ประกวดภาพถ่าย “หลงรัก…วิถีไทย”

tatphotocontest2

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “หลงรัก…วิถีไทย”

โครงการประกวดภาพถ่าย
ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ : 2015 Discover Thainess
หัวข้อ “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest”

ความเป็นมา

เนื่องด้วยในปี ๒๕๕๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดให้เป็น “ปีท่องเที่ยว วิถีไทย ๒๕๕๘ : 2015 Discover Thainess” ขึ้น โดยจะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในรูปแบบของวิถีไทย สร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวกจากความรัก ความสามัคคี ความปลอดภัย และมิตรไมตรีของคนไทย โดยเฉพาะความสุข ความรื่นเริง ความเป็นอยู่แบบไทยที่สามารถพบเห็นได้ทุกถิ่นทั่วไทย เป็นการเชื่อมโยงด้านความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงวิถีไทย (Thainess) อันจะเป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นไทยแบบยั่งยืนควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่สนุกสนานและเบิกบานใจที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวพร้อมกับสัมผัสและเรียนรู้ วิถีความเป็นอยู่ตามแบบฉบับของชาวไทย

ในการนี้ จึงทำให้เกิดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวและบันทึกภาพเก็บไว้ในความทรงจำ โดยสามารถนำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่อีกด้วย นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทย เพื่อสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ : 2015 Discover Thainess”

จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” ขึ้น เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยผู้สนใจทั่วไปและช่างภาพมืออาชีพส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด โดยหลังจากการตัดสินประกวดแล้ว จะนำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดมาจัดทำนิทรรศการภาพถ่ายเผยแพร่ผลงาน และนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดมาใช้ประกอบการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในด้านวิถีไทย หรือรูปแบบความเป็นไทย ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ เข้าใจ และภูมิใจในความเป็นไทย
 2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเสนอโครงการปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ ผ่านสื่อด้านภาพถ่าย
 3. เพื่อนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย อาทิ เอกสารเผยแพร่ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา ปฏิทิน สารานุกรมด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ
 4. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ด้านการท่องเที่ยว ตามแบบฉบับของวิถีไทย
 5. เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ภาพถ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในด้านวิถีไทยที่หลากหลายแง่มุม จากการเดินทางไปถ่ายภาพประกวดนี้
 6. เพื่อส่งเสริมให้รักการถ่ายภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

๑ หัวข้อการประกวด

แบ่งการประกวดออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑ วิถีไทย ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี)

ประเภทที่ ๒ วิถีไทย ภาคอีสาน (๒๐ จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

ประเภทที่ ๓ วิถีไทย ภาคกลาง และตะวันออก (ภาคกลาง ๑๙ จังหวัดกรุงเทพมหานครกาญจนบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐมนนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ่างทอง(ภาคตะวันออก ๗ จังหวัด ชลบุรีระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี)

ประเภทที่ ๔ วิถีไทย ภาคใต้ (๑๔ จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

๒. ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

๓. กำหนดส่งภาพถ่าย

ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น.)หมายเหตุ การส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทางไปรษณีย์สามารถส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เท่านั้น (ดูตามตราประทับไปรษณีย์)

๔.รางวัลการประกวด

ประเภทที่ ๑ วิถีไทย ภาคเหนือ ภาคละ ๑๒ รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินสด รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (รวม ๑๐ รางวัล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท) พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภทที่ ๒ วิถีไทย ภาคอีสาน ภาคละ ๑๒ รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินสด รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (รวม ๑๐ รางวัล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท) พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภทที่ ๓ วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคละ ๑๒ รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินสด รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (รวม ๑๐ รางวัล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท) พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภทที่ ๔ วิถีไทย ภาคใต้ ภาคละ ๑๒ รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินสด รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (รวม ๑๐ รางวัล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท) พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๕. วิธีการส่งภาพถ่ายประกวด

๑. ส่งภาพถ่ายผ่านระบบเว็บของสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครที่  http://www.rpst.or.th/tat/public/ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และสามารถ login เข้าเว็บไซต์เพื่อทำการ Upload ภาพได้ทันที

๒. บรรจุไฟล์ภาพถ่ายลงใน Flash Drive (ไม่รับการส่งภาพถ่ายด้วยแผ่นซีดี หรือดีวีดี) โดยสามารถส่งผ่านช่องทางที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดไว้

๒.๑ ส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน (เปิดทำการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๘.๐๐ น. หยุดทุกวันจันทร์)

๒.๒ ส่งทางไปรษณีย์ระบุ โครงการประกวดภาพถ่าย “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” ตู้ ปณ.๘๐ ปณศ. สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยช่องทางนี้สามารถส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เท่านั้น (ดูตามตราประทับไปรษณีย์)

๖. กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการจัดงานประกวด จึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ
 2. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายโดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ dpi มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า ๑,๘๐๐ Pixel และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า ๒,๘๐๐ pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 3. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริง (ลงทะเบียนสมัครที่นี่)
 4. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จำกัดสถานที่) เช่น ระบุตำบล อำเภอ จังหวัด ฯลฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน ๒ บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ปรับแต่งภาพถ่ายโดยการใช้ภาพถ่ายมากกว่า ๑ ภาพมาประกอบกัน ต้องเป็นภาพถ่ายจากการถ่ายที่ได้ไฟล์จากกล้องเพียงไฟล์เดียว
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน ๕ ภาพ ในแต่ละประเภท โดยห้ามมิให้ส่งภาพถ่ายเดียวกันหรือภาพถ่ายที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับที่ส่งแล้วในหัวข้อหนึ่ง ซ้ำกันอีกในหัวข้ออื่น และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน ๑ รางวัล
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่เคยเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทุกชนิด รวมไปถึงภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำภาพถ่ายที่ปรากฏในโลกออนไลน์ไปใช้งานโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ สามารถนำไปแบ่งปันกระจายออกไปโดยที่เจ้าของภาพถ่ายอาจไม่รู้ตัว และอาจเกิดกรณีพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้เกิดความยุ่งยากกับการประกวด เนื่องจากภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลอาจถูกนำไปใช้ในงานต่างๆ ก่อนการตัดสิน)
 10. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้ ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
 11. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย พนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 12. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 13. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด โดย ททท. มีสิทธิในการเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ททท. เป็นเวลา ๓ ปี นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสินรอบแรก รวมไปถึงมีสิทธิ์นำภาพถ่ายไปจัดพิมพ์สูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ของ ททท. โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ททท. จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หาก ททท. มีความประสงค์จะใช้ภาพใด ททท. จะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนเป็นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ส่วนภาพที่จัดพิมพ์ทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ ททท.
 14. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้นโดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธ์ในทุกถ้วยรางวัล จนถึงโทษขั้นสูงสุดไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของ ททท. และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการได้มีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เจตนากระทำผิดกติกาในภาพถ่ายใดภาพถ่ายหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 15. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

๗.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๑. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
www.tourismthailand.org/discoverthainessphotocontest
Facebook Page : www.facebook.com/TAT Photograph Section

๒. สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
www.rpst.or.th/tatphotocontest2015
Email : rpst.info@gmail.com
Facebook Page :www.facebook.com/RSPThailand

วิดีโอแนะนำการสมัครและการส่งภาพถ่าย

ขออภัย เนื่องจากวิดีโอนี้ได้อธิบายจำนวนภาพในการส่งผิด จำนวนภาพที่ส่งได้จำนวน 5ภาพ ตามกติกาเท่านั้น