ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ครั้งที่ 1

ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Announcing the award-winners of Thai Culture and Traditions Photo Contest : Season 1 / EP. 1 with Approx. 3,300USD in cash prizes. The competition is hosted by Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture (Thailand), and The Royal Photographic Society of Thailand.
The Season 1 / EP.2 will start soon. Stay tuned, go out, experience Thai traditions and cultural values during the next 3 months. More details will be officially announced in RPST Website and our social channels.

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ : นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ
เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

รางวัลดีเด่น : นางสาวรุ่งทิวา สิริเรืองปัญญา
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

รางวัลดีเด่น : นายสมโภช แตงไทย
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

รางวัลดีเด่น : นายอรรถพล ด้วงนิ่ม
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

รางวัลดีเด่น : นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

รางวัลดีเด่น : นายอนุวัตน์ หมันเส็น
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

รางวัลดีเด่น : นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

รางวัลดีเด่น : นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

รางวัลดีเด่น : นายสมโภช แตงไทย
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

รางวัลดีเด่น : Pongrit Phuekpong
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

รางวัลดีเด่น : นายประสบชัย จันดก

เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลดีเด่น : นายพัฒนะ จึงวัฒนาสมสุข
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

รางวัลดีเด่น : นายเสกสรร เสาวรส
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

รางวัลดีเด่น : นายสัญชัย บัวทรง
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

รางวัลดีเด่น : นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

รางวัลดีเด่น : นายสุชาติ เกื้อทาน
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 • คุณโกวิท ผกามาศ, อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, กระทรวงวัฒนธรรม
  Kowit Pakamart, Director-General of the Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture
 • คุณยรรยง โอฬาระชิน, ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
  Yanyong Olarachin (National Artist), Hon.F.RPST, E.FIAP
 • คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Tul Hirunyalawaan, Hon.F.RPST, President of The Royal Photographic Society of Thailand
 • คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์,  อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Voyage
  Chulawit Santipong, Hon.F.RPST, Editor in Chief, Voyage Magazine
 • คุณวิศาล น้ำค้าง, ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  Wisan Numkarng, Thai Traditions and Culture Photography Expert
 • คุณอภินันท์ บัวหภักดี, อดีตบรรณาธิการนิตยาสาร อ.ส.ท
  Apinan Buahapakdi, Editor in Chief, Osotho Magazine
 • คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์, ช่างภาพมือรางวัลภาพถ่ายประเพณีและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
  Wannapong A. Surarochprajak, Hon.F.RPST, Hon.F.PVS, National and International Photo Competition Judge & Multi Award-Winning Photographer
 • คุณอดุล ตัณฑโกศัย, ช่างภาพสารคดี นิตยาสาร อสท. 
  Adul Tanthakosai, Hon.F.RPST, Osotho’s Professional Documentary Photographer

คณะอำนวยการการตัดสิน – Contest Project Team :

 • คุณศศิรินทร์ ภัทรเกียรติพานิช
  Sasirin Phatrakiatpanich
 • คุณสรยา คงรักษา
  Sorraya Kongruksa
 • คุณปทุม วิวัฒนาการ
  Patoom Wiwattanakarn

รายละเอียดโครงการ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า  230,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพถ่ายประเพณีและเทศกาลทั่วประเทศที่มีคุณภาพ สวยงาม และภาพที่ได้จากการประกวดสามารถนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้คนในประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าสาระความงดงามของประเพณีไทย สู่นานาชาติได้เป็นอย่างดียิ่งต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://www.rpst.or.th/thai-culture-and-traditions-photo-contest-1/

เร็วๆ นี้

 • ครั้งที่ 2  ภาพที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพที่บันทึกในช่วงเวลา “ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ของปี พ.ศ. 2565 หรือปี พ.ศ. 2566” โดยต้องเป็นภาพที่เกิดขึ้นในประเพณีตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนด ดังนี้

รายชื่อเทศกาลประเพณีของเดือน กรกฎาคม, สิงหาคม, และ กันยายน 2566

1. ประเพณีลงเล ภาคใต้

2. ประเพณีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษา จ.สระบุรี

3. ประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช จ.นครพนม

4. เทศกาลไทลื้อ“โฮ่มฮีต โตยฮอย ร้อยใจไทลื้อ” จ.พะเยา

5. ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางบก-ทางน้ำ ทั่วประเทศ

6. ประเพณีโล้ชิงช้าชาวไทยภูเขา เผ่าอาข่า จ.เชียงราย

7. เทศกาลอาหารผสานศิลป์ เมืองเพชร เมืองสร้างสรรค์ จ.เพชรบุรี

8. เวียนเทียนกลางน้ำกว๊านพะเยา จ.พะเยา

9. ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์

10. ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน จ.ลำพูน

11. ประเพณีสารทเดือนสิบ ภาคใต้

12. ประเพณีแข่งเรือ ทั่วประเทศ

13. ประเพณีเกี่ยวกับการทำขวัญข้าว ทั่วประเทศ

เปิดลงทะเบียน/อัพโหลดภาพ (ผู้ส่งภาพจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ทุกครั้ง)

 • เปิดระบบรับภาพ 1 กันยายน – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • ประกาศภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และ เปิดให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบภายใน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
 • ประกาศผลภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ส่งภาพประกวดได้ที่ เว็บไซต์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (www.rpst.or.th)

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รับรางวัลภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
 • วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : RPST.info@gmail.com