Posts

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย Bike for Mom

BIKE4MOM_BANNER

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  12  สิงหาคม 2558 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจักรยานนำขบวน ในวันอาทิตย์ที่ 16  สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต และเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชนถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน ให้ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมถ่ายภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อร่วมประกวดภาพถ่ายที่สามารถสื่อความหมายใน 5 ประเภท ได้แก่ ความรัก ความสามัคคี ความกตัญญู ลูกทำเพื่อแม่ และความมุ่งมั่น เป็นภาพที่ถ่ายระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม 2558 เท่านั้น

หมดเขตรับภาพวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ก่อนเวลา 18.00 น.
อ่านรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่  http://bikeformom2015.m-culture.go.th

 

ประกาศผลการตัดสิน Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 4

banner_ChangFineArt04

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 4

หัวข้อศรัทธา: FAITH”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิดและมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกลให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน ทั้งนี้การตัดสินภาพถ่าย ได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผลการตัดสินดังนี้

ChangFineArt4_001

รางวัลชนะเลิศ ชื่อชุด เปลือก – ผลงานของ เอกรินทร์  เอกอัฉริยะวงศ์

ChangFineArt4_002

รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 ชื่อชุด The Ordination of a Tree ผลงานของ วัชรพงษ์ ยันต์วิเศษ

 

ChangFineArt4_003รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 ชื่อชุด รู้ทุกข์ ผลงานของ พงษ์ชัย มูลสาร

 

ChangFineArt4_004

รางวัลชมเชย ชื่อชุด  FAITHFOOL ผลงานของ ขวัญชนก คงคาเจริญ

 

ChangFineArt4_005

รางวัลชมเชย ชื่อชุด ศรัทธาในความไม่สมบูรณ์แบบ ผลงานของ อัครินทร์ อัศววารินทร์

 

ChangFineArt4_006

รางวัลชมเชย ชื่อชุด  ทางเดินแห่งศรัทธา ผลงานของ จามิกร ศรีคำ

 

ChangFineArt4_007

รางวัลชมเชย ชื่อชุด  สิ่งไม่รู้ ผลงานของ ภีศเดข คัมภิรานนท์

 ChangFineArt4_013

รางวัลชมเชย ชื่อชุด thai faith ผลงานของ วันเฉลิม มาบางยาง

 ChangFineArt4_008

 รางวัลชมเชย ชื่อชุด Bhutanese Faith ผลงานของ เกียรติชัย เจริญสวรรค์

 ChangFineArt4_009

รางวัลชมเชย ชื่อชุด Ask for Rain ผลงานของ อรอนงค์ กุลจรัสธร

 ChangFineArt4_010

รางวัลชมเชย ชื่อชุด รอยศรัทธา ผลงานของ เกรียงไกร ประทุมซ้าย

ChangFineArt4_011รางวัลชมเชย ชื่อชุด ศรัทธา ผลงานของ ปรัชนา จิตระญาติ

ChangFineArt4_012

รางวัลชมเชย ชื่อชุด  untitled ผลงานของ ภีศเดช คัมภิรานนท์

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง

Keep The Faith – กัมพล คุ้มวงษ์
spiritual rising – รุธ ดีพร้อม
Melt – จักรพงษ์ นุตาลัย
Acts of FAITH  – วิรัตน์ กันฉลาด
นมัสการ – วิรัช สวัสดี
faith full – อรยา พงประดิษฐ์
Yellow Faith – สุนิสา ศรีปริวาทิน
ความเชื่อเเห่งศรัทธา – กฤษตฌาพนธ์ วัชระไชยสกุล
แด่ ผู้ปกปักรักษา – สราวุท ตันณีกุล
ตุ๊กตาเก่า – พิมพ์ลดา ธนโชคนิธิวัฒน์
เปลือก – กรศร ประกอบชอง
ผูก – อัครินทร์ อัศววารินทร์
พลังงานของความรู้สึก – ชวนัส กัณธุลา
เพลิงศรัทธา – ธนะวัฒน์ ลิขิตคีรีรัตน์
มนตราธวัช – กรศร ประกอบชอง
รากเหง้าของกิเลส – สถิต ขาวผ่อง
อธิโมกข์ – สุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์

รายละเอียดโครงการ

http://www.rpst.or.th/changfineart04

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

 • นายดาว วาสิกศิริ  ประธานคณะกรรมการ
 • นายอิศรา บูรณสมภพ  กรรมการ
 • นายพิทยา นนทเปารยะ  กรรมการ
 • นายมานิต ศรีวานิชภูมิ  กรรมการ
 • นายกนก สุริยสัตย์  กรรมการ
 • นายสุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์  กรรมการ
 • นายธัชชะ รัตนศักดิ์  กรรมการ
 • นายขจร พีรกิจ  กรรมการ
 • Mr. Peter Tresize  กรรมการ
 • Mr. Yvan Cohen  กรรมการ
 • นายธวัชชัย สมคง  กรรมการ
 • นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์  กรรมการ
 • นายกำธร เภาวัฒนาสุข  กรรมการ
 • นายกันต์ สุสังกรกาญจน์  กรรมการ
 • นางวินรัตน์ สกาวรัตนานนท์  กรรมการ
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์  กรรมการ
 • นางสาวอุรชา จักรคชาพล  กรรมการ
 • นางสาวมณิภา ไชยวัณณ์  กรรมการ
 • นายชฤต ภู่ศิริ  กรรมการ
 • นางลักขณา คุณาวิชยานนท์  กรรมการ
 • นายนิติกร กรัยวิเชียร  กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้กำหนดการจัดนิทรรศการภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 4 จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมฯ ต่อไป

ประกวดภาพถ่าย “หลงรัก…วิถีไทย”

tatphotocontest2

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “หลงรัก…วิถีไทย”

โครงการประกวดภาพถ่าย
ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ : 2015 Discover Thainess
หัวข้อ “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest”

ความเป็นมา

เนื่องด้วยในปี ๒๕๕๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดให้เป็น “ปีท่องเที่ยว วิถีไทย ๒๕๕๘ : 2015 Discover Thainess” ขึ้น โดยจะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในรูปแบบของวิถีไทย สร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวกจากความรัก ความสามัคคี ความปลอดภัย และมิตรไมตรีของคนไทย โดยเฉพาะความสุข ความรื่นเริง ความเป็นอยู่แบบไทยที่สามารถพบเห็นได้ทุกถิ่นทั่วไทย เป็นการเชื่อมโยงด้านความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงวิถีไทย (Thainess) อันจะเป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นไทยแบบยั่งยืนควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่สนุกสนานและเบิกบานใจที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวพร้อมกับสัมผัสและเรียนรู้ วิถีความเป็นอยู่ตามแบบฉบับของชาวไทย

ในการนี้ จึงทำให้เกิดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวและบันทึกภาพเก็บไว้ในความทรงจำ โดยสามารถนำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่อีกด้วย นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทย เพื่อสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ : 2015 Discover Thainess”

จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” ขึ้น เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยผู้สนใจทั่วไปและช่างภาพมืออาชีพส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด โดยหลังจากการตัดสินประกวดแล้ว จะนำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดมาจัดทำนิทรรศการภาพถ่ายเผยแพร่ผลงาน และนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดมาใช้ประกอบการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในด้านวิถีไทย หรือรูปแบบความเป็นไทย ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ เข้าใจ และภูมิใจในความเป็นไทย
 2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเสนอโครงการปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ ผ่านสื่อด้านภาพถ่าย
 3. เพื่อนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย อาทิ เอกสารเผยแพร่ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา ปฏิทิน สารานุกรมด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ
 4. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ด้านการท่องเที่ยว ตามแบบฉบับของวิถีไทย
 5. เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ภาพถ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในด้านวิถีไทยที่หลากหลายแง่มุม จากการเดินทางไปถ่ายภาพประกวดนี้
 6. เพื่อส่งเสริมให้รักการถ่ายภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

๑ หัวข้อการประกวด

แบ่งการประกวดออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑ วิถีไทย ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี)

ประเภทที่ ๒ วิถีไทย ภาคอีสาน (๒๐ จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

ประเภทที่ ๓ วิถีไทย ภาคกลาง และตะวันออก (ภาคกลาง ๑๙ จังหวัดกรุงเทพมหานครกาญจนบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐมนนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ่างทอง(ภาคตะวันออก ๗ จังหวัด ชลบุรีระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี)

ประเภทที่ ๔ วิถีไทย ภาคใต้ (๑๔ จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

๒. ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

๓. กำหนดส่งภาพถ่าย

ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น.)หมายเหตุ การส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทางไปรษณีย์สามารถส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เท่านั้น (ดูตามตราประทับไปรษณีย์)

๔.รางวัลการประกวด

ประเภทที่ ๑ วิถีไทย ภาคเหนือ ภาคละ ๑๒ รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินสด รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (รวม ๑๐ รางวัล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท) พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภทที่ ๒ วิถีไทย ภาคอีสาน ภาคละ ๑๒ รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินสด รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (รวม ๑๐ รางวัล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท) พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภทที่ ๓ วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคละ ๑๒ รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินสด รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (รวม ๑๐ รางวัล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท) พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภทที่ ๔ วิถีไทย ภาคใต้ ภาคละ ๑๒ รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินสด รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (รวม ๑๐ รางวัล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท) พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๕. วิธีการส่งภาพถ่ายประกวด

๑. ส่งภาพถ่ายผ่านระบบเว็บของสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครที่  http://www.rpst.or.th/tat/public/ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และสามารถ login เข้าเว็บไซต์เพื่อทำการ Upload ภาพได้ทันที

๒. บรรจุไฟล์ภาพถ่ายลงใน Flash Drive (ไม่รับการส่งภาพถ่ายด้วยแผ่นซีดี หรือดีวีดี) โดยสามารถส่งผ่านช่องทางที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดไว้

๒.๑ ส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน (เปิดทำการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๘.๐๐ น. หยุดทุกวันจันทร์)

๒.๒ ส่งทางไปรษณีย์ระบุ โครงการประกวดภาพถ่าย “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” ตู้ ปณ.๘๐ ปณศ. สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยช่องทางนี้สามารถส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เท่านั้น (ดูตามตราประทับไปรษณีย์)

๖. กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการจัดงานประกวด จึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ
 2. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายโดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ dpi มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า ๑,๘๐๐ Pixel และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า ๒,๘๐๐ pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 3. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริง (ลงทะเบียนสมัครที่นี่)
 4. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จำกัดสถานที่) เช่น ระบุตำบล อำเภอ จังหวัด ฯลฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน ๒ บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ปรับแต่งภาพถ่ายโดยการใช้ภาพถ่ายมากกว่า ๑ ภาพมาประกอบกัน ต้องเป็นภาพถ่ายจากการถ่ายที่ได้ไฟล์จากกล้องเพียงไฟล์เดียว
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน ๕ ภาพ ในแต่ละประเภท โดยห้ามมิให้ส่งภาพถ่ายเดียวกันหรือภาพถ่ายที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับที่ส่งแล้วในหัวข้อหนึ่ง ซ้ำกันอีกในหัวข้ออื่น และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน ๑ รางวัล
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่เคยเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทุกชนิด รวมไปถึงภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำภาพถ่ายที่ปรากฏในโลกออนไลน์ไปใช้งานโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ สามารถนำไปแบ่งปันกระจายออกไปโดยที่เจ้าของภาพถ่ายอาจไม่รู้ตัว และอาจเกิดกรณีพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้เกิดความยุ่งยากกับการประกวด เนื่องจากภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลอาจถูกนำไปใช้ในงานต่างๆ ก่อนการตัดสิน)
 10. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้ ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
 11. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย พนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 12. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 13. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด โดย ททท. มีสิทธิในการเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ททท. เป็นเวลา ๓ ปี นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสินรอบแรก รวมไปถึงมีสิทธิ์นำภาพถ่ายไปจัดพิมพ์สูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ของ ททท. โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ททท. จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หาก ททท. มีความประสงค์จะใช้ภาพใด ททท. จะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนเป็นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ส่วนภาพที่จัดพิมพ์ทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ ททท.
 14. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้นโดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธ์ในทุกถ้วยรางวัล จนถึงโทษขั้นสูงสุดไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของ ททท. และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการได้มีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เจตนากระทำผิดกติกาในภาพถ่ายใดภาพถ่ายหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 15. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

๗.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๑. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
www.tourismthailand.org/discoverthainessphotocontest
Facebook Page : www.facebook.com/TAT Photograph Section

๒. สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
www.rpst.or.th/tatphotocontest2015
Email : rpst.info@gmail.com
Facebook Page :www.facebook.com/RSPThailand

วิดีโอแนะนำการสมัครและการส่งภาพถ่าย

ขออภัย เนื่องจากวิดีโอนี้ได้อธิบายจำนวนภาพในการส่งผิด จำนวนภาพที่ส่งได้จำนวน 5ภาพ ตามกติกาเท่านั้น

ประกาศชี้แจงการตัดสินภาพถ่ายโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

Ann-Banner

ประกาศชี้แจงการตัดสินภาพถ่ายโครงการถ่ายแห่งแผ่นดิน

จากการตัดสินภาพถ่ายโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ “ไกลสุดกู่” และหัวข้อ “ตัด” ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการพิจารณาภาพถ่ายที่ต้องสงสัยว่าทำผิดกติกา โดยไม่ได้สอบถามไปยังเจ้าของภาพถ่ายก่อนนั้น ส่งผลให้มีภาพถ่ายที่เสียสิทธิ์รวมจำนวน 9 ภาพถ่าย ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาทบทวนใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดที่สุดโดยได้ดำเนินการแจ้งไปยังผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ภาพถ่ายทุกท่านเรียบร้อยแล้ว และได้ให้เจ้าของภาพถ่ายทั้ง 9 ภาพดังกล่าวส่งไฟล์ภาพต้นฉบับเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน พร้อมทั้งสอบถามกระบวนการทำภาพถ่ายแต่ละกรณี ทั้งนี้เพื่อที่จะส่งภาพถ่ายที่พิสูจน์แล้วว่ามิได้ทำผิดกติกาให้คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายใหม่อีกครั้ง

โดยคณะกรรมการจะให้คะแนน 1-4 ในภาพที่ได้รับการพิจารณาใหม่เท่านั้น ไม่ได้นำภาพถ่ายที่ตัดสินแล้วมาให้คะแนนใหม่ และเมื่อได้คะแนนรวมจำนวนเท่าไหร่ ก็จะนำไปเรียงลำดับแทรกเข้าไป และเนื่องจากการตัดสินภาพในหัวข้อที่ผ่านมา ยังมิได้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงสามารถมีการปรับเปลี่ยนผลการประกวดได้

ทั้งนี้ในการตัดสินภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน จำนวน 4 หัวข้อที่เหลือ คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพไว้ 20 ภาพ และจะเรียงคะแนนภาพตามลำดับ 1-20 ภาพ โดยจะเรียกเจ้าของภาพถ่ายที่มีปัญหากรณีเดียวกันมาชี้แจงก่อนประกาศผลออกไป

สมาคมฯ ยินดีน้อมรับข้อติติง และพร้อมแก้ไขในข้อผิดพลาด และปรับปรุงวิธีการตัดสินให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สมเกียรติแห่งรางวัลถ้วยพระราชทาน

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กิจกรรม One Shot Knockout ครั้งที่ 22

BANNER_oneShot_france

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องออดิธอเรี่ยม สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

179 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330

กิจกรรม RPST One Shot Knockout เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้จัดขึ้นติดต่อกันมา 21 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 22 และในการจัดครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นการส่งท้ายปี 2557

กำหนดการ

09.00 น. ลงทะเบียน และรับโจทย์การแข่งขันเริ่มถ่ายภาพตามโจทย์ที่ได้รับ
13.00 น. ส่งภาพที่ห้องออดิธอเรี่ยม สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
14.00 น. เริ่มตัดสินภาพ ณ ห้องออดิธอเรี่ยม ชั้น 1
16.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล

กติกาการแข่งขัน

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้เข้าแข่งขันถ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 2. รูปแบบของไฟล์ภาพที่จะส่งให้ใช้เป็นไฟล์ .jpg เท่านั้น
 3. สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้ทุกชนิด ไม่กำหนดขนาด และต้องเป็นภาพที่กดชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถใช้คำสั่ง Panorama จากความสามารถของกล้อง หรือ Appใน Device ได้
 4. สามารถใช้โปรแกรมที่ติดมากับกล้องตกแต่งได้เต็มที่ (สามารถตัดส่วนภาพได้) หรือในกรณีที่ใช้ Smart Phone, Tablet ต้องใช้ Application ที่จะตกแต่งถ่ายภาพเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ App ตกแต่งภาพที่สามารถลบหรือเคลื่อนย้ายวัตถุในภาพได้
 5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลที่ 1 กล้องสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy K Zoom ซูมได้ถึง 10 เท่า ความละเอียด 20.7 Megapixel มูลค่า 15,900 บาท สนับสนุนโดย บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด
 • รางวัลที่ 2 เครื่องพิมพ์รูปภาพขนาดพกพา Fuji instax SHARE SP-1 พร้อมฟิล์ม instax mini 1 กล่อง มูลค่า 5,990+270 สนับสนุนโดยบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด
 • รางวัลที่ 3 กล้องติดรถยนต์ Transcend DrivePro 200, Wi-Fii FullHD มูลค่า 4,950 บาทสนับสนุนโดยบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด
 • รางวัลชมเชย หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เล่มล่าสุด “อันมีทิพเนตรส่องไป” หนังสืออันทรงคุณค่ามูลค่า 900 บาท 10 รางวัล

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กิจกรรมนี้เปิดให้เฉพาะสมาชิกของสมาคมเท่านั้น กรุณาสมัครสมาชิกสมาคมที่นี่ http://www.rpst.or.th/register_member.php  (กรอกใบสมัครก่อนแล้วชำระเงินที่หน้างานได้)
 2. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครที่นี่ http://www.rpst.or.th/system/public/  (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บ)
 3. เมื่อมีบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บของสมาคมเรียบร้อยแล้ว กรุณา login ด้วย User Name และ Password แล้วคลิกเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที ที่นี่ คลิก
 4. รับจำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น

แผนที่

AFT-map

 

ดาวน์โหลดแผนที่ได้ที่นี่

http://afthailande.org/fileadmin/user_upload/pdf/AFT-map.pdf

ประกวดภาพถ่าย “6 ท่าน้ำ 6 อารมณ์”

River-Contest_banner
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดจากการไปเที่ยวชมงาน River Festival 2014 “สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ในระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน ในหัวข้อ “6 ท่าน้ำ 6 อารมณ์” โดยท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของงาน River Festival 2014 ได้ที่นี่ http://www.riverfestivalthailand.com/
การประกวดครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน River Festival 2014 เปิดให้ผู้สนใจส่งภาพถ่ายสายน้ำแห่งวัฒนธรรม บนโค้งน้ำเจ้าพระยา 6 ท่าน้ำ 6 อารมณ์ เพื่อสานต่อมรดกทางวัฒนธรรม ร่วมเปิดเรื่องราวของสายน้ำให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ผ่านภาพถ่าย
ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศวัยและสัญชาติ
หมายเหตุ : คณะกรรมการตัดสิน ทีมงาน และคณะกรรมการบริหารของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
4. รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
วิธีการส่งภาพประกวด
ผู้ประสงค์จะส่งภาพเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครที่ http://www.rpst.or.th/system/public/ (ก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ) โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password  ขึ้นมาเอง เมื่อสมัครครบ 48 ชั่วโมง จะสามารถเข้าเว็บไซด์เพื่อทำการ Upload ภาพได้

ดูรายละเอียดการส่งภาพที่นี่

กำหนดการการประกวด
ปิดรับภาพ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  เวลา 23:59 น.
ตัดสินภาพ : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ประกาศผลเป็นทางการ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายในช่วงวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2557 นี้ และถ่ายภายในสถานที่ที่จัดกิจกรรม River Festival 2014 เท่านั้น (ดูข้อมูลที่นี่ http://www.riverfestivalthailand.com/ )
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอล
 3. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูง ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ในรูปแบบ .jpg และต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ
 6. ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายภาพ และกระบวนการ
 7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 10 ภาพ
 8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ โดยผู้ส่งภาพเป็นผู้รับผิดชอบ หากเกิดกรณีร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพ
 9. ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้คณะผู้จัดทำมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของงานกิจกรรม “สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ในโอกาสต่อไป
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

email มาที่ rpst.info@gmail.com

พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558

TopicContest

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 ดังนี้

 1. หัวข้อ “ไกลสุดกู่”
 2. หัวข้อ “ตัด”
 3. หัวข้อ “บาน”
 4. หัวข้อ “กลอน”
 5. หัวข้อ “ดีด”
 6. หัวข้อ “กลัว”

สำหรับโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 27) จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยจะเปิดให้ทำการส่งภาพตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 และปิดรับภาพประกวดวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตามที่ www.rpst.or.th เร็วๆ นี้

กิจกรรม One Shot Knockout ครั้งที่ 21

BANNER_ONESHOT_WEB

วันอาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 2557
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องออดิธอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรม RPST One Shot Knockout เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้จัดขึ้นติดต่อกันมา 20 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21 และเป็นครั้งสำคัญที่จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการ

10.00 น. ลงทะเบียน และรับโจทย์การแข่งขันเริ่มถ่ายภาพตามโจทย์ที่ได้รับ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ส่งภาพที่ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชั้น 2)
15.00 น. เริ่มตัดสินภาพ ณ ห้องออดิธอเรี่ยม ชั้น 5
17.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล

กติกาการแข่งขัน

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้เข้าแข่งขันถ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 2. รูปแบบของไฟล์ภาพที่จะส่งให้ใช้เป็นไฟล์ .jpg เท่านั้น
 3. สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้ทุกชนิด ไม่กำหนดขนาด และต้องเป็นภาพที่กดชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถใช้คำสั่ง Panorama จากความสามารถของกล้อง หรือ Appใน Device ได้
 4. สามารถใช้โปรแกรมที่ติดมากับกล้องตกแต่งได้เต็มที่ (สามารถตัดส่วนภาพได้) หรือในกรณีที่ใช้ Smart Phone, Tablet ต้องใช้ Application ที่จะตกแต่งถ่ายภาพเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ App ตกแต่งภาพที่สามารถลบหรือเคลื่อนย้ายวัตถุในภาพได้
 5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1  กล้อง Sony A5000 พร้อมเลนส์ 16-50 mm. มูลค่า 18,900 บาท สนับสนุนโดย บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด พร้อมสิทธิ์การใช้งาน Photoshop CC + Lightroom 5 +Lightroom Mobile 1 ปี จาก Adobe มูลค่า 7,200 บาท

รางวัลที่ 2 กล้อง Fujifilm รุ่นFinePix XP100 มูลค่า 6,990 บาท สนับสนุนโดย บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด พร้อมสิทธิ์การใช้งาน Photoshop CC + Lightroom 5 +Lightroom Mobile 1 ปี จาก Adobe มูลค่า 7,200 บาท

รางวัลที่ 3 กล้อง Fujifilm FinePix XP60      มูลค่า  4,990 บาท สนับสนุนโดย บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด พร้อมสิทธิ์การใช้งาน Photoshop CC + Lightroom 5 +Lightroom Mobile 1 ปี จาก Adobe มูลค่า 7,200 บาท

รางวัลชมเชย 10 รางวัล “RPST Memory SD Card 32 GB 600x มูลค่า 1,200 บาท” รางวัลละ 1 ชิ้น สนับสนุนโดย บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1.  กิจกรรมนี้เปิดให้เฉพาะสมาชิกของสมาคมเท่านั้น กรุณาสมัครสมาชิกสมาคมที่นี่ http://www.rpst.or.th/register_member.php  (กรอกใบสมัครก่อนแล้วชำระเงินที่หน้างานได้)
 2. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครที่นี่ http://www.rpst.or.th/system/public/  (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บ)
 3. เมื่อมีบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บของสมาคมเรียบร้อยแล้ว กรุณา login ด้วย User Name และ Password แล้วคลิกเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ http://www.rpst.or.th/system/public/index/event-view/id/16
 4. รับจำนวนจำกัด 80 คนเท่านั้น