หลักเกณฑ์การประกวดในทริปถ่ายภาพ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งจำนวนครั้งในการออกเดินทางร่วมกัน มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้งในหนึ่งรอบปี และได้จัดให้มีการประกวดภาพกิจกรรมในประเภท “โจทย์ในทริป” และประเภท “หัวข้อ” เหมือนปี 2554-2555 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะและนำแนวคิดมาใช้ในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายด้วยตัวเองมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดเวลาจัดกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2555 ตัดสินการประกวดภาพ วันที่ 16 มิถุนายน 2555 ทริปจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 2 วันที่ 8 – 9 กันยายน 2555 ตัดสินการประกวดภาพ วันที่ 22 กันยายน 2555 ทริปจังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2555 ตัดสินการประกวดภาพ วันที่ 22 ธันวาคม 2555 ทริปจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2556 ตัดสินการประกวดภาพ วันที่ 9 มีนาคม 2556 ทริปจังหวัดสุราษฎร์

กำหนดเวลาประกวดภาพกิจกรรมในประเภทหัวข้อ

วันตัดสินการประกวดภาพ ประเภทหัวข้อ

ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Mood of Nude not Nude…อารมณ์อย่างนู๊ดแต่ห้ามนู๊ด”

หมดเขตส่งวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ตัดสินวันที่ 27 ตุลาคม 2555

ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Contrast…เรื่องราวของความแตกต่าง”

หมดเขตส่งวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ตัดสินวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

1. การประกวดภาพถ่ายที่ถ่ายระหว่างการเดินทางไปในกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ (ทริป )
ภาพจากทริป 4 ครั้ง ถือเป็นการประกวดภาพ “ทริปทั่วไป” ในแต่ละครั้งส่งได้ไม่เกินท่านละ 5 ภาพ การตกแต่งภาพ ให้ทำได้เฉพาะตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • การเพิ่มหรือลดความอิ่มตัวของสีด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ หรือทั้งภาพ
 • การทำให้คมชัดส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ หรือทั้งภาพ
 • การทำให้ไม่ชัดส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ หรือทั้งภาพ
 • การทำให้สว่างส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ
 • การทำให้มืดส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ

การกระทำใดๆที่นอกเหนือจากนี้ มีความเสี่ยงต่อการผิดหลักเกณฑ์การประกวด และการส่งภาพให้ส่งหลังเดินทางไม่เกิน 2 อาทิตย์ หรือก่อนกำหนดการตัดสินภาพของแต่ละครั้ง

หมายเหตุ :

ระหว่างการเดินทางในแต่ละครั้ง จะมีคะแนนพิเศษอีก 3 คะแนน ที่มาจากการประกวดภาพประเภท“โจทย์ในทริป” ส่งได้ท่านละไม่เกิน 3 ภาพ หรืออาจจะมาจากเงื่อนไขใดๆ โดยจะประกาศให้ทราบระหว่างการเดินทางเป็นครั้งๆไป ซึ่งจะต้องส่งหรือทำให้เสร็จตามที่กำหนดในระหว่างการเดินทางแต่ละครั้ง

การส่งภาพ “ทริปทั่วไป” ทาง E-mail มายัง rpst_trip@hotmail.com ภายใน 2 อาทิตย์ นับจากวันกิจกรรมถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ทริปของสมาคมฯ โดยใน E-mail จะต้องระบุชื่อนามสกุลจริง ไฟล์ภาพทั้งหมดที่ต้องการส่ง

ขนาดไฟล์ ที่จะส่งให้มี ขนาดยาวสุดไม่เกิน 3000 pixel และมีขนาดกว้างสุดไม่เกิน 2000 pixel

 • ตัวอย่างขนาดภาพแนวนอน 3000×2000 pixel เป็นต้น
 • ตัวอย่างขนาดภาพแนวตั้ง 2000×3000 pixel เป็นต้น

การกำหนดชื่อไฟล์ ให้กำหนดดังนี้
ชื่อสกุล_ตัวอักษรแรกของชื่อจริง_ลำดับภาพ
ตัวอย่างเช่น สุรพล สุคำทัศน์ ส่งภาพทั้งสิ้น 5 ภาพ จะตั้งชื่อไฟล์ดังนี้
ภาพที่ 1 Sukhumtus_s_1
ภาพที่ 2 Sukhumtus_s_2
ภาพที่ 3 Sukhumtus_s_3
ภาพที่ 4 Sukhumtus_s_4
ภาพที่ 5 Sukhumtus_s_5

การตัดสินภาพจะตัดสินแบบเปิดเผย พร้อมทั้งการวิจารณ์และแนะนำ โดยกรรมการที่ทรงคุณวุฒิจำนวน 7ท่าน และจะทำการแจ้งผลการตัดสินทางเว็บไซต์ ของสมาคมภายใน 1 สัปดาห์ หลังการประกวด

เกณฑ์การตัดสินภาพ “ทริปทั่วไป” ประจำทริป แบ่งเป็นดังนี้

 • ภาพที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละทริปจะได้รับรางวัล ที่ 1,2,3,4,5 และชมเชย 5 รางวัล รวมทั้งสิ้น 10รางวัล โดยการมอบรางวัลจะมอบให้ในวันจัดกิจกรรมของสมาคมฯ
 • ในการตัดสินภาพแต่ละครั้งจะคัดภาพที่ได้ accept ประมาณ 25-30 % ของจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ทุกภาพที่ได้ accept จะได้รับคะแนนสะสมภาพละ 1 คะแนน
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ได้รับคะแนน accept จะถูกรวบรวมคะแนนสะสมหลังจากประกวดครบทั้ง 4ทริปแล้ว เพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสะสมรวมสูงสุด 15 อันดับ โดยจะได้รับถ้วยรางวัลที่ 1,2,3,4,5และชมเชย 10 รางวัล ประเภท “ช่างภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2555-2556” จากสมาคมฯ พร้อมรางวัลใหญ่จากผู้ร่วมสนับสนุนสมาคมฯ
 • ภาพที่ได้รับการตัดสินว่าได้รางวัล เจ้าของผลงานจะได้รับรางวัล ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไปในเว็บไซต์นี้

2. การประกวดภาพ “โจทย์ในทริป”
ส่งได้ท่านละไม่เกิน 3 ภาพ หรืออาจมาจากเงื่อนไขใดๆ โดยจะประกาศให้ทราบระหว่างการเดินทางเป็นครั้งๆไป ซึ่งทั้งหมดจะต้องส่งหรือทำให้เสร็จตามที่กำหนดในระหว่างการเดินทางแต่ละครั้ง โดยมีกติกาคือ

 • ภาพ “โจทย์ในทริป” จะต้องไม่ผ่านการตกแต่งโดยคอมพิวเตอร์ใดๆทั้งสิ้น แต่อนุญาตใช้ความสามารถของกล้องปรับแต่งได้ตามสมควร แต่จะต้องเก็บภาพต้นฉบับเป็น RAW File หากกรรมการสงสัยในการปรับแต่งรูปนั้นๆ
 • วิธีการตัดสินจะใช้วิธีเดียวกับการตัดสินภาพ “ทริปทั่วไป” เพียงแต่ในการตัดสินภาพแต่ละครั้งจะคัดภาพที่ได้ accept ประมาณ 25-30 % ของจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ทุกภาพที่ได้ acceptจะได้รับคะแนนสะสมภาพละ 1 คะแนนเท่านั้น จะไม่มีการหาอันดับที่ 1, 2 และ 3 หรือ ชมเชยใดๆ
 • ผู้ที่ได้รับการ accept ในภาพประเภท “ โจทย์ในทริป” จะไม่ได้รับรางวัลใดๆ
 • แต่คะแนนที่ได้จากการ accept ทุกคะแนน จะนำไปรวมกับ คะแนนสะสมของภาพ “ทริปทั่วไป ” ในแต่ละทริป เพื่อรวบรวมคะแนนทั้งหมดในการหาช่างภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2555-2556
 • การตัดสินภาพจะมีขึ้นภายในทริป ระหว่างวันเดินทาง

3. การประกวดภาพ ประเภท “หัวข้อ”
ภาพที่ส่งประเภทนี้สามารถตกแต่งภาพได้ โดยมีรายละเอียดและรางวัลเหมือนการส่งภาพ “ทริปทั่วไป”ทุกประการ คือ ส่งได้ท่านละไม่เกิน 5 ภาพ และส่งไปยัง rpst_trip@hotmail.com ภายในวันที่กำหนด

 • สมาชิกสมาคมฯที่มีหมายเลขสมาชิกสมาคมฯและยังไม่หมดอายุหรือขาดจากการเป็นสมาชิก แม้ไม่ได้เข้าร่วมเดินทางในกิจกรรมทริปถ่ายภาพ มีสิทธิที่จะส่งภาพในประเภท “หัวข้อ” ได้ โดยมีสิทธิรับรางวัลในการประกวดประเภทดังกล่าวเช่นกัน
 • เกณฑ์การตัดสิน จะเหมือนการตัดสินในภาพประเภท “ทริปทั่วไป” โดยมีรางวัลในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับการประกวดภาพ “ทริปทั่วไป”
 • คะแนนสะสมจากการประกวดภาพประเภทหัวข้อทั้ง 2 ครั้ง จะถูกนำมารวมกับ คะแนนสะสมจาก“ทริปทั่วไป”+ “โจทย์ในทริป” 4 ครั้ง

4. การประกวดภาพ ประเภท “พิเศษ”
การประกวดนี้จะมีคะแนนพิเศษอีกไม่เกิน 3 คะแนน โดยรายละเอียดและวิธีการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สรุป

ในเวลา 1 ปี คะแนนสะสมจะมาจากการประกวดภาพ ของ 4 ทริป การประกวดภาพ 2 หัวข้อ และคะแนนพิเศษอีก 1 ครั้ง โดยแต่ละทริป จะแบ่งเป็น

 • 5 คะแนน จาก ภาพทริปทั่วไป (มีรางวัล+คะแนนตามปกติ)
 • 3 คะแนน จาก ภาพโจทย์ในทริป (นำเพียงคะแนนไปสะสม )

เมื่อครบกำหนดจะนำ คะแนนสะสมจาก “ทริปทั่วไป” “โจทย์ในทริป” “หัวข้อ” และ “คะแนนพิเศษ” รวมกันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินช่างภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2555-2556

กติกาใหม่ที่เพิ่มเติมของการตัดสินภาพทุกประเภทเพื่อเน้นให้สมาชิกสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น คือ
ในกรณีที่มีการส่งภาพในครั้งเดียวกัน แต่มีภาพที่ดูคล้ายกัน ถ้าภาพเหล่านั้น (มากกว่า 1 ภาพ) เมื่อตัดสินจนเข้ารอบสุดท้าย (รอบรางวัล) กรรมการจะนำภาพที่ดูคล้ายกัน มาคัดเลือกเหลือเพียง 1 ภาพ ที่จะได้รับรางวัล ส่วนภาพที่เหลือที่คล้ายกันนั้น จะถูกเปลี่ยนเข้าไปเป็นภาพที่ได้คะแนนสะสม โดยจะนำภาพที่ได้คะแนนน้อยถัดลงไปนำมาตัดสินให้รางวัลแทนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินในการหาช่างภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2555-2556