ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำปฏิทิน ททท. ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” ได้ดำเนินการตัดสินจนได้ 135 ภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยจะประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๑

ในระหว่างนี้ ทางคณะผู้จัดฯ ได้เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถทักท้วงภาพได้ภายในระยะเวลา ๗ วัน (ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑) โดยทำการส่ง e-mail มายัง rpst.info@gmail.com เท่านั้น (ไม่เปิดรับคำร้องเรียนต่างๆทางช่องทางอื่นๆ)

การประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

เป็นการนำเสนอภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature Tourism) การท่องเที่ยวทางน้ำ (Maritime Tourism) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) กิจกรรมหรืองานประเพณี (Activities and Festivals) รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งปลูกสร้างในยุคใหม่ (Man-made Attractions) ผ่านมุมมองการถ่ายภาพในช่วงเวลาต่างๆ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ แตกต่าง แปลกใหม่

รางวัลการประกวดภาพถ่าย

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑๓ รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลจากการ ประกวด รวม ๑๓ รางวัล เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๑๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๑ รางวัล เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน ๑๐๐ รางวัล จะได้รับรางวัลเป็นสมาชิกอนุสาร อ.ส.ท. ฟรี ๑ ปี มูลค่ารางวัลละ ๑,๐๒๐ บาทรวม ๑๐๐ รางวัล เป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท

รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมด ๑,๐๘๒,๐๐๐ (หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกนำมาจัดทำปฏิทิน ททท. ประจำปี ๒๕๖๒ และนำมาจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายร่วมกับภาพที่ได้รับรางวัลอื่นๆ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://www.rpst.or.th/tatphotocontest2018/

คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำปฏิทิน ททท. ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” :

คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
คุณดาว วาสิกศิริ
นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณวินิจ รังผึ้ง
ผู้อำนวยการกองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณชคัทพล ใจน้อม
หัวหน้างานภาพถ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณปริญญ์ พงษ์เจริญ
หัวหน้างานวางแผนการผลิต กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณชื่นจิตต์ เจริญจิตต์
นักเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 6 กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณอดุล ตัณฑโกศัย
กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์