ใบสมัครสมาชิกสมาคมถ่ายภาพ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Member Application Form
ประเภทสมาชิก : Member Types & Fee *
(รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทแล้ว / Incl 50 Baht Initial Fee)
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมัคร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*Membership fees may subject to change without prior notice.

Please specify:

สถานที่ติดต่อ : Mailing Address
บุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้: Emergency Contact Person