รางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายคุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2

เงินรางวัลในการประกวดภาพถ่าย รวมทั้งสิ้น 520,000 บาท แบ่งเป็น

หัวข้อ “ความงามของข้าวไทย” 

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 20 รางวัล

หัวข้อ “วิถีข้าว วิถีไทย” 

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 20 รางวัล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาชนสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ โดยสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ “หัวข้อละไม่เกิน 10 ภาพต่อคน”

© 2014-2017 - The Royal Photographic Society of Thailand