วิธีการส่งผลงาน โครงการประกวดภาพถ่ายคุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

  • ผู้เข้าประกวดต้องสมัครเข้าสู่ระบบการส่งภาพออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ www.rpst.or.th/ThaiRiceThaiValues2 พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ชัดเจน เมื่อทำการสมัครแล้ว จะสามารถส่งภาพได้ทันที
  • เปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม 2562
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 088 892 5978 (คุณปทุม) หรือ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด  กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง โทรศัพท์ 02 249 9348 – 52 ต่อ 1831, 085 143 6412 (คุณเกวลี)

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

  • กรอบการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
  • เปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม 2562
  • พิจารณาตัดสินรางวัล และประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบหัวข้อละ 30 ภาพ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562
  • เปิดให้ทักท้วงระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2562
  • ประกาศผลภายในเดือนมกราคม 2562
  • งานมอบรางวัลและการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

© 2014-2017 - The Royal Photographic Society of Thailand