รางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายคุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2

เงินรางวัลในการประกวดภาพถ่าย (2 หัวข้อ) จำนวน 520,000 บาท แบ่งเป็น

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 2 รางวัล เป็นเงิน 160,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 2 รางวัล รวมเป็นเงิน 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 2 รางวัล รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 40 รางวัล รวมเป็นเงิน 200,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาชนสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ โดยสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ “หัวข้อละไม่เกิน 10 ภาพต่อคน”

© 2014-2017 - The Royal Photographic Society of Thailand