โครงการประกวดภาพถ่ายคุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพประกวดในโครงการ ประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลรวมกว่า 46 รางวัล พร้อม เงินสดมูลค่ารวมกว่า 520,000 บาท โดยสามารถใช้อุปกรณ์ได้ทุกชนิดในการบันทึกภาพ ไม่ว่าจะเป็น กล้องจากโทรศัพท์มือถือ โดรน กล้องคอมแพค ตลอดจนกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้

หัวข้อการประกวด แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

  • “ความงามของข้าวไทย” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นความงดงามของข้าวไทย อาทิ เมล็ดข้าว รวงข้าว รวมถึงความงดงามทางภูมิทัศน์ของทุ่งข้าว โดยมีคนเป็นองค์ประกอบหรือไม่มีก็ได้ นอกจากนี้อาจเป็นภาพที่มีข้าวเป็นองค์ประกอบอย่างสร้างสรรค์
  • “วิถีข้าว วิถีไทย” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ประเพณี และ วัฒนธรรมของชาวนาไทย หรือ คนไทยที่มีความเกี่ยวพันกับข้าวไทย ตลอดจนวัฒนธรรมการกินข้าวของคนไทย

เปิดรับภาพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 (18.00 น.)

ที่มา และ แนวคิดโครงการ

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในฐานะผู้นำธุรกิจน้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวมากว่า 40 ปี มีความตระหนักถึงคุณค่าของ “ข้าวไทย” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และยังเป็น แหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ทั้งนี้ “ข้าวไทย” ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในการเป็นต้นน้ำของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จึงได้จัด โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่  2 ขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้ร่วมแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการเชิดชูคุณค่าและความงดงามของข้าวไทย ผ่านศิลปะภาพถ่าย และส่งเสริมให้สาธารณชนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของ “ข้าวไทย” และเกิดความซาบซึ้งในความผูกพัน ความเชื่อมโยงของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยปีนี้ ถือเป็นการจัดโครงการฯ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้เคยจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 โดยยังคงแนวคิด “คุณค่าของข้าวไทย” เพื่อสืบทอดวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้แสดงความสามารถ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และ ศิลปะ ผ่านการนำเสนอภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ “ข้าว” และ “ความผูกพันของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทย”
  • เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญ คุณค่า และความงดงามของข้าวไทย ตลอดจนเกิด ความตระหนักและซาบซึ้งในความผูกพันและความเชื่อมโยงของข้าวและวิถีชีวิตของคนไทย
  • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ด้านการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้าว ชาวนาไทย และคนไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 088 892 5978 (คุณปทุม) หรือ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด  กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง โทรศัพท์ 02 249 9348 – 52 ต่อ 1831, 085 143 6412 (คุณเกวลี)

© 2014-2017 - The Royal Photographic Society of Thailand