กรรมการตัดสิน โครงการประกวดภาพถ่ายคุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2

คณะกรรมการตัดสิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
 • อ. ดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ. รชฎ วิสราญกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ. บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณอภินันท์ บัวหภักดี อดีตบรรณาธิการ อนุสาร อ.ส.ท.
 • คุณอดุล ตัณฑโกศัย กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ. ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการจาก กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

 • คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง
 • คุณนวพร สันติวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บจก.น้ำมันบริโภคไทย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

© 2014-2017 - The Royal Photographic Society of Thailand