวน 6 ผลงานพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อสำรองของผู้เข้าแข่งขันประกวดภาพถ่าย

6.2 หากผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบการนำเสนอผลงาน ตามข้อ 6.1 (1) ไม่สามารถมานำเสนอผลงานด้วยตนเองได้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยตามข้อ 6.1 (2) มานำเสนอผลงานเพื่อแข่งขันในรอบสุดท้าย และเรียกผู้เข้าร่วมแข่งขันตามบัญชีรายชื่อสำรองขึ้นมาตามลำดับ

7. เงื่อนไขการได้รับรางวัล

7.1 ให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบการนำเสนอผลงานเพื่อแข่งขันในรอบสุดท้าย จำนวน 9 ผลงาน ต้องนำเสนอผลงานภาพถ่ายของตนเอง ในงานนิทรรศการภาพถ่าย “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดเวลานำเสนอผลงาน คนละ 5 – 7 นาที ในการเล่าเรื่องราวของภาพถ่ายแต่ละชุดผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการฯ ตัดสินผลงานชุดภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 3 ทั้งนี้ กรมการปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด

7.2 ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยทั้ง 3 หัวข้อ เดินทางมารับรางวัลด้วยตนเองในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรมการปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยทั้งหมด

7.3 กรมการปกครองจะจัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

7.4 คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนการให้รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล กรณีดังต่อไปนี้

(1) ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเป็นภาพถ่ายที่ทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น องค์กรอื่น หรือหน่วยงานอื่น

(2) ไม่ดำเนินการฯ ตามข้อ 7.1 และ 7.2

ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินงานและการนำเสนอผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกภาพถ่าย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยการพิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกภาพถ่ายนี้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ เป็นที่สิ้นสุด

เอกสารแนบ

ประกาศพื้นที่ที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  :

ประกาศโครงการ“เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ” :

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ :