Hall of Frame
หอเกียรติยศศิลปินนักถ่ายภาพ
สิงห์คม บริสุทธิ์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2562
ดูเพิ่มเติม
เดโช บูรณบรรพต
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2559
ดูเพิ่มเติม
วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อย (ภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช 2552
ดูเพิ่มเติม
ยรรยง โอฬาระชิน
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ประจำปี 2550
ดูเพิ่มเติม
รัตน์ เปสตันยี
นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยคนแรก ในปีพ.ศ.2502-2503
ดูเพิ่มเติม
ไพบูลย์ มุสิกโปดก
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) ประจำปีพุทธศักราช 2547
ดูเพิ่มเติม
จิตต์ จงมั่นคง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) ประจำปีพุทธศักราช 2538
ดูเพิ่มเติม
พูน เกษจำรัส
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช 2531
ดูเพิ่มเติม