วาระปี 2566– 2568
The Executive Board of The Royal Photographic Society of Thailand
คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระปี 2566– 2568 (2023 - 2025)
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
  นายกสมาคม
  Mr. Tul Hirunyalawan
  President
 • นายกนก สุริยสัตย์
  อุปนายก
  Mr. Kanok Suriyasat
  Vice President
 • นายขจร พีรกิจ
  อุปนายก
  Mr. Kajorn Bhirakit
  Vice President
 • นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์
  อุปนายก
  Mr. Chulawit Santipong
  Vice President
 • นายณภัชป์ รัตนศักดิ์
  อุปนายกและ เลขาธิการ
  Mr. Naphat Ratanasakdi
  Vice President, Secretary
 • นางลักขณา คุณาวิชยานนท์
  กรรมการบริหาร
  Mrs. Luckana Kunavichayanont
  Board Committee
 • นายอดุล ตัณฑโกศัย
  กรรมการและนายพัสดุ
  Mr. Adul Tanthakosai
  Board Committee
 • นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
  กรรมการและนายทะเบียน
  Mr. Wannapong Surarochprajak
  Board Committee
 • นายธีระฉัตร โพธิสิทธิ์
  กรรมการบริหาร
  Mr. Theerachat Potisit
  Board Committee
 • นางสาวมนุรดา พรชนะรักษ์
  กรรมการบริหาร
  Miss Manurada Pornchanarak
  Board Committee
 • นางสาวดรัลรัตน์ ทองเจือ
  กรรมการบริหาร
  Miss Drunrut Thongchua
  Board Committee
 • นางสาวรัมภาพร วรสีหะ
  กรรมการบริหาร
  Miss Rumpaporn Vorasiha
  Board Committee
 • นายเอกรัตน์ ปัญญะธารา
  กรรมการบริหาร
  Mr. Ekkarat Punyatara
  Board Committee
 • นางสาวปรารถนา เพิ่มสุข
  กรรมการและเหรัญญิก
  Miss Pratthana Phoemsuk
  Treasurer