ประกาศผลการตัดสิน โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ได้ดำเนินการตัดสินจนได้ 46 ภาพที่ได้รับรางวัล มูลค่ารวมกว่า 520,000 บาท ทั้งสองหัวข้อ “วิถีข้าว วิถีไทย” และ “ความงามของข้าวไทย” เป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

The Royal Photographic Society of Thailand has just announced the winners of The 2018 Thai Rice Thai Values photo contest. The competition, including 2 categories; “The Beauty of Thai Rice” and “The Way of Rice, The Way of Thai” and 46 cash prizes (worth approximately $17,333), is organized and run by King Rice Oil Group in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand.

All winning photos will be exhibited as part of “The 2018 Thai Rice Thai Values Photography Awards Exhibition” at Bangkok Art & Culture Centre from 12-17 February 2019. The Opening Reception & Awards Ceremony will take place on 12 February 2019.

คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2
The Panel of Judges 

 • คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
  Waranun Chutchawantipakorn
 • คุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Dow Wasiksiri
 • คุณรชฎ วิสราญกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Rachot Visalarnkul
 • คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง
  Pramote Santiwattana
 • คุณบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Boonthachai Chaiviroonjaroen
 • คุณอภินันท์ บัวหภักดี อดีตบรรณาธิการ อนุสาร อ.ส.ท.
  Apinan Buahapakdi
 • คุณอดุล ตัณฑโกศัย กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Adul Tanthakosai
 • คุณนวพร สันติวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บจก.น้ำมันบริโภคไทย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง
  Navaporn Santiwattana
 • คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Wannapong Surarochprajak
 • คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Tul Hirunyalawan
 • คุณพุฒิธร พรหมดวง กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Puttithorn Promduang

 ที่มา และ แนวคิดโครงการ

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในฐานะผู้นำธุรกิจน้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวมากว่า 40 ปี มีความตระหนักถึงคุณค่าของ “ข้าวไทย” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และยังเป็น แหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ทั้งนี้ “ข้าวไทย” ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในการเป็นต้นน้ำของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จึงได้จัด โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่  2 ขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้ร่วมแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการเชิดชูคุณค่าและความงดงามของข้าวไทย ผ่านศิลปะภาพถ่าย และส่งเสริมให้สาธารณชนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของ “ข้าวไทย” และเกิดความซาบซึ้งในความผูกพัน ความเชื่อมโยงของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยปีนี้ ถือเป็นการจัดโครงการฯ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้เคยจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 โดยยังคงแนวคิด “คุณค่าของข้าวไทย” เพื่อสืบทอดวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ

หัวข้อการประกวด

แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

 1. “ความงามของข้าวไทย” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นความงดงามของข้าวไทย อาทิ เมล็ดข้าว รวงข้าว รวมถึงความงดงามทางภูมิทัศน์ของทุ่งข้าว โดยมีคนเป็นองค์ประกอบหรือไม่มีก็ได้ นอกจากนี้อาจเป็นภาพที่มีข้าวเป็นองค์ประกอบอย่างสร้างสรรค์
 2. “วิถีข้าว วิถีไทย” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ประเพณี และ วัฒนธรรมของชาวนาไทย หรือ คนไทยที่มีความเกี่ยวพันกับข้าวไทย ตลอดจนวัฒนธรรมการกินข้าวของคนไทย

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้แสดงความสามารถ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และ ศิลปะ ผ่านการนำเสนอภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ “ข้าว” และ “ความผูกพันของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทย”
 • เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญ คุณค่า และความงดงามของข้าวไทย ตลอดจนเกิด ความตระหนักและซาบซึ้งในความผูกพันและความเชื่อมโยงของข้าวและวิถีชีวิตของคนไทย
 • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ด้านการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้าว ชาวนาไทย และ คนไทย

เงินรางวัลในการประกวดภาพถ่าย รวมทั้งสิ้น 520,000 บาท แบ่งเป็น

หัวข้อ “ความงามของข้าวไทย” 

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 20 รางวัล

หัวข้อ “วิถีข้าว วิถีไทย” 

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 20 รางวัล

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม :

www.rpst.or.th/ThaiRiceThaiValues2