Posts

“พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559”

banner-1122

โครงการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559”
ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” 

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด

 1. ส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล  โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียด สูง และไม่จำกัดอายุของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 2. ต้องเป็นภาพ เอกรงค์ เท่านั้น ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 2500 pixels (Pixel Dimension) หรือหากวัดตามขนาดพิมพ์ด้านที่สั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว (Document Dimensions) ที่ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 220 ppi (หมายถึงขนาดใหญ่กว่าได้ และความละเอียดสูงกว่าที่กำหนดได้) ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ (หากผิดกติกาข้อนี้จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น)
 3. สามารถตกแต่งภาพได้แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการ)
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่การรับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร
 5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จำกัดสถานที่) และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายใน Stock Photo
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 11. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 12. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 13. ไฟล์ภาพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มอบรางวัล สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 14. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 5 ปี ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอำนวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 15. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” พร้อมเงินสด  100,000 บาท
 • รางวัลดีเด่น 9 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดวันส่งภาพ

 • เปิดรับภาพทางเว็บไซด์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ปิดรับภาพวันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น.
 • เปิดรับภาพที่ห้องสมาคม ตั้งแต่วันที่ 15– 30 มกราคม 2559 เวลา 12.00 – 18.00 น.

วิธีการส่งภาพประกวด มี 2 ช่องทาง (ท่านสามารถเลือกช่องทางการส่งภาพดังนี้)

 1. การส่งภาพผ่าน Web ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งภาพเข้าประกวด จะต้องลงทะเบียนสมัคร ที่นี่ (คลิก) โดยผู้สมัครสามารถสร้างหน้า page เป็นของตัวเอง โดยทุกท่านจะได้รับ Username และ Password พร้อมรายละเอียดวิธีการ Upload ภาพ ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถเข้าไปเปลี่ยนภาพ หรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาจนกว่าถึงวันสิ้นสุดการส่งภาพ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น(ผู้ที่สมัครใหม่กรุณารอ 48 ชั่วโมงหลังจากสมัคร หลังจากนั้นสามารถเข้าระบบได้เลยโดยไม่ต้องรอ) สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกเว็บของสมาคมฯเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งภาพได้เลยโดยทำการ login ด้วย Username ขอตัวท่านเอง
 2. การส่งภาพด้วยตนเองที่ห้องสมาคมฯส่งไฟล์ด้วย Flash Drive เท่านั้นแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครมีค่าใช้จ่ายในการส่งภาพเข้าประกวด 100 บาทต่อภาพ

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 6

 

ปล่อยของ6

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 6
เสวนาเชิงสร้างสรรค์แบ่งปันประสบการณ์การถ่ายภาพ
วันอาทิตย์ที่ 13  กันยายน 2558 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Wedding Photography Secret
วิทยากร : คุณ สุรชาติ จันทน์เด่นดวง (อู๊ด)  Art of Aud

ช่างภาพแต่งงานชั้นแนวหน้าของประเทศไทยจะมาแชร์เทคนิคเคล็ดลับในการถ่ายภาพงานแต่งแบบ step-by-step เหมาะสำหรับทุกๆท่านที่อยากก้าวเข้ามาเป็นช่างภาพงานแต่ง หรือ อยากจะพัฒนางานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป

สำหรับสมาชิกสมาคมฯและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่าน เข้าฟังเสวนาได้ ฟรี รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.eventbrite.com

ผู้สมัครทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ถ้าไม่สามารถมาร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยแจ้งมาทาง rpst.info@gmail.com ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับท่านอื่นที่ลงชื่อสำรองไว้ มิฉะนั้นชื่อของท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครครั้งต่อๆไป (Black List)

 

10974407_809014145838099_23308230177996729_o

11807569_916637381742441_7901333990804546972_o

11823031_917680674971445_2077307052831655073_o

 

 

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย Bike for Mom

BIKE4MOM_BANNER

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  12  สิงหาคม 2558 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจักรยานนำขบวน ในวันอาทิตย์ที่ 16  สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต และเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชนถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน ให้ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมถ่ายภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อร่วมประกวดภาพถ่ายที่สามารถสื่อความหมายใน 5 ประเภท ได้แก่ ความรัก ความสามัคคี ความกตัญญู ลูกทำเพื่อแม่ และความมุ่งมั่น เป็นภาพที่ถ่ายระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม 2558 เท่านั้น

หมดเขตรับภาพวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ก่อนเวลา 18.00 น.
อ่านรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่  http://bikeformom2015.m-culture.go.th

 

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 4

ploykhong04

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 4
เสวนาเชิงสร้างสรรค์แบ่งปันประสบการณ์การถ่ายภาพ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 LANDSCAPE with Leica

ร่วมแชร์ประสบการณ์ เทคนิคเคล็ดลับการถ่ายภาพ Landscape ด้วยกล้อง Leica โดย Byron Beer ช่างภาพชาวไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีผลงานตีพิมพ์ในนิตยสาร Leica Fotograpfy International หลายครั้ง

By Byron Beer

สำหรับสมาชิกสมาคมฯและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่าน เข้าฟังเสวนาได้ ฟรี รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.eventbrite.com

RPST Talks - LANDSCAPE with Leica (1)

 

341456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2558-2559

trip4

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2558-2559
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558

เยี่ยมเยือนตลาดเก่าร้อยปีถ่ายทอดวิถีชาวพุทธวัดโสธร

“ถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวชุมชนตลาดบ้านใหม่…ไหว้พระพร้อมเก็บภาพตามโจทย์ในทริปที่วัดสมานรัตนาราม…ชมและถ่ายภาพความงามยามทไวไลท์พร้อมพลุสวยงามที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร”

วิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล, และสต๊าฟสมาคมฯ
และวิทยากรรับเชิญท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา วันชัย สืบสมาน

ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 9 กันยายน 2558)

 1. สมาชิกสมาคมฯ 1,800 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%)
 2. บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. โอนเงิน
โอนเงินค่าอบรม เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 044-2-72015-1
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4

2. ส่งสลิปใบโอนเงิน

กรุณาสแกนหรือถ่ายภาพสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่อีเมล์ rpst_trip@hotmail.com และพร้อมเก็บหลักฐานไว้หากมีเหตุขัดข้อง โปรดระบุทริปที่ท่านต้องการเข้าร่วม

3. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทริปเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ  คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 083-436-9360 Fax : 02-785-5099

หมายเหตุ

 1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าอาหาร 2 มื้อ (เช้า-เย็น ไม่รวมมื๊อเที่ยง), ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม, ค่าเดินทางโดยรถบัส, ค่าแบบทั้งหมด, ค่าเข้าสถานที่, ค่าประกันภัย, ค่าภาษี vat 7 % และค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 2 %
 2. ค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ราย 1 ปี 500 บาท ราย 3 ปี 1,200 บาท และตลอดชีพ 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทสำหรับสมาชิกใหม่
 3. สามารถสมัครสมาชิกสมาคมฯ และใช้สิทธิรับส่วนลดได้ทันที
 4. สำหรับท่านที่สมัครร่วมทริปพร้อมโอนเงินมาแล้ว กรณีแจ้งยกเลิกทริปต่ำกว่า 10 วัน ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. ในกรณีที่เดินทางไปด้วยตัวเอง ทางสมาคมฯจำเป็นต้องคิดอัตราการเข้าร่วมการเดินทางตามอัตราปกติ เนื่องจากทางสมาคมฯต้องการสนับสนุนให้ทุกท่านเดินทางร่วมไปกับเหล่าสมาชิก เพื่อทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการเดินทางร่วมกันครั้งนี้
 2. โปรดระบุว่าเป็นสมาชิก “มือใหม่” ในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางทีมงานจัดกลุ่มแยกดูแลพิเศษสำหรับท่าน โดยเฉพาะการดูแลทางด้านพื้นฐานการถ่ายภาพกับ ทีม Staff
 3. กรุณาส่งไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงแบบสบายๆ เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อสำหรับใช้ทำบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ ทางอีเมล์ rpst_trip@hotmail.com (สมาชิกที่เคยส่งมาแล้วไม่ต้องส่งอีก หรือถ้าเคยส่งแล้วต้องการเปลี่ยนรูปก็สามารถส่งมาใหม่ได้)
 4. สมาชิกท่านใดต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมล์ rpst.info@gmail.com

กำหนดการวันเดินทาง 

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558

06.00 น. รถออกจากปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต *ปั๊ม ปตท. ปั้มแรกหลังจากที่ลงทางด่วนดินแดง (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า)***กรุณาตรงต่อเวลา***
โดยระหว่างเดินทางจะมีการแนะนำถึงโปรแกรมตลอดทริป พร้อมให้โจทย์สำหรับการฝึกถ่ายภาพและร่วมสนุกกับการสะสมคะแนนชิงรางวัลปลายภาค รับประทานอาหารเช้าบนรถ
08.00 น. เดินทางถึง “ตลาดบ้านใหม่” ตลาดริมน้ำร้อยปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมถ่ายภาพวิถีชีวิตชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน และสีสันความสนุกกับการจำลองการแข่งขันพายเรือกาละมังที่น่าตื่นเต้นหาชมได้ยาก จัดแบบถ่ายภาพตลอดช่วงเช้า
11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
13.00 น. พร้อมกันที่รถบัส
13.30 น. เดินทางถึง “วัดสมานรัตนาราม” ริมแม่น้ำบางปะกง วัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึง 10 แห่งที่ผู้คนนิยมมาขอพรและทำบุญ เช่น หลวงพ่อโต, หลวงพ่อองค์ดำ, พระโพธิสัตว์กวนอิม, และพระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อิสระกับการถ่ายภาพ
15.00 น. พร้อมกันที่รถบัส
15.30 น. เดินทางถึง “วัดโสธรวรารามวรวิหาร” วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแปดริ้ว นมัสการกราบไหว้หลวงพ่อโสธร พร้อมถ่ายภาพความสง่างามของอุโบสถหลังใหม่ริมแม่น้ำบางปะกง อิสระกับการถ่ายภาพ
17.00 น. พร้อมกันที่รถ เดินทางเพื่อไปถ่ายภาพมุมสูง สมาชิกส่งไฟล์ภาพโจทย์ในทริป 3 ภาพ โดยไม่มีการตกแต่งภาพ
18.00 น. ถ่ายภาพวัดโสธรฯในมุมสูงกับแสงทไวไลท์ยามย่ำค่ำ พร้อมฝึกถ่ายภาพพลุสวยงาม 40 ลูก สว่างไสวเต็มท้องฟ้า
19.00 น. พร้อมกันที่รถบัส
19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร “เรือนร่มไทร” และตัดสินภาพเข้ารอบ accept เพื่อเก็บคะแนนสะสม ภาพที่ผ่านเข้ารอบจะได้ของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ
21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.30 น. ถึงกรุงเทพฯปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดงโดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************************

กำหนดการวันส่งภาพและวันตัดสินภาพประกวดในทริปครั้งที่ 4/2558-2559 ทริปจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558

หมดเขตส่งภาพทริปทั่วไป ส่งภาพที่ถ่ายเฉพาะวันที่อยู่ในทริป 3 ภาพ (ตกแต่งภาพได้แต่ไม่เกินจากความเป็นจริง) มาที่อีเมล์  rpst_trip@hotmail.com

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558

15.30 น. เริ่มการตัดสินภาพทางสมาคมฯจะทำการตัดสินแบบเปิดเผยให้สมาชิกได้เข้าชม ณ RBS ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
17.30 น. ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายโจทย์ในทริป พร้อมรับคำแนะนำและวิจารณ์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
18.00 น. สิ้นสุดการประกวดภาพและวิจารณ์

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 

ประกาศผลทาง Facebook สมาคมฯ

***************************************************************************

รายการสามัญประจำทริป 

1. Memory Cards จำนวนเต็มพิกัด (ยืมเพื่อนๆถ้าจำเป็น) หรือฟิล์มหลายๆ
2. ตรวจสอบถ่าน ต้องเต็มเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ พร้อม …ขาตั้งกล้อง+สายลั่นชัตเตอร์
3. หมวกกันแดด หรือ/และทาครีมกันแดด
4. แต่งกายตามสบาย
5. ข้าวของจำเป็นประจำตัว ของใช้สำหรับธุระส่วนตัวแบบเร่งด่วนพร้อมใช้ก่อน
6. เลนส์ ช่วงต่างๆ ครบช่วง เต็มพิกัด
7. เหมือนเดิมครับ กล้องครับ อย่าลืมกล้อง ….
8. หลักฐานการชำระเงิน
9.เสื้อกันฝนสำหรับผู้ถือกล้อง และถุงกันน้ำเข้าของตัวกล้องและเลนส์ (Camera Rain Coat) แบบทำเองหรือซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพครับ (เผื่อ)
10.แท่นชาร์ตถ่านกล้อง ปลั้ก 3 ตาหรือสายพ่วงเผื่อมือถือ และอุปกรณ์ที่ต้องชาร์ตไฟ (ยกเว้นคนถ่าย)
11.คู่มือกล้อง (สำหรับมือใหม่ ถึงใหม่มาก) ถ่ายเอกสารหรือนำคู่มือกล้องติดตัวไปด้วย หากสมาชิกมีข้อสงสัยในการปรับอุปกรณ์ต่างๆ Staff  จะทราบหลักการปรับกล้องเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่อาจหาปุ่มควบคุมนั้นได้ยากเนื่องจากปัจจุบันกล้องมีรุ่นต่างๆหลากหลายมาก การนำคู่มือไปจะช่วยให้การตอบคำถามเร็วขึ้นครับ
12.สายต่อพ่วงกล้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ Card Reader พร้อมสายต่อไปยังคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะต้องใช้ในการ Load ภาพ ขณะที่ยังอยู่ในทริป

*****************************************************************************

รายชื่อวิทยากรทริปจังหวัดฉะเชิงเทรา
01.บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
02.สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
03.พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

รายชื่อวิทยากรรับเชิญท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
01.วันชัย สืบสมาน

รายชื่อสต๊าฟทริปจังหวัดฉะเชิงเทรา
01.สุรพล สุคำทัศน์
02.กิติ กิตติพงศ์สถาพร
03.สัญชัย ลุงรุ่ง
04.จิรวัฒน์ พึ่งสมวงศ์
05.ไพฑูรย์ เพ็ชรศิริ
06.ณกฤช จรูญศรีรักษ์
07.นริศ เกตุอำพันธ์
08.ภูมิพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ
09.ปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์
10.สรยา คงรักษา
11.อิศรา ไหมทองคำ

 

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2558-2559

RPST Photo Trip 3:2558-2559

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2558-2559
จังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558

เมืองประวัติศาสตร์ยุทธหัตถีสุพรรณบุรีวรรณคดีไทย
“ถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวนาไทย ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย…สัมผัสบรรยากาศตลาดร้อยปีสามชุกชมความคลาสิคของบ้านไม้เก่าแก่อายุนับร้อยปีและแหล่งรวมอาหารอร่อยที่ขึ้นชื่อของสุพรรณบุรี…ถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามพร้อมกราบไหว้หลวงพ่อโตเพื่อเป็นศิริมงคลที่วัดป่าเลย์ไลยก์วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณ…ชมความงามที่หลากหลายในอุทยานมังกรสวรรค์ เช่น พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร,ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, หมู่บ้านมังกรสวรรค์”

วิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ,สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ,พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล, และสต๊าฟสมาคมฯ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดสุพรรณบุรี (กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558)

 1. สมาชิกสมาคมฯ 1,800 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%)
 2. บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที)
 3. สำหรับท่านที่สมัครร่วมทริปพร้อมโอนเงินมาแล้ว กรณีแจ้งยกเลิกทริปต่ำกว่า 10 วัน ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. โอนเงิน
โอนเงินค่าอบรม เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 044-2-72015-1
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4

2. ส่งสลิปใบโอนเงิน

กรุณาสแกนหรือถ่ายภาพสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่อีเมล์ rpst_trip@hotmail.com และพร้อมเก็บหลักฐานไว้หากมีเหตุขัดข้อง โปรดระบุทริปที่ท่านต้องการเข้าร่วม

3. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทริปเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ  คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 083-436-9360 Fax : 02-785-5099

หมายเหตุ

 1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าอาหาร 2 มื้อ (เช้า-เย็น ไม่รวมมื้อเที่ยง), ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม, ค่าเดินทางโดยรถบัส, ค่าเข้าสถานที่, ค่าแบบทั้งหมด, ค่าประกันภัย, ค่าภาษี vat 7 % และค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 2 %
 2. ค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ราย 1 ปี 500 บาท ราย 3 ปี 1,200 บาท และตลอดชีพ 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทสำหรับสมาชิกใหม่
 3. สามารถสมัครสมาชิกสมาคมฯ และใช้สิทธิรับส่วนลดได้ทันที
 4. สำหรับท่านที่สมัครร่วมทริปพร้อมโอนเงินมาแล้ว กรณีแจ้งยกเลิกทริปต่ำกว่า 10 วัน ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. ในกรณีที่เดินทางไปด้วยตัวเอง ทางสมาคมฯจำเป็นต้องคิดอัตราการเข้าร่วมการเดินทางตามอัตราปกติ เนื่องจากทางสมาคมฯต้องการสนับสนุนให้ทุกท่านเดินทางร่วมไปกับเหล่าสมาชิก เพื่อทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการเดินทางร่วมกันครั้งนี้
 2. โปรดระบุว่าเป็นสมาชิก “มือใหม่” ในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางทีมงานจัดกลุ่มแยกดูแลพิเศษสำหรับท่าน โดยเฉพาะการดูแลทางด้านพื้นฐานการถ่ายภาพกับ ทีม Staff
 3. กรุณาส่งไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงแบบสบายๆ เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อสำหรับใช้ทำบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ ทางอีเมล์ rpst_trip@hotmail.com (สมาชิกที่เคยส่งมาแล้วไม่ต้องส่งอีก หรือถ้าเคยส่งแล้วต้องการเปลี่ยนรูปก็สามารถส่งมาใหม่ได้)
 4. สมาชิกท่านใดต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมล์ rpst.info@gmail.com

กำหนดการวันเดินทาง 

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558
06.00 น. รถออกจากปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต *ปั๊ม ปตท. ปั้มแรกหลังจากที่ลงทางด่วนดินแดง (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า)
***กรุณาตรงต่อเวลา***
โดยระหว่างเดินทางจะมีการแนะนำถึงโปรแกรมตลอดทริป พร้อมให้โจทย์สำหรับการฝึกถ่ายภาพและร่วมสนุกกับการสะสมคะแนนชิงรางวัลปลายภาค รับประทานอาหารเช้าบนรถ
08.00 น. เดินทางถึง “หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย” อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวนาไทยกับการทำเกษตรกรรม และวิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท จัดแบบถ่ายภาพตลอดช่วงเช้า
11.00 น. พร้อมกันที่รถบัส
11.30 น. เดินทางถึง “ตลาดสามชุก” ตลาดสำคัญในการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญในอดีต เดินชมและถ่ายภาพความคลาสิคและความเก่าแก่ของบ้านไม้อายุนับร้อยปีที่ตกแต่งแบบแนวมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์, โรงแรมอุดมโชค, ร้านบ้านโค้ก, ร้านโก๋เก๋, ร้านมหาสนุก และรับประทานอาหารอร่อยซึ่งมีให้ชิมตลอดทางตามอัธยาศัย
13.30 น. เดินทางออกจากตลาด
14.30 น. เดินทางถึง “วัดป่าเลย์ไลยก์” วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณ เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน นมัสการกราบไหว้หลวงพ่อโตเพื่อเป็นศิริมงคล อิสระกับการถ่ายภาพ
16.00 น. พร้อมกันที่รถบัส
16.30 น. เดินทางถึง “อุทยานมังกรสวรรค์” กราบไหว้ขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านงานศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรมที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร และหมู่บ้านมังกรสวรรค์ สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ที่รูปแบบของหมู่บ้านได้จำลองเมืองลีเจียง ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่โบราณอายุนับพันปี อิสระกับการถ่ายภาพ
17.30 น. สิ้นสุดเวลาส่งภาพโจทย์ในทริป 3 ภาพ” โดยไม่มีการตกแต่งภาพ
18.00 น. ถ่ายภาพแสงเย็นทไวไลท์กับสถาปัตย์ที่สวยงามภายในอุทยานมังกรสวรรค์
19.00 น. พร้อมกันที่รถบัส
19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร “ธาราบุรี” และตัดสินภาพเข้ารอบ accept เพื่อเก็บคะแนนสะสม ภาพที่ผ่านเข้ารอบจะได้ของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ
21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.30 น. ถึงกรุงเทพฯปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดงโดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************************

กำหนดการวันส่งภาพและวันตัดสินภาพประกวดในทริปครั้งที่ 3/2558-2559 ทริปจังหวัดสุพรรณบุรี (เริ่มการสะสมคะแนนตั้งแต่ทริปที่ 2- ทริปที่ 7)

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558

หมดเขตส่งภาพทริปทั่วไป ส่งภาพที่ถ่ายเฉพาะวันที่อยู่ในทริป 3 ภาพ (ตกแต่งภาพได้แต่ไม่เกินจากความเป็นจริง) มาที่อีเมล์  rpst_trip@hotmail.com

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558

13.00 น. เริ่มตัดสินภาพการตัดสินภาพทางสมาคมฯจะทำการตัดสินแบบเปิดเผยให้สมาชิกได้เข้าชม ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
16.00 น. ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายโจทย์ในทริป พร้อมรับคำแนะนำและวิจารณ์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17.00 น. สิ้นสุดการประกวดภาพและวิจารณ์

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558

ประกาศผลทาง Facebook สมาคมฯ

***************************************************************************

รายการสามัญประจำทริป
1. Memory Cards จำนวนเต็มพิกัด (ยืมเพื่อนๆถ้าจำเป็น) หรือฟิล์มหลายๆ
2. ตรวจสอบถ่าน ต้องเต็มเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ พร้อม …ขาตั้งกล้อง+สายลั่นชัตเตอร์
3. หมวกกันแดด หรือ/และทาครีมกันแดด
4. แต่งกายตามสบาย
5. ข้าวของจำเป็นประจำตัว ของใช้สำหรับธุระส่วนตัวแบบเร่งด่วนพร้อมใช้ก่อน
6. เลนส์ ช่วงต่างๆ ครบช่วง เต็มพิกัด
7. เหมือนเดิมครับ กล้องครับ อย่าลืมกล้อง ….
8. หลักฐานการชำระเงิน
9.เสื้อกันฝนสำหรับผู้ถือกล้อง และถุงกันน้ำเข้าของตัวกล้องและเลนส์ (Camera Rain Coat) แบบทำเองหรือซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพครับ (เผื่อ)
10.แท่นชาร์ตถ่านกล้อง ปลั้ก 3 ตาหรือสายพ่วงเผื่อมือถือ และอุปกรณ์ที่ต้องชาร์ตไฟ (ยกเว้นคนถ่าย)
11.คู่มือกล้อง (สำหรับมือใหม่ ถึงใหม่มาก) ถ่ายเอกสารหรือนำคู่มือกล้องติดตัวไปด้วย หากสมาชิกมีข้อสงสัยในการปรับอุปกรณ์ต่างๆ Staff  จะทราบหลักการปรับกล้องเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่อาจหาปุ่มควบคุมนั้นได้ยากเนื่องจากปัจจุบันกล้องมีรุ่นต่างๆหลากหลายมาก การนำคู่มือไปจะช่วยให้การตอบคำถามเร็วขึ้นครับ
12.สายต่อพ่วงกล้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ Card Reader พร้อมสายต่อไปยังคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะต้องใช้ในการ Load ภาพ ขณะที่ยังอยู่ในทริป

*****************************************************************************

รายชื่อวิทยากรทริปจังหวัดสุพรรณบุรี

01.บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
02.สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
03.พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

รายชื่อสต๊าฟทริปจังหวัดสุพรรณบุรี

01.สุรพล สุคำทัศน์
02.กิติ กิตติพงศ์สถาพร
03.สัญชัย ลุงรุ่ง
04.จิรวัฒน์ พึ่งสมวงศ์
05.ไพฑูรย์ เพ็ชรศิริ
06.ณกฤช จรูญศรีรักษ์
07.นริศ เกตุอำพันธ์
08.ภูมิพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ
09.ปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์
10.สรยา คงรักษา
11.อิศรา ไหมทองคำ

โครงการนำเสนอผลงาน เพื่อรับเกียรตินิยมประจำปี 2558

af

 

โครงการกำหนดการเสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม
A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2558

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ เสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม ประจำปี 2558

กำหนดการรับภาพผลงานสอบเกียรตินิยม 
กำหนดรับภาพผลงานสอบเกียรตินิยมปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เปิดรับภาพผลงานตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2558 ประกาศผลภายในวันที่ 15 กันยายน 2558
ครั้งที่ 2 เปิดรับภาพผลงานตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2559 ประกาศผลภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

การเชิญกรรมการพิจารณาให้เกียรตินิยม
คณะกรรมการพิจารณาเกียรตินิยม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการพิจารณาให้เกียรตินิยม เป็นผู้พิจารณาเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาให้เกียรตินิยม

ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสำหรับการสอบ A.RPST 
สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นคนไทย ท่านละ 500 บาท
สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นชาวต่างประเทศ ท่านละ 30 เหรียญสหรัฐฯ

ค่าสมัครสำหรับการสอบ F.RPST
สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นคนไทย ท่านละ 1,000 บาท
สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็น ชาวต่างประเทศ ท่านละ 50 เหรียญสหรัฐฯ

เงื่อนไขการเสนอผลงาน

สำหรับเกียรตินิยม A.RPST

1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกที่ได้ดำรงสมาชิกภาพสมบูรณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. สมาชิกตลอดชีพ มีสิทธิสมัครเข้าสอบได้ทันที
3. ผู้สมัครต้องส่งภาพถ่ายเอกรงค์ หรือภาพสีจำนวน 15 ภาพ ขนาดของภาพด้านยาวไม่เกิน 18 นิ้ว และไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะ หรือแนวทางวิจิตรศิลป์ (Pictorial) ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถและเจนจัดในหลายแนว ทั้งเข้าใจในการจัดองค์ประกอบภาพ และมีคุณภาพเข้ามาตรฐานแล้ว ผลงานในการถ่ายภาพต้องเป็นของผู้สมัครเอง
4. หรือ ผู้สมัครส่งฟิล์มสีโปร่งแสง (สไลด์) จำนวน 15 ภาพ ขนาด 35 มม.พร้อมเม้าท์มาตรฐานสำหรับเครื่องฉายสไลด์ ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนภาพสีที่กล่าว มาแล้วข้างต้น
5. การสอบ A.RPST กรรมการจะพิจารณาจากการถ่ายภาพว่ามีความเข้าใจในเรื่องการถ่ายภาพมากน้อยเพียงใด โดยจะไล่ตั้งแต่การใช้กล้อง

5.1 การเลือกใช้ช่วงเลนส์ต่างๆ ตั้งแต่เลนส์ไวด์ นอร์มอล เทเล มาโคร
5.2 การเลือกใช้ชัตเตอร์สปีด เช่น ภาพสต๊อปแอ๊คชั่น, ภาพแพลนนิ่ง
5.3 การเลือกใช้รูรับแสง เช่น การวางตำแหน่งฉากหน้า ฉากหลัง
5.4 แนวภาพควรที่จะมีภาพหลากหลายแนว เช่น ภาพวิวทิวทัศน์, ภาพสถาปัตยกรรม, ภาพบุคคล, ภาพวิถีชีวิต, ภาพโคลสอัพ, ภาพช่วงเช้า, ภาพกลางคืน

6. ผู้สมัครประเภทรายปีที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะได้รับเกียรตินิยม A.RPST จะต้องสมัครเป็นสมาชิกประเภทตลอดชีพก่อน จึงจะรับเกียรตินิยม A.RPST ได้
7. การตัดสินจะต้องมีภาพที่สอบผ่านไม่น้อยกว่า 12 ภาพจึงจะถือว่าสอบผ่าน

สำหรับเกียรตินิยม F.RPST

1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกที่ได้ดำรงสมาชิกภาพสมบูรณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. สมาชิกตลอดชีพ มีสิทธิ์สมัครเข้าสอบได้ทันที
3. ผู้สมัครต้องได้รับเกียรตินิยม A.RPST หรือ A.RPS (จากประเทศอังกฤษ) แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิสมัครเข้ารับเกียรตินิยม F.RPST ได้
4. ผู้สมัครต้องส่งภาพถ่ายเอกรงค์ หรือภาพสีจำนวน 20 ภาพ ขนาดด้านยาวไม่เกิน 18 นิ้ว และไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว ต้องเป็นภาพชุด หรือ ภาพวิจิตรศิลป์ (Pictorial) ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถและเจนจัดในแนวนั้น ทั้งเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ และมีคุณภาพเข้ามาตรฐานแล้ว ผลงานในการถ่ายภาพต้องเป็นของผู้สมัครเอง
5. หรือ ผู้สมัครส่งฟิล์มสีโปร่งแสง (สไลด์) จำนวน 20 ภาพขนาด 35 มม. พร้อมเม้าท์มาตรฐานสำหรับเครื่องฉายสไลด์ ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนภาพสีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
6. ผู้สมัครประเภทรายปีที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะได้รับเกียรตินิยม F.RPST จะต้องสมัครเป็นสมาชิกประเภทตลอดชีพก่อน จึงจะรับเกียรตินิยม F.RPST ได้
7. การตัดสินจะต้องมีภาพที่สอบผ่านไม่น้อยกว่า 16 ภาพ จึงจะถือว่าสอบผ่าน

การสมัครสอบและส่งภาพ

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่นี่  http://www.rpst.or.th/ArpstFrpstForm.pdf
 2. ภาพที่ส่งเข้ารับการพิจารณาต้องติดการ์ดแข็งสีเทาหรือสีดำ พร้อมเขียนหมายเลขการเรียงลำดับภาพและชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลังของภาพให้ชัดเจน
 3. ชำระค่าสมัครสอบเป็นเงินสดส่งมาพร้อมใบสมัครสอบและผลงาน หรือโอนเงินเข้าบัญชี  “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 044-2-72015-1 หรือ
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4

และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล rpst.info@gmail.comหรือส่งแฟกซ์มาที่ 02-785-5099 ระบุถึง “ฝ่ายกิจกรรมสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ”

สามารถส่งผลงานได้ที่
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 207 ชั้น 2 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 083-436-9360 

ประกาศผลการตัดสิน Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 4

banner_ChangFineArt04

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 4

หัวข้อศรัทธา: FAITH”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิดและมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกลให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน ทั้งนี้การตัดสินภาพถ่าย ได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผลการตัดสินดังนี้

ChangFineArt4_001

รางวัลชนะเลิศ ชื่อชุด เปลือก – ผลงานของ เอกรินทร์  เอกอัฉริยะวงศ์

ChangFineArt4_002

รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 ชื่อชุด The Ordination of a Tree ผลงานของ วัชรพงษ์ ยันต์วิเศษ

 

ChangFineArt4_003รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 ชื่อชุด รู้ทุกข์ ผลงานของ พงษ์ชัย มูลสาร

 

ChangFineArt4_004

รางวัลชมเชย ชื่อชุด  FAITHFOOL ผลงานของ ขวัญชนก คงคาเจริญ

 

ChangFineArt4_005

รางวัลชมเชย ชื่อชุด ศรัทธาในความไม่สมบูรณ์แบบ ผลงานของ อัครินทร์ อัศววารินทร์

 

ChangFineArt4_006

รางวัลชมเชย ชื่อชุด  ทางเดินแห่งศรัทธา ผลงานของ จามิกร ศรีคำ

 

ChangFineArt4_007

รางวัลชมเชย ชื่อชุด  สิ่งไม่รู้ ผลงานของ ภีศเดข คัมภิรานนท์

 ChangFineArt4_013

รางวัลชมเชย ชื่อชุด thai faith ผลงานของ วันเฉลิม มาบางยาง

 ChangFineArt4_008

 รางวัลชมเชย ชื่อชุด Bhutanese Faith ผลงานของ เกียรติชัย เจริญสวรรค์

 ChangFineArt4_009

รางวัลชมเชย ชื่อชุด Ask for Rain ผลงานของ อรอนงค์ กุลจรัสธร

 ChangFineArt4_010

รางวัลชมเชย ชื่อชุด รอยศรัทธา ผลงานของ เกรียงไกร ประทุมซ้าย

ChangFineArt4_011รางวัลชมเชย ชื่อชุด ศรัทธา ผลงานของ ปรัชนา จิตระญาติ

ChangFineArt4_012

รางวัลชมเชย ชื่อชุด  untitled ผลงานของ ภีศเดช คัมภิรานนท์

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง

Keep The Faith – กัมพล คุ้มวงษ์
spiritual rising – รุธ ดีพร้อม
Melt – จักรพงษ์ นุตาลัย
Acts of FAITH  – วิรัตน์ กันฉลาด
นมัสการ – วิรัช สวัสดี
faith full – อรยา พงประดิษฐ์
Yellow Faith – สุนิสา ศรีปริวาทิน
ความเชื่อเเห่งศรัทธา – กฤษตฌาพนธ์ วัชระไชยสกุล
แด่ ผู้ปกปักรักษา – สราวุท ตันณีกุล
ตุ๊กตาเก่า – พิมพ์ลดา ธนโชคนิธิวัฒน์
เปลือก – กรศร ประกอบชอง
ผูก – อัครินทร์ อัศววารินทร์
พลังงานของความรู้สึก – ชวนัส กัณธุลา
เพลิงศรัทธา – ธนะวัฒน์ ลิขิตคีรีรัตน์
มนตราธวัช – กรศร ประกอบชอง
รากเหง้าของกิเลส – สถิต ขาวผ่อง
อธิโมกข์ – สุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์

รายละเอียดโครงการ

http://www.rpst.or.th/changfineart04

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

 • นายดาว วาสิกศิริ  ประธานคณะกรรมการ
 • นายอิศรา บูรณสมภพ  กรรมการ
 • นายพิทยา นนทเปารยะ  กรรมการ
 • นายมานิต ศรีวานิชภูมิ  กรรมการ
 • นายกนก สุริยสัตย์  กรรมการ
 • นายสุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์  กรรมการ
 • นายธัชชะ รัตนศักดิ์  กรรมการ
 • นายขจร พีรกิจ  กรรมการ
 • Mr. Peter Tresize  กรรมการ
 • Mr. Yvan Cohen  กรรมการ
 • นายธวัชชัย สมคง  กรรมการ
 • นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์  กรรมการ
 • นายกำธร เภาวัฒนาสุข  กรรมการ
 • นายกันต์ สุสังกรกาญจน์  กรรมการ
 • นางวินรัตน์ สกาวรัตนานนท์  กรรมการ
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์  กรรมการ
 • นางสาวอุรชา จักรคชาพล  กรรมการ
 • นางสาวมณิภา ไชยวัณณ์  กรรมการ
 • นายชฤต ภู่ศิริ  กรรมการ
 • นางลักขณา คุณาวิชยานนท์  กรรมการ
 • นายนิติกร กรัยวิเชียร  กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้กำหนดการจัดนิทรรศการภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 4 จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมฯ ต่อไป

เปิดจำหน่ายชุดแสตมป์ที่ระลึก 60 พรรษา

Ads Stamp

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จัดทำชุดแสตมป์ที่ระลึก 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งพิมพ์โดย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จำหน่ายในราคาชุดละ 199 บาท

พิเศษ ! เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ ราคาชุดละ 180 บาท

โดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันและเวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.30 – 19.30 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่  :
คุณประภัสสร 091 562 1458
คุณกิตติยา 09 115 7585

“SATHORN SQUARE – CANON ONE SHOT KNOCKOUT”

OneShotKnockout23

สาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

จัดโครงการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ “SATHORN SQUARE – CANON ONE SHOT KNOCKOUT”

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558
(เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558)

ณ อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์, เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ทางออก 2)

เปิดรับสมัครเฉพาะสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนเพียงแค่ 100 ท่านแรกเท่านั้น สมัครได้ทั้งชายและหญิงโดยไม่จำกัดอายุ
โดยต้องใช้กล้องแคนนอนเท่านั้นในการแข่งขัน

(สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมแข่งขันถ่ายภาพโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนบุคคลภายนอกสามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันได้ทันที)

สาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านที่สนใจในการถ่ายภาพ เข้าร่วมการแข่งขันถ่ายภาพชิงรางวัลมูลค่ากว่า 145,000 บาท โดยจะใช้กล้องดิจิตอลแคนนอน ประเภทใด และรุ่นใดก็ได้ในการเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้โอกาสกับผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านที่มีใจรักในการถ่ายภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวงการถ่ายภาพในเมืองไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการฝึกฝนทักษะทางด้านการถ่ายภาพ ทั้งกระบวนการความคิดในการวางแผน การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างแท้จริงผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องถ่ายภาพในหัวข้อกำหนดเดียวกัน และจะไม่มีใครทราบโจทย์ล่วงหน้ามาก่อน เพราะคณะกรรมการจะประชุมร่วมกันในการคิดโจทย์ให้กับผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมแข่งขันยังจะได้มีโอกาสเข้าร่วมชมการตัดสินและรับฟังคำวิเคราะห์แนะนำแนวทางการถ่ายภาพจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลในการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 Gift Voucher สำหรับสินค้า Canon มูลค่า 50,000 บาท* พร้อมถ้วยรางวัลจากสมาคมฯ
รางวัลที่ 2 Gift Voucher สำหรับสินค้า Canon มูลค่า 30,000 บาท* พร้อมถ้วยรางวัลจากสมาคมฯ
รางวัลที่ 3 Gift Voucher สำหรับสินค้า Canon มูลค่า 20,000 บาท* พร้อมถ้วยรางวัลจากสมาคมฯ
รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล Canon Photo Printer SELPHY CP910 มูลค่ารางวัลละ 4,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากสมาคมฯ
***เฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่กำหนดไว้ใน Gift Voucher เท่านั้น

กำหนดการวันแข่งขัน
10.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พบกันที่บริเวณ OFFICE LOBBY ชั้น 1 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์
ดูแผนที่ตั้งที่
 www.sathorn-square.com

พิเศษในงานพบกับบูธอัพเดตเทคโนโลยีล่าสุดจาก Canon Product Specialist

11.00 น. ฟังรายละเอียดกฎกติกา และรับโจทย์หัวข้อในการแข่งขัน
11.30 น. เริ่มการแข่งขันถ่ายภาพตามโจทย์ที่ได้รับจากคณะกรรมการ
14.30 น. กลับมาพบกันที่เดิม เพื่อส่งภาพคนละ 1 ภาพ โดยจะไม่รับภาพที่ตกแต่งจากโปรแกรม Photoshop (ถ้ามีการตรวจพบว่าทำผิดกติกาตกแต่งภาพ จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน รวมทั้งจะถูก Black List ในการแข่งขันครั้งต่อๆ ไปทันที)
15.00 น. เริ่มการตัดสินภาพ พร้อมทั้งรับฟังคำวิจารณ์ และคำแนะนำทางด้านการถ่ายภาพจากคณะกรรมการตัดสินภาพผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมฯ
18.00 น. ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ และพิธีมอบของรางวัล และถ้วยรางวัลจากสมาคมฯ

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครผ่านระบบเว็บของสมาคมฯ เท่านั้น
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนสมัครที่ http://www.rpst.or.th/system/public/ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password  ขึ้นมาเอง ระบบจะทำการ Approve ภายใน 48 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดของสมาคมฯเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ Username  และ Password ที่ใช้อยู่ทำการ Login เพื่อร่วมกิจกรรมได้เลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถกด ”เข้าร่วมกิจกรรม” ได้ที่ www.rpst.or.th เมื่อ login เข้าไปจะพบกับหน้าข้อมูลส่วนตัว โดยเข้าไปดูกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมได้ที่ view all events

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่านจะต้องสร้าง User Account ขึ้นโดยกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน  จากนั้นจึงจะสามารถกดเข้าร่วมกิจกรรม “SATHORN SQUARE – CANON ONE SHOT, KNOCKOUT” ได้

วิธีการใช้งานสามารถดูได้จาก ที่นี่

หมายเหตุ

1. สมาชิกสมาคมฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. บุคคลภายนอกสามารถสมัครสมาชิกสมาคมฯ และใช้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันได้ทันที
3. ค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ราย 1 ปี 500 บาท, ราย 3 ปี 1,200 บาท และตลอดชีพ 10,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทสำหรับสมาชิกใหม่
4. ผู้สมัครทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ถ้าไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันได้ ในวันเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งกดยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับท่านอื่นที่ลงชื่อสำรองไว้ มิฉะนั้นชื่อของท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครครั้งต่อๆไป (Black List)
5. ในวันแข่งขันผู้สมัครจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา รวมทั้งกล้องที่จะใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันมาลงทะเบียนด้วย
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. รายชื่อผู้สมัคร 100 ท่านแรก ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบทาง Website และ Facebook ของสมาคมฯ ก่อนวันแข่งขัน
8. ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายยังคงเป็นของผู้บันทึกภาพโดยสมบูรณ์ สาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ขอกรรมสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลไปใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์กิจการของสาทร สแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ โดยไม่ใช่การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ อาทิ ใช้ประกอบในโปสเตอร์ เว็บไซต์ เอกสารภายในของสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ โดยมีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่จัดกิจกรรม โดยเมื่อนำภาพไปใช้ สาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ จะลงเครดิตผู้ถ่ายให้กับช่างภาพทุกครั้ง

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมฯ

1. โอนเงิน

โอนเงินค่าสมาชิก เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์”

– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 044-2-72015-1

– ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4

2. แจ้งการโอนเงินทางอีเมล์

โปรดแจ้งข้อมูลโดยการสแกนหรือถ่ายภาพใบโอนเงินแล้วส่งมาที่อีเมล์ rpst.info@gmail.com หรือส่งทางแฟ็กซ์มาที่ 02-785-5099 ระบุถึง “ฝ่ายกิจกรรมสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน คุณศศิรินทร์ (เป้) 092-565-7979

แจ้งปัญหาเรื่องการลงทะเบียนได้ที่ คุณอิศรา(ลิฟ) 091-115-7585

 

**********************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
“SATHORN SQUARE – CANON ONE SHOT KNOCKOUT”
กิ่งแก้ว ภคภาสน์วิวัฒน์
กิตติศักดิ์ วิชัยดิษฐ์
กิตติศักดิ์ โอภาสยานนท์
เกรียงไกร ประทุมซ้าย
คีรีขันธ์ ไชยพร
โฆสิต จิตต์ไพโรจน์
จตุพร เขื่อนสุวรรณ
จำลอง นิลคน
จินตนาพร เนาวเศรษฐ์
จิรวัชร สายวุฒินนท์
จีรศักดิ์ ซุ่นไร้
เจนศักดิ์ อมรมงคล
ชฎาธาร ฉายปุริยานนท์
ชวิศ จินดาธรรมานุสาร
ชุมพล จันทร์เรณู
ฐากูร ศรีชุ่ม
ฐานะนันต์ สังข์นวล
ฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์
ณภัทร ศรีนามฉ่ำ
ณัฐชล นาคเพ็ชรพูล
ณัฐฐา บุญนำชัย
ณัฐพงศ์ เพรียนเชลงเอก
ณัฐวุฒิ ร่วมเจริญชัย
ดำริห์ วงษ์สุนา
ธนกร ตรีรัตนบุตร
ธนโชค ภูมิศิริชโย
ธนาธิป พิศาลชนานันท์
ธนิต ถนอมผิว
ธีรโชติ รัตนหัตถการ
นชา เพชรดาวงศ์
นภนต์ จตุรภุชพรพงศ์
นฤบดี ชูช่วย
นิสา เผ่าบัณฑร
บรรหาร ลิ้นทอง
เบนซิน จองสี
ปณต คูณสมบัติ
ประพันธ์ ไกรศักดาวัฒน์
ประสบชัย จันดก
ปรีชา ศิริบูรณกิจ
พชรพรรณ ศรีวิมล
พรรษา อมรมงคล
พรศักดิ์ แซ่หลิม
พสิษฐ์ กิตติอมตทรัพย์
พัชร์ชิยา วสิษฐ์วรพล
พิจิตรา ปิยะโยธิน
พิเชฐ เจตน์จงใจ
พีรยุทธ ตอหิรัญ
พูลเพิ่ม พึ่งพระจิตร์
ภานุวัฒน์ เพชระ
มนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์
มานะ จิระนภากุล
มาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์
วชิรวิทย์ เอี่ยมฤกษ์ชัย
วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
วรรนธนี อภิวัฒนเสวี
วริศ จงกลวัฒนา
วันเฉลิม มาบางยาง
วิจิตร พลเพชร
วิทยา ตั๋นเจริญ
วิรัตน์ กันฉลาด
วิษณุ ดีท้วม
วีรนันท์วัฒน์ มหาสวัสดิ์
วีรวิทย์ สามปรุ
วีระเชษฐ์ พละศักดิ์
วีระยุทธ พิริยะพรประภา
เวชยันต์ ธราวิศิษฏ์
ศิริญทิพย์ พรมเสน
ศิริพงศ์ ปทุมอัครินทร์
ศุภรัตน์ แก่นจันทร์
ศุภลักษณ์ จันทรพิทักษ์
สมชาย อิ่มชู
สมบัติ แซ่โง้ว
สมพูล วิรัตนพรกุล
สมโภช แตงไทย
สมฤดี ศรีพิพิธ
สมาน ปัญญาทีป์
สรชา ไทยศรีวงศ์
สราญศักดิ์ เพียรธุวาธรณ์
สัญมณฑ์ชัย ฤทธิ์รักษ์
สัตยา เสาสูง
สุชญา ศิริชนะ
สุธาสินี จองสี
สุนันท์ กิขุนทด
สุภัค ชัยวนนท์
สุรเชษฐ อินอัญชัญ
สุวพิชญ์ ไพจิตรวโรดม
เสกสรรค์ วสุวัต
แสงชัย เตชะสถาพร
หทัยชนก โล่สุนทรชัย
หรรษา ตั้งมั่นภูวดล
องอาจ เจริญลาภทวี
อนุพศ์ ทองจันทร์
อรรถกร มณีรัตน์
อัครายชญ์ เพ็ชรอำไร
อัครินทร์ อัศววารินทร์
อำนาจ เกตุชื่น
อำรุง บุปผา
อิทธินัย สุรีย์ส่อง
อิทธิพล ดีมี
เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์

ผู้สมัครทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ถ้าไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันได้ ในวันเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 โดยแจ้งมาทาง rpst.info@gmail.com ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับท่านอื่นที่ลงชื่อสำรองไว้ มิฉะนั้นชื่อของท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครครั้งต่อๆไป (Black List)

หากท่านใดที่ไม่มีในรายชื่อดังข้างต้นและสนใจเข้าร่วมกิจกรรม “SATHORN SQUARE – CANON ONE SHOT KNOCK OUT”
สามารถสำรองรายชื่อได้ที่ rpst.info@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558