กติกา โครงการประกวดภาพถ่ายคุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุด และต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจ ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการจัดงานประกวด จึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ทุกรูปแบบ
  • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องเก็บ File RAW ไว้ในกรณีต้องมีการตรวจสอบ)
  • ไฟล์ภาพจากกล้อง Drone หรือ Action Camera ต้องมีขนาด File ใหญ่ที่สุดเท่าที่อุปกรณ์นั้นๆ จะสามารถทำได้ ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องเก็บ File RAW ไว้ในกรณีต้องมีการตรวจสอบ)
  • ไฟล์ภาพจากกล้อง Smartphone หรือ Tablet ต้องมีขนาด File ใหญ่ที่สุดเท่าที่อุปกรณ์นั้นๆ จะสามารถทำได้ ในรูปแบบไฟล์ .jpg
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายในระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 7 มกราคม 2562 และจะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ บนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองได้ว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้นเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ พร้อมระบุ คำบรรยายภาพ สถานที่และจังหวัด ให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดมีข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำให้ภาพถ่ายนั้น ดูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ “หัวข้อละไม่เกิน 10 ภาพต่อคน” และ มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด ไม่เกิน 2 รางวัล ต่อหัวข้อ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว หมายรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การคร็อปภาพใหม่ การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ เป็นต้น
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
 • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย พนักงานของกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และคณะกรรมการบริหาร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องส่งคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด
 • ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยังคงถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพถ่ายโดยสมบูรณ์ กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายใน เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพถ่าย และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพถ่ายทราบล่วงหน้า
 • หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีเจตนาทุจริตในการส่งประกวดภาพถ่ายภาพใด ภาพหนึ่ง คณะกรรมการตัดสิน มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวดการเพิกถอนสิทธิ์ในทุกรางวัลจนถึงโทษขั้นสูงสุด คือ ไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของ กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตัดสินมีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ และหากผู้ถูกตัดสิทธิ์ ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วยเช่นกัน
 • หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูล ไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาด หรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
© 2014-2017 - The Royal Photographic Society of Thailand