โครงการประกวดภาพถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนวีโก ในหัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุดที่จะใช้ชีวิต”

วีโก สมาร์ทโฟน ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ด้วย สมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ ภายใต้หัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุด ที่จะใช้ชีวิต” ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ากว่า 150,000 บาท

โดยผู้ที่สนใจร่วมประกวด สามารถถ่ายภาพที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผู้คนต่างๆ ที่พบเห็น หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา รวมถึงโอกาสพิเศษต่างๆ ทั้งนี้ภาพที่ส่งประกวดอาจจะมีภาพคนหรือไม่มีคนเป็นองค์ประกอบด้วยก็ได้ และสามารถถ่ายภาพการใช้ชีวิตต่างๆ ของตนเองด้วยได้เช่นกัน

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยใช้กล้องจาก สมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ เท่านั้น​
 • เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวด ผ่าน http://www.rpst.or.th/wiko-smartphone-mobile-photo-contest ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 (ปิดรับผลงาน เวลา 18.00 น.)
 • ผู้ร่วมประกวดภาพถ่าย 1 ท่าน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ
 • ไม่จำกัดอายุภาพ
 • ประกาศผลการตัดสินทาง เว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพฯ http://www.rpst.or.th วันที่ 17 กันยายน 2562 (โดยเปิดให้ทักท้วงภาพ 5 วัน ก่อนการประกาศผล ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 – 16 กันยายน 2562)

รางวัล (23 รางวัล)

 • รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 – เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล – เงินรางวัล 2,500 บาท

รวมเป็นเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท และ ของรางวัลอื่นๆ

คณะกรรมการตัดสิน :

 • คุณ ดาว วาสิกสิริ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • คุณ วสันต์ ผึ่งประเสริฐ, ช่างภาพ Fashion ชื่อดังของเมืองไทย
 • คุณ จุฬวิศว์ ศานติพงศ์, อปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • คุณ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, ศิลปินนักถ่ายภาพที่มีผลงานยอมรับในระดับนานาชาติ
 • คุณ อดุล ตัณฑโกศัย, ช่างภาพประจำอนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • คุณ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Hon.F.VPS), International Award-Winning World Travel Photographer
 • คุณ อรอินทร์ เรืองวัฒนสุข, ช่างภาพที่มีผลงานจัดแสดงและตีพิมพ์มากมายในระดับนานาชาติ

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

เพื่อให้การประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย ด้วยสมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ ภายใต้หัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุดที่จะใช้ชีวิต” เป็นการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุด และต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามมีคุณค่า ทั้งในด้านของมุมมอง และแนวความคิด คณะกรรมการจัดงานประกวด โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงบัญญัติกติกา ที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ ​

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ​
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยใช้กล้องจากสมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ เท่านั้น​
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องนำเสนอความสวยงามและเรื่องราวภายใต้หัวข้อ  “Life Never Sleeps อย่าหยุด ที่จะใช้ชีวิต” ที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในหลายแง่มุม
 4. ไฟล์ภาพที่ส่ง จะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ ​
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ ​
 6. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องสมัครเข้าระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริง​
 7. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกต้องเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่าย​เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่คณะผู้จัดการประกวด และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ​จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น​
 8. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุข้อมูลภาพถ่ายตามที่ระบบกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด​
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพถ่ายผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด​
 10. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรใด ทั้งนี้หากภาพถ่ายดังกล่าวมีผู้ร้องเรียน และพิสูจน์ได้ว่าได้ทำผิดตามกติกาผู้ส่งประกวดภาพนั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ ในการประกวด โดยให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด
 11. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ รวมถึงภาพที่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์ กรณีมีข้อพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่คณะผู้จัดการประกวด และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 12. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่ง และภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่ภาพได้รับรางวัล
 13. คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะทำงานโครงการประกวดฯ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 14. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ทางคณะผู้จัดการประกวด จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด
 15. คณะผู้จัดการประกวด มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่โดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของภาพ และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 16. หลังจากมีการประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะเปิดให้มีการทักท้วงภาพภายใน 5 วัน หากมีผู้ทักท้วงและมีการตรวจสอบว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผิดกติกาในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวดทันที
 17. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 18. ผู้ที่ส่งภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ต้องยืนยันภาพ ด้วยการโชว์ภาพที่ปรากฏในสมาร์ทโฟนวีโกที่ทำการถ่ายภาพไว้แล้ว ต่อคณะกรรมการ เพื่อรับรางวัล